ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unaffectedly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unaffectedly-, *unaffectedly*, unaffected
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unaffectedly(adv) อย่างไม่กระทบกระเทือน, Syn. simply
unaffected(adj) ซึ่งไม่กระทบกระเทือน, See also: ซึ่งไม่สะทกสะท้าน
unaffected(adj) ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ, See also: ซึ่งไม่ได้รับความกระทบกระเทือน, Syn. unmoved, untouched, unstirred, Ant. affected
unaffected(adj) ที่แทัจริง, See also: ซึ่งปราศจากมารยา, ซึ่งมิได้เสแสร้ง, ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งใดชักจูงหรือมีอิทธิพลต่อ, Syn. genuine, unpretentious, sincere, Ant. pretentious
unaffected(adj) ซึ่งอยู่ในสภาพเดิม, See also: ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
unaffectedness(n) การไม่กระทบกระเทือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unaffectedShe was quite unaffected by the death of her husband.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาดำๆ(adj) innocent, See also: simple and unaffected, Example: พ่อค้าคนกลางกักตุนสินค้าเพื่อรอเวลาขึ้นราคาขูดเลือดชาวบ้านตาดำๆ, Thai Definition: เป็นคำเปรียบเทียบว่า น่าสงสาร
เป็นธรรมชาติ(v) has the natural manner, See also: has an unaffected or spontaneous manner, Example: ท่าทางของเด็กๆ แต่ละคนเป็นธรรมชาติมาก
แป๋ว(adj) innocent, See also: unaffected, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: ทารกน้อยในเปลลืมตาแป๋วมองดูของเล่นชิ้นใหม่, Thai Definition: ที่ไร้เดียงสา

CMU English Pronouncing Dictionary
UNAFFECTED AH2 N AH0 F EH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unaffected (j) ˌʌnəfˈɛktɪd (uh2 n @ f e1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洒脱[sǎ tuō, ㄙㄚˇ ㄊㄨㄛ, / ] free and easy; unaffected, #13,046 [Add to Longdo]
质朴[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, / ] simple; plain; unadorned; unaffected; unsophisticated; rustic; earthy, #19,936 [Add to Longdo]
安然无恙[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ㄨˊ ㄧㄤˋ, / ] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase), #25,963 [Add to Longdo]
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, / ] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally), #36,141 [Add to Longdo]
无恙[wú yàng, ㄨˊ ㄧㄤˋ, / ] unaffected (by a disease), #40,079 [Add to Longdo]
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, / ] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally), #207,082 [Add to Longdo]
无做作[wú zuò zuo, ㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, / ] unaffected (i.e. behaving naturally) [Add to Longdo]
质樸[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, / ] simple and unadorned; downright; unpretentious; plain; unaffected [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrichtigkeit {f}unaffectedness [Add to Longdo]
unberührtunaffected [Add to Longdo]
unberührt {adv}unaffectedly [Add to Longdo]
ungekünstelt {adj} | ungekünstelter | am ungekünsteltstenunaffected | more unaffected | most unaffected [Add to Longdo]
ungekünstelt {adv}unaffectedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
簡明率直[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected [Add to Longdo]
豪放[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) largehearted; frank; unaffected [Add to Longdo]
質実剛健[しつじつごうけん, shitsujitsugouken] (n,adj-na) unaffected and sincere, with fortitude and vigor (vigour) [Add to Longdo]
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious [Add to Longdo]
峻酷;峻刻[しゅんこく, shunkoku] (n) severe (personality); unaffected by love [Add to Longdo]
飾り気の無い;飾り気のない[かざりけのない, kazarikenonai] (adj-i) plain; unaffected [Add to Longdo]
素直[すなお, sunao] (adj-na,n) (1) obedient; meek; docile; unaffected; (2) honest; frank; upfront (about one's feelings); (P) [Add to Longdo]
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [Add to Longdo]
知らず;不知[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if [Add to Longdo]
朴訥;朴とつ;木訥[ぼくとつ, bokutotsu] (adj-na) unsophisticated; ruggedly honest; artless; unaffected; simple; naive [Add to Longdo]
磊々落々;磊磊落落[らいらいらくらく, rairairakuraku] (n,adj-na) openhearted; unaffected; free and easy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top