ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uneasy

AH0 N IY1 Z IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uneasy-, *uneasy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uneasy(adj) ซึ่งไม่สบายใจ, See also: ซึ่งกระสับกระส่าย, ซึ่งเป็นกังวล, Syn. uncomfortable, disturbed, restless, tense, Ant. comfortable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uneasyAfter he left, she started feeling uneasy.
uneasyFeel uneasy about my future.
uneasyHe did not appear at all, which made her very uneasy.
uneasyHe felt uneasy in his father's presence.
uneasyHer words left him uneasy.
uneasyHis words made me feel uneasy about my future.
uneasyI am uneasy about the future of this country.
uneasyI didn't feel uneasy when I read the letter.
uneasyI feel uneasy in my father's presence.
uneasyI felt cold and uneasy all night.
uneasyI'm uneasy about donating blood.
uneasyI sometimes get uneasy about the future.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอน[bøn] (x) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy  FR: agité ; remuant
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
กังวล[kangwon] (v) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
เคอะเขิน[khoekhoēn] (v) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed  FR: être gauche ; être maladroit
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (v) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy
ไม่สบายใจ[mai sabāijai] (v, exp) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)  FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux
ประสาทเสีย[prasātsīa] (v) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic  FR: être énervé ; être nerveux
วิตกจริต[witokjarit] (v) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEASY AH0 N IY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uneasy (j) ˈʌnˈiːziː (uh1 n ii1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbehaglich; unwohl; mulmig {adj} | unbehaglicher | am unbehaglichstenuneasy | more uneasy | most uneasy [Add to Longdo]
unruhig {adj} | unruhiger | am unruhigstenuneasy | uneasier | uneasiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そわそわ[sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
むず痒い[むずがゆい, muzugayui] (adj-i) (1) itchy; (2) creepy; feeling uneasy [Add to Longdo]
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from [Add to Longdo]
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret [Add to Longdo]
気が気じゃない[きがきじゃない, kigakijanai] (exp) (See 気が気でない) feel uneasy; on tenterhooks; in suspense [Add to Longdo]
気が気でない[きがきでない, kigakidenai] (exp) feel uneasy; on tenterhooks; in suspense [Add to Longdo]
気が差す[きがさす, kigasasu] (exp,v5s) to feel uneasy; to worry (about something) [Add to Longdo]
気が置かれる[きがおかれる, kigaokareru] (exp,v1) (1) (obsc) to feel constraint; to feel uneasy; (2) (obsc) to worry [Add to Longdo]
気が揉める[きがもめる, kigamomeru] (exp,v1) to feel anxious; to feel uneasy; to worry [Add to Longdo]
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uneasy
   adj 1: lacking a sense of security or affording no ease or
       reassurance; "farmers were uneasy until rain finally
       came"; "uneasy about his health"; "gave an uneasy laugh";
       "uneasy lies the head that wears the crown"; "an uneasy
       coalition government"; "an uneasy calm"; "an uneasy
       silence fell on the group" [ant: {easy}]
   2: lacking or not affording physical or mental rest; "a restless
     night"; "she fell into an uneasy sleep" [syn: {restless},
     {uneasy}] [ant: {relaxing}, {reposeful}, {restful}]
   3: causing or fraught with or showing anxiety; "spent an anxious
     night waiting for the test results"; "cast anxious glances
     behind her"; "those nervous moments before takeoff"; "an
     unquiet mind" [syn: {anxious}, {nervous}, {queasy}, {uneasy},
     {unquiet}]
   4: socially uncomfortable; unsure and constrained in manner;
     "awkward and reserved at parties"; "ill at ease among eddies
     of people he didn't know"; "was always uneasy with strangers"
     [syn: {awkward}, {ill at ease(p)}, {uneasy}]
   5: relating to bodily unease that causes discomfort

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top