ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfavorable

AH2 N F EY1 V ER0 AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfavorable-, *unfavorable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfavorable(adj) ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งไม่เป็นไปตามคาด, ซึ่งไม่เป็นผล, Syn. undesirable, Ant. favorable

English-Thai: Nontri Dictionary
unfavorable(adj) เป็นภัย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unfavorable varianceผลต่างที่ไม่พอใจ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfavorableIt was an unfavorable day for baseball.
unfavorableOne of the reasons some workers hesitate to use their paid holidays is that they fear unfavorable reactions from their colleagues or superiors.
unfavorableShe bore up well under unfavorable circumstances.
unfavorableThe situation in now getting unfavorable.
unfavorableThe weather is unfavorable for our athletic meet today.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเสียดาย[nāsīadāi] (adj) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable  FR: regrettable ; déplorable
เสียเปรียบ[sīaprīep] (v) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable  FR: désavantager ; défavoriser

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFAVORABLE AH2 N F EY1 V ER0 AH0 B AH0 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental, #4,421 [Add to Longdo]
不顺[bù shùn, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ, / ] unfavorable; adverse [Add to Longdo]
逆心[nì xīn, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄣ, ] unfavorable; undesired [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
passiv (Zahlungsbilanz) {adj}unfavorable [Am.]; unfavourable [Br.] [Add to Longdo]
ungünstig (für)unfavorable [Am.]; unfavourable [Br.] (for; to) [Add to Longdo]
unvorteilhaftunfavorable [Am.]; unfavourable [Br.] [Add to Longdo]
widrig (Umstände)unfavorable [Am.]; unfavourable [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪し様[あしざま, ashizama] (n,adj-no) unfavourable; unfavorable [Add to Longdo]
悪条件[あくじょうけん, akujouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions [Add to Longdo]
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism [Add to Longdo]
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns [Add to Longdo]
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous) [Add to Longdo]
見劣り[みおとり, miotori] (n,vs) unfavourable comparison; unfavorable comparison [Add to Longdo]
損な条件[そんなじょうけん, sonnajouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions [Add to Longdo]
虫が付く;虫がつく[むしがつく, mushigatsuku] (exp,v5k) to become verminous; to be infested with insects; to begin to keep bad company; to have an (unfavorable, unfavourable) lover [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) [Add to Longdo]
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfavorable
   adj 1: not encouraging or approving or pleasing; "unfavorable
       conditions"; "an unfavorable comparison"; "unfavorable
       comments", "unfavorable impression" [syn: {unfavorable},
       {unfavourable}] [ant: {favorable}, {favourable}]
   2: (of winds or weather) tending to hinder or oppose;
     "unfavorable winds" [syn: {unfavorable}, {unfavourable}]
     [ant: {favorable}, {favourable}]
   3: not favorable; "made an unfavorable impression"; "unfavorable
     reviews" [syn: {unfavorable}, {unfavourable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top