ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unclear

AH0 N K L IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unclear-, *unclear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unclear(adj) ซึ่งไม่ชัดเจน, See also: คลุมเครือ, กำกวม, Syn. ill-defined, cloudy, dark, Ant. clear
unclear(adj) ซึ่งไม่แน่ใจ (ความรู้สึก; ความรู้; ความเข้าใจ), Syn. confusing, obscure, Ant. clear, intelligible, comprehensible

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unclear(n) ไม่ชัด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unclearAll humanity will suffer if a unclear war breaks out.
unclearIt is unclear in Patterson's experiment whether the output objects fully correspond to the designed models.
unclearThe course of action is unclear.
unclearTheir scope and shape is unclear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ชัด(adv) unclear, See also: indistinct, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: หลังผ่าตัดตาจะยังมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่, Thai Definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่ปรากฏชัดแก่สายตา
ความเคลือบแคลง(n) doubtfulness, See also: unclearness, ambiguity, Syn. ความคลุมเครือ, ความสงสัย, ความสงสัยเคลือบแคลง, Ant. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง, Example: การลาออกในครั้งนี้ของเขาย่อมอยู่ในความเคลือบแคลงสงสัยของใครต่อใครหลายคน
ความคลุมเครือ(n) ambiguity, See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity, Syn. ความไม่กระจ่าง, ความไม่แน่ชัด, Ant. ความแน่ชัด, ความชัดเจน, Example: เรื่องดังกล่าวยังมีความคลุมเครือต่อผู้ถูกกล่าวหา, Thai Definition: ความไม่ชัดแจ้ง
ไม่ชัด(adv) unclear, See also: indistinct, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: หลังผ่าตัดตาจะยังมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่, Thai Definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่ปรากฏชัดแก่สายตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลอ[bloē] (n) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
กำกวม[kamkūam] (adj) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious  FR: équivoque ; ambigu ; vague
เคลือบคลุม[khleūapkhlum] (adj) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear  FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
เลือน[leūoen] (v) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct  FR: s'estomper ; s'effacer
เลือน[leūoen] (adj) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear  FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
สลัว[salūa] (adj) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear  FR: obscur ; indistinct

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCLEAR AH0 N K L IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unclear (j) ˈʌnklˈɪəʳr (uh1 n k l i@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǔ, ㄈㄨˇ, / ] unclear; an expletive, #30,585 [Add to Longdo]
不清[bù qīng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, ] unclear [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain [Add to Longdo]
不確か[ふたしか, futashika] (adj-na,n) unreliable; uncertain; indefinite; unclear; (P) [Add to Longdo]
不明確[ふめいかく, fumeikaku] (adj-na,n) inaccurate; indistinct; imprecise; unclear; indecisive [Add to Longdo]
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible [Add to Longdo]
論旨不明[ろんしふめい, ronshifumei] (n,adj-na) the point of an argument being unclear; the tenor of an argument being poorly reasoned [Add to Longdo]
曖昧(P);あい昧[あいまい, aimai] (adj-na,n) (1) vague; ambiguous; unclear; (2) {math;comp} fuzzy; (P) [Add to Longdo]
曖曖;曖々[あいあい, aiai] (adj-t,adv-to) dim; faint; unclear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unclear
   adj 1: poorly stated or described; "he confuses the reader with
       ill-defined terms and concepts" [syn: {ill-defined},
       {unclear}] [ant: {clear}, {well-defined}]
   2: not clear to the mind; "the law itself was unclear on that
     point"; "the reason for their actions is unclear to this day"
     [ant: {clear}]
   3: not easily deciphered; "indecipherable handwriting" [syn:
     {indecipherable}, {unclear}, {undecipherable}, {unreadable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top