ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underling

AH1 N D ER0 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underling-, *underling*, underl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
underling(n) ลูกน้อง, Syn. subordinate, menial, flunky, lackey, hireling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
underling(อัน'เดอะลิง) n. ตัวรอง,ลูกมือ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา, Syn. inferior, menial

English-Thai: Nontri Dictionary
underling(n) ผู้น้อย,ลูกน้อง,ผู้ใต้บังคับบัญชา,ลิ่วล้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
underlingI guess I've reached the age where I have to dispense advice to my underlings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกน้อง(n) subordinate, See also: underling, minion, flunky, henchman, lackey, yes man, stooge, Syn. สมุน, ลูกกะโล่, Ant. เจ้านาย, ลูกพี่, Example: ท่านเคยเป็นนายพลมาก่อนจึงมีลูกน้องเยอะแยะ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้อยู่ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชา
ลูกสมุน(n) henchman, See also: underling, minion, flunky, subordinate, lackey, yes man, stooge, Syn. ลูกน้อง, ลูกกะโล่, Ant. หัวหน้า, Example: หัวหน้าโจรพร้อมลูกสมุนถูกจับขณะลักลอบขึ้นเรือข้ามแม่น้ำมาขึ้นฝั่งไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ติดสอยห้อยตามคนบางประเภท เช่น หัวหน้านักเลง หัวหน้าผู้ร้าย
ปลายแถว(n) underling, See also: menial, flunky, lackey, hireling, Syn. ลูกน้อง, ลิ่วล้อ, Example: สถานะของแหล่งข่าวคนนี้จะต้องมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือพอสมควร ไม่ใช่พวกปลายแถว, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ไม่มีความสำคัญ
ลูกไล่(n) stooge, See also: underling, flunky, lackey, Example: เขายอมตกเป็นลูกไล่ของเพื่อนเพราะอยากให้เพื่อนๆ ยอมรับเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่ม, Thai Definition: คนที่ยอมเป็นรองเขาเสมอ, คนที่ยอมเป็นเบี้ยล่างให้เขาข่มเหงได้เสมอ
คนในปกครอง(n) subordinate, See also: underling, inferior, secondary, Syn. ลูกน้อง, Example: นักการเมืองบางคนมีคนในปกครองเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: คนที่อยู่ในความปกครองหรืออยู่ใต้อำนาจของผู้อื่น
คนในปกครอง(n) subordinate, See also: underling, inferior, secondary, Syn. ลูกน้อง, Example: นักการเมืองบางคนมีคนในปกครองเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: คนที่อยู่ในความปกครองหรืออยู่ใต้อำนาจของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกไล่[lūk lai] (n) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling  FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
ผู้น้อย[phūnøi] (n, exp) EN: inferior ; junior ; subordinate ; underling  FR: subordonné [m] ; subalterne ]m] ; inférieur [m]
ปลายแถว[plāi thaēo] (x) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling
สมุน[samun] (n) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling  FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERLING AH1 N D ER0 L IH0 NG
UNDERLINGS AH1 N D ER0 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underling (n) ˈʌndəlɪŋ (uh1 n d @ l i ng)
underlings (n) ˈʌndəlɪŋz (uh1 n d @ l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untergebene {m,f}; Untergebener; Untergeordnete {m,f}; Untergeordneter; Befehlsempfänger {m}; Befehlsempfängerin {f}; Kuli {m} | Untergebenen {pl}; Untergebene; Untergeordneten {pl}underling | underlings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふんどし担ぎ;褌担ぎ[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling [Add to Longdo]
下っ端[したっぱ, shitappa] (n) underling; lower position [Add to Longdo]
下役[したやく, shitayaku] (n) underling; subordinate official [Add to Longdo]
軽輩[けいはい, keihai] (n) underling [Add to Longdo]
三下[さんした, sanshita] (n) underling [Add to Longdo]
三下奴[さんしたやっこ, sanshitayakko] (n) petty underling [Add to Longdo]
舎弟[しゃてい, shatei] (n) (1) my younger brother; (2) underling (e.g. in yakuza) [Add to Longdo]
手下[てした, teshita] (n) subordinate; underling [Add to Longdo]
手先[てさき, tesaki] (n) (1) fingers; (2) underling; stooge; subordinate; pawn [Add to Longdo]
従卒[じゅうそつ, juusotsu] (n) (military) orderly; underling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 underling
   n 1: an assistant subject to the authority or control of another
      [syn: {subordinate}, {subsidiary}, {underling}, {foot
      soldier}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top