ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfeigned

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfeigned-, *unfeigned*, unfeign, unfeigne
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfeigned(adj) ไม่ได้เสแสร้ง, See also: แท, ไม่ได้ปลอมแปลง, Syn. sincere, unaffected, artless, veracious, authentic, genuine, heartfelt, real, true, Ant. feigned, affected, ungenuine, insincere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfeigned(อันเฟนดฺ') adj. ไม่ได้เสแสร้ง,แท้จริง,แท้,ไม่ได้ปลอมแปลง., See also: unfeignedly adv., Syn. real, sincere

English-Thai: Nontri Dictionary
unfeigned(adj) จริงใจ,ไม่เสแสร้ง,แท้จริง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfeigned (j) ˈʌnfˈɛɪnd (uh1 n f ei1 n d)
unfeignedly (a) ˈʌnfˈɛɪnədliː (uh1 n f ei1 n @ d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfeigned
   adj 1: not pretended; sincerely felt or expressed; "genuine
       emotion"; "her interest in people was unfeigned"; "true
       grief" [syn: {genuine}, {true(a)}, {unfeigned}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top