ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undress

AH0 N D R EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undress-, *undress*, undres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undress(n) การแต่งกายแบบลำลอง, See also: การแต่งกายอย่างไม่เป็นทางการ, Syn. informal dress, Ant. formal dress
undress(vt) ถอด (เช่น เสื้อผ้า ผ้าพันแผล ฯลฯ), See also: เปลื้อง, Syn. remove, Ant. dress
undressed(adj) ซึ่งเปลือยเปล่า, See also: ซึ่งไม่ได้ใส่เสื้อผ้า, Syn. unclad, unclothed, Ant. clad, clothed
undressed(adj) ซึ่งไม่ได้จัดเตรียมเป็นพิเศษ, See also: ธรรมดา, Syn. undecorated, Ant. decorated
undressed(adj) ซึ่งสวมใส่เสื้อผ้าแบบลำลอง, See also: ซึ่งแต่งกายอย่างไม่เป็นทางการ, Syn. casual, unpolished, Ant. deliberate, polished

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undress(อันเดรส') vt. ถอดเสื้อผ้า,เปลื้อง,แก้, (ผม) ไม่ได้หวี,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้ทำให้เรียบร้อย. n. ชุดเสื้อผ้าที่ใช้ใส่แบบธรรมดา,ชุดลำลอง,ร่างที่เปลือยเปล่า. adj. เกี่ยวกับชุดเสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. strip, disrobe, divest
undressed(อันเดรสทฺ') adj. ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า,เปลือยเปล่า,เกี่ยวกับชุดลำลอง
foundress(เฟา'เดรส) n. ผู้ก่อตั้งที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
undress(vt) ถอดออก,เปลื้องเสื้อผ้า,ผลัดผ้า
laundress(n) หญิงซักผ้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just can't walk or undress myself.เพียงเเต่เดินกับถอดเสื้อผ้าไม่เป็น Jaws (1975)
Very well, undress herดีมาก ถอดเสื้อผ้าเธอออก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He made me undress him and put a nappy on himเขาทำฉันถอดเสื้อผ้าเขา and put เป็นฟองบนเขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Undress her immediatelyถอดเสื้อผ้าโดยทันทีของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then you undress them.แล้วคุณก็ถอดเสื้อผ้าให้เขา A Short Film About Love (1988)
Then undress up to there at least.งั้น ถอดแค่ถึงตรงนั้น A Good Day to Have an Affair (2007)
Lettie Mae, you're gonna need to undress now.มานี่ทำไม บอกมา Burning House of Love (2008)
And then I would undress you, and you would undress me.และผมก็จะถอดชุดคุณออก คุณก็จะถอดชุดผมออก New York, I Love You (2008)
Undress me.ถอดเสื้อผ้าผมเลย They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
All right, now undress me.เอาล่ะ ถอดเสื้อผ้าผมได้แล้ว They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Say do not undress theบอกแล้วว่าไม่ต้องถอดเสื้อ Ip Man 2 (2010)
Should I undress him?อย่างน้อย ฉันแค่ถอดโค้ทเค้าออกดีมั้ย? Episode #1.7 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undressPlease undress from the waist up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือยเปล่า(v) undress, See also: uncover, strip, bare, Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, Ant. นุ่งห่ม, Example: ที่ทะเลสาบเราจะเห็นภาพเด็กสาวๆ มีเฉพาะบิกินีท่อนล่างส่วนท่อนบนเปลือยเปล่าอวดความงามกัน
เปลือย(v) be stripped naked, See also: undress, unclothe, strip, be nude, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, Ant. ปิด, Example: บนฟลอร์กลางบาร์นั้นพวกหล่อนสี่ห้าคนเปลือยเรือนร่าง ยักย้ายส่ายกายตามเสียงเพลง
เปลื้องผ้า(v) undress, See also: unclothe, strip off, Syn. ถอด, ปลด, แก้ผ้า, Ant. ใส่, Example: เธอเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนเหลือกางเกงในตัวเดียวเดินเต้นเดินส่ายไป, Thai Definition: ถอดเครื่องนุ่งห่มออกจากร่างกาย
เปลือย(v) strip, See also: undress, unclothe, expose, uncover, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือยเปล่า, Ant. ปิด, Example: บนฟลอร์กลางบาร์นั้น พวกหล่อนสี่ห้าคนกำลังเปลือยเรือนร่างยักย้ายส่ายกายตามเสียงเพลง, Thai Definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปลือยกาย(v) undress, See also: unclothe, be nude, be naked, Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, Ant. นุ่งห่ม, Example: พวกฝรั่งเปลือยกายอาบแดดบนชายหาด, Thai Definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปลือยเปล่า(adj) undress, See also: uncover, strip, denude, bare, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย, Example: หล่อนค่อยๆ ถอดเสื้อผ้าออกจนหมด เพื่ออวดเรือนร่างที่เปลือยเปล่า, Thai Definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปลี่ยว(v) undress, See also: uncover, strip, denude, bare, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย, Example: ที่ทะเลสาบเราจะเห็นภาพเด็กสาวๆ มีเฉพาะบิกินีท่อนล่างส่วนท่อนบนเปลือยเปล่าอวดความงามกัน, Thai Definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลื้อง[pleūang] (v) EN: strip ; take off ; shed ; undress ; deprive of ; be stripped of  FR: retirer ; ôter
เปลืองเงิน[pleūang ngoen] (adj) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing  FR: coûteux ; onéreux
เปลือยกาย[pleūaykāi] (v) EN: be naked ; be nude ; undress ; unclothe  FR: se dévêtir ; se dénuder
ถอดเสื้อผ้า[thøt seūaphā] (v, exp) EN: undress  FR: ôter ses vêtements ; se déshabiller

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDRESS AH0 N D R EH1 S
UNDRESSED AH0 N D R EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undress (v) ˈʌndrˈɛs (uh1 n d r e1 s)
undressed (v) ˈʌndrˈɛst (uh1 n d r e1 s t)
undresses (v) ˈʌndrˈɛsɪz (uh1 n d r e1 s i z)
undressing (v) ˈʌndrˈɛsɪŋ (uh1 n d r e1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脱衣服[tuō yī fú, ㄊㄨㄛ ㄧ ㄈㄨˊ, / ] undress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンドレス[sandoresu] (n) sundress [Add to Longdo]
打ちっぱなし;打ちっ放し[うちっぱなし, uchippanashi] (n) (1) undressed concrete; unfaced concrete; (2) (golf) driving range [Add to Longdo]
脱ぎ脱ぎ[ぬぎぬぎ, nuginugi] (n,vs) (chn) undressing [Add to Longdo]
脱ぐ[ぬぐ, nugu] (v5g,vt) to take off (clothes, shoes, etc.); to undress; (P) [Add to Longdo]
脱衣[だつい, datsui] (n,vs) undressing; taking off one's clothes; (P) [Add to Longdo]
裸になる[はだかになる, hadakaninaru] (exp,v5r) to take off one's clothes; to undress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undress
   n 1: partial or complete nakedness; "a state of undress"
   v 1: get undressed; "please don't undress in front of
      everybody!"; "She strips in front of strangers every night
      for a living" [syn: {undress}, {discase}, {uncase},
      {unclothe}, {strip}, {strip down}, {disrobe}, {peel}] [ant:
      {apparel}, {clothe}, {dress}, {enclothe}, {fit out},
      {garb}, {garment}, {get dressed}, {habilitate}, {raiment},
      {tog}]
   2: remove (someone's or one's own) clothes; "The nurse quickly
     undressed the accident victim"; "She divested herself of her
     outdoor clothes"; "He disinvested himself of his garments"
     [syn: {strip}, {undress}, {divest}, {disinvest}]

Are you satisfied with the result?Discussions