ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unexpectedly

AH2 N IH0 K S P EH1 K T IH0 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unexpectedly-, *unexpectedly*, unexpected
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unexpectedly(adv) อย่างปุบปับ, See also: อย่างไม่คาดฝัน, อย่างน่าประหลาดใจ, Syn. unforeseen, surprising, unanticipated, Ant. predictable, anticipatable

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unexpectedlyA young man barged in unexpectedly.
unexpectedlyI met an old friend of mine on the bus unexpectedly yesterday.
unexpectedlyI met him quite unexpectedly.
unexpectedlyI received his letter unexpectedly.
unexpectedlyIt seems like you're unexpectedly eloquent.
unexpectedlyI was glad that she visited me unexpectedly.
unexpectedlyMrs. Young didn't mind my dropping in on her unexpectedly.
unexpectedlyMrs. Young wouldn't mind my dropping in on her unexpectedly.
unexpectedlySometimes, father will ask me unexpectedly.
unexpectedlyThe eagle zoomed his plane unexpectedly.
unexpectedlyThe family was shook up when the grandmother died unexpectedly.
unexpectedlyUnexpectedly the weather forecast came true yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู่ๆ(adv) unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด, Example: เรือบินแล่นอยู่นานก็ไม่ถึงสักที แล้วจู่ๆ เรือบินก็ร่อนลงที่สนามบินแห่งหนึ่ง, Thai Definition: ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
บังเอิญ(adv) unexpectedly, See also: by chance, by accident, accidentally, Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง, Ant. โดยตั้งใจ, จงใจ, Example: เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ, Thai Definition: ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
อยู่ดีๆ(adv) unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, without warning, Syn. จู่ๆ, Example: เขาทำงานอยู่ดีๆ ก็โดนไม้ตกใส่หัว, Thai Definition: ไปตามปกติดีๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบพลัน[chīepphlan] (adv) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly
โดยบังเอิญ[dōi bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly  FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยกระทันหัน[dōi krathanhan] (adv) EN: unexpectedly
โดยมิได้คาดคิด[dōi midāi khātkhit] (adv) EN: unexpectedly
กะทันหัน = กระทันหัน[kathanhan = krathanhan] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste  FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ปะ[pa] (v) EN: meet ; come across ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly  FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
พลัน[phlan] (x) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once  FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
รวดเร็ว[rūatreo] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously  FR: soudainement ; promptement ; rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEXPECTEDLY AH2 N IH0 K S P EH1 K T IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unexpectedly (a) ˌʌnɪkspˈɛktɪdliː (uh2 n i k s p e1 k t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to, #1,149 [Add to Longdo]
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly, #1,215 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed, #1,912 [Add to Longdo]
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpectedly; to one's surprise, #8,691 [Add to Longdo]
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] unexpectedly; unawareness; unpreparedness, #42,490 [Add to Longdo]
出乎预料[chū hū yù liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] unexpectedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ぱったり[pattari] (adv,adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly [Add to Longdo]
ひょっこり;ひょっくり[hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly [Add to Longdo]
ふいと[fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly [Add to Longdo]
ぶらり[burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ゆくりなく[yukurinaku] (adv) unexpectedly [Add to Longdo]
案外[あんがい, angai] (adj-na,n-adv) unexpectedly; (P) [Add to Longdo]
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing [Add to Longdo]
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unexpectedly
   adv 1: in a way that was not expected; "her brother showed up at
       the wedding out of the blue" [syn: {unexpectedly}, {out
       of the blue}]
   2: without advance planning; "they met accidentally" [syn: {by
     chance}, {accidentally}, {circumstantially}, {unexpectedly}]
     [ant: {advisedly}, {by choice}, {by design}, {deliberately},
     {designedly}, {intentionally}, {on purpose}, {purposely}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top