ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfaltering

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfaltering-, *unfaltering*, unfalter
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfaltering(adj) หนักแน่น, See also: เด็ดเดี่ยว, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. unflagging, enduring, unflinching, unhesitating

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfaltering(อันฟอล'เทอริง) adj. หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว,ยึดมั่น,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่ลังเล, Syn. certain, unalterable

English-Thai: Nontri Dictionary
unfaltering(adj) มั่นคง,หนักแน่น,แน่วแน่

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfaltering (j) ˈʌnfˈɔːltərɪŋ (uh1 n f oo1 l t @ r i ng)
unfalteringly (a) ˈʌnfˈɔːltərɪŋliː (uh1 n f oo1 l t @ r i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfaltering
   adj 1: marked by firm determination or resolution; not shakable;
       "firm convictions"; "a firm mouth"; "steadfast resolve";
       "a man of unbendable perseverence"; "unwavering loyalty"
       [syn: {firm}, {steadfast}, {steady}, {stiff},
       {unbendable}, {unfaltering}, {unshakable}, {unwavering}]

Are you satisfied with the result?Discussions