ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unceasing

AH0 N S IY1 S IH0 NG   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unceasing-, *unceasing*, unceas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unceasing[ADJ] ไม่หยุดยั้ง, See also: ไม่รู้จบ, ไม่ขาดสาย, ต่อเนื่อง, Syn. continuous, eternal, incessant, unending, Ant. sporadic, inconstant
unceasingly[ADV] ซึ่งต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่หยุดหย่อน, ไม่รู้จบ, ไม่ขาดสาย, Syn. continuously, Ant. discontinuously, noncontinuously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unceasing(อันซีส'ซิง) adj. ไม่หยุดยั้ง,ไม่รู้จบ, Syn. ceaseless

English-Thai: Nontri Dictionary
unceasing(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่รู้จักจบ,ตลอดไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like the sands of time I am unceasing and relentless.เหมือน นาฬิกาทราย ที่ไม่เคยหยุด ไม่ต้องพักผ่อน Superhero Movie (2008)
I will hunt my father like a dog, and I will tear him apart slowly... piece by piece... until he knows some semblance of the profound and unceasing pain...เพื่อออกไล่ล่าพ่อ จับมาฉีกร่างช้าๆ ตัดทิ้งทีละส่วน จนกว่าเขาจะรู้ซึ้ง ความเจ็บปวด แสนสาหัสไร้สิ้นสุด Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I had an unceasing impulse to find life.พ่อมาดมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะค้นหาชีวิต Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาปีตาชาติ[ADV] forever, See also: unceasingly, endlessly, all the year round, eternity, year in year out, ceaselessly, inces, Syn. เสมอไป, เรื่อยไป, Example: เขาขี้เกียจอยู่อย่างนี้ทั้งตาปีตาชาติ, Thai definition: ระยะเวลาต่อเนื่องเรื่อยไป

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCEASING    AH0 N S IY1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unceasing    (j) ˈʌnsˈiːsɪŋ (uh1 n s ii1 s i ng)
unceasingly    (a) ˈʌnsˈiːsɪŋliː (uh1 n s ii1 s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不断[bù duàn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] unceasing; uninterrupted; continuous; constant, #441 [Add to Longdo]
滔滔不绝[tāo tāo bù jué, ㄊㄠ ㄊㄠ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] unceasing torrent (成语 saw); talking non-stopping; gabbling forty to the dozen, #23,877 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts [Add to Longdo]
営営;営々[えいえい, eiei] (adj-na,adv,n) hard; unceasing [Add to Longdo]
絶えることなく[たえることなく, taerukotonaku] (adv) unceasing; relentless [Add to Longdo]
弛み無い;弛みない[たゆみない, tayuminai] (adj-i) (uk) unslacking; unceasing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unceasing
   adj 1: continuing forever or indefinitely; "the ageless themes
       of love and revenge"; "eternal truths"; "life
       everlasting"; "hell's perpetual fires"; "the unending
       bliss of heaven" [syn: {ageless}, {aeonian}, {eonian},
       {eternal}, {everlasting}, {perpetual}, {unending},
       {unceasing}]
   2: uninterrupted in time and indefinitely long continuing; "the
     ceaseless thunder of surf"; "in constant pain"; "night and
     day we live with the incessant noise of the city"; "the
     never-ending search for happiness"; "the perpetual struggle
     to maintain standards in a democracy"; "man's unceasing
     warfare with drought and isolation"; "unremitting demands of
     hunger" [syn: {ceaseless}, {constant}, {incessant}, {never-
     ending}, {perpetual}, {unceasing}, {unremitting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top