ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ungainly

AH0 N G EY1 N L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ungainly-, *ungainly*, ungain
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ungainly(adv) อย่างไม่สง่างาม, See also: อย่างเทอะทะ, อย่างอุ้ยอ้าย, อย่างเก้ๆ กังๆ, อย่างงุ่มง่าม, Syn. clumsily
ungainly(adj) ไม่สง่างาม, See also: งุ่มง่าม, ไม่น่าดู, Syn. awkward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ungainly(อันเกน'ลี) adj.,adv. ไม่น่าดู,ไม่งดงาม,เก้งก้าง,อุ้ยอ้าย,เทอะทะ., See also: ungainliness n., Syn. awkward, clumsy

English-Thai: Nontri Dictionary
ungainly(adj) งุ่มง่าม,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่งาม,ไม่น่าดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้งก้าง[kēngkāng] (adj) EN: awkward ; clumsy ; ungainly  FR: dégingandé ; gauche
กงโก้กงกก = กงโก้-กงกก[kongkōkongkok] (adj) EN: ungainly ; awkwardly ; gawky ; shabbily
เทอะทะ[thoetha] (adj) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy

CMU English Pronouncing Dictionary
UNGAINLY AH0 N G EY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ungainly (j) ˈʌngˈɛɪnliː (uh1 n g ei1 n l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ungainly
   adj 1: lacking grace in movement or posture; "a gawky lad with
       long ungainly legs"; "clumsy fingers"; "what an ungainly
       creature a giraffe is"; "heaved his unwieldy figure out
       of his chair" [syn: {gawky}, {clumsy}, {clunky},
       {ungainly}, {unwieldy}]
   2: difficult to handle or manage especially because of shape;
     "an awkward bundle to carry"; "a load of bunglesome
     paraphernalia"; "clumsy wooden shoes"; "the cello, a rather
     ungainly instrument for a girl" [syn: {awkward},
     {bunglesome}, {clumsy}, {ungainly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top