ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

understate

AH1 N D ER0 S T EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -understate-, *understate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
understate(vt) กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่, See also: กล่าวถึงน้อยกว่าความเป็นจริง, Syn. low-key, classical, subtle, throwaway, Ant. overstate, exaggerate
understate(vi) บรรยายไม่เต็มที่, See also: กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่, Syn. low-key, classical, subtle, throwaway, Ant. overstate, exaggerate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
understate(อันเดอะสเทท') vt. บรรยายไม่เต็มที่,กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่., See also: understatement n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, understate much?ใช่ พูดแค่นั้นยังน้อยไปหน่อยนะ? Sacrifice (2013)
To say that there is huge room for improvement in the running of this hotel would be to understate the surreally haphazard nature of your operation.การที่จะพูดว่า.. การบริหารจัดการโรงแรมนี้ ยังต้องปรับปรุงอีกมาก.. ยังน้อยไปสำหรับการดำเนินการ แบบขอไปทีของที่นี่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
understateHer dress has an understated charm.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERSTATE AH1 N D ER0 S T EY2 T
UNDERSTATED AH1 N D ER0 S T EY2 T IH0 D
UNDERSTATES AH1 N D ER0 S T EY2 T S
UNDERSTATEMENT AH1 N D ER0 S T EY2 T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
understate (v) ˌʌndəstˈɛɪt (uh2 n d @ s t ei1 t)
understated (v) ˌʌndəstˈɛɪtɪd (uh2 n d @ s t ei1 t i d)
understates (v) ˌʌndəstˈɛɪts (uh2 n d @ s t ei1 t s)
understatement (n) ˈʌndəstɛɪtmənt (uh1 n d @ s t ei t m @ n t)
understatements (n) ˈʌndəstɛɪtmənts (uh1 n d @ s t ei t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 understate
   v 1: represent as less significant or important [syn:
      {understate}, {minimize}, {minimise}, {downplay}] [ant:
      {amplify}, {exaggerate}, {hyperbolise}, {hyperbolize},
      {magnify}, {overdraw}, {overstate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top