ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unconvincing

AH2 N K AH0 N V IH1 N S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unconvincing-, *unconvincing*, unconvinc
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're still an unconvincing actor, Mr. Shilling.คุณยังเป็นนักแสดง ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะ คุณชิลลิ่ง The Bank Job (2008)
- that "fine" sounds very unconvincing to me.นั่น "สบายดี" ฟังดู ไม่น่าเชื่อถือกับหนูเลย Chapter Three 'Acceptance' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unconvincingHis explanation is unconvincing.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCONVINCING AH2 N K AH0 N V IH1 N S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unconvincing (j) ˌʌnkənvˈɪnsɪŋ (uh2 n k @ n v i1 n s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り切れない[わりきれない, warikirenai] (adj-i) indivisible; unconvincing; incomprehensible; unaccounted for [Add to Longdo]
不徹底[ふてってい, futettei] (adj-na,n) inconsistent; illogical; unconvincing; not thorough; indefinite; half-way [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unconvincing
   adj 1: not convincing; "unconvincing argument"; "as unconvincing
       as a forced smile" [syn: {unconvincing}, {flimsy}] [ant:
       {convincing}]
   2: having a probability too low to inspire belief [syn:
     {improbable}, {unbelievable}, {unconvincing}, {unlikely}]

Are you satisfied with the result?Discussions