ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

typical

T IH1 P AH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -typical-, *typical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
typical(adj) ซึ่งเป็นตัวอย่าง, See also: ซึ่งเป็นแบบอย่าง
typical(adj) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
typically(adv) อย่างเป็นแบบฉบับ, Syn. essentially, regularly
typicality(n) การเป็นตัวอย่าง
typicalness(n) ความเป็นสัญลักษณ์, See also: การเป็นแบบอย่าง
typicalness(n) ความแตกต่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
typical(ทิพ'พิเคิล) adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นแบบฉบับ,เป็นสัญลักษณ์,เข้ากับแบบหรือตัวอย่าง., See also: typically adv. typicalness n., Syn. typic
atypical(อะทิพ'พิเคิล) adj. ผิดแบบ,ผิดพวก, ผิดปกติ, Syn. atypic abnormal, unusual

English-Thai: Nontri Dictionary
typical(adj) ตามแบบอย่าง,เป็นตัวอย่าง,เป็นเครื่องหมาย
atypical(adj) ผิดแบบ,ผิดพวก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
typical-ตรงแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
typical effectผลตรงแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
typical electrode currentกระแสอิเล็กโทรดปรกติ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
typically holidayวันหยุดตามปกติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
typicalA typical nurse will put urinal bottle to dick, and shave down there for surgery! [XXX]
typicalBut it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.
typicalEven now, the typical worker's whole life is still bound up with the company he works for.
typicalFor him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'
typicalFukuoka is very typical of the kind of town I like.
typicalHe is a typical Japanese.
typicalHe is a young man who impresses you as a typical student.
typicalHe lived in a typical Japanese-style house.
typicalHe's a typical workaholic.
typicalHe seems to be a typical American boy.
typicalHis actions are typical of those of his friends.
typicalI altered my typical lunch and had a steak instead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามแบบฉบับ(adj) typical, See also: representative, archetypal, characteristic, standard, Example: วิรุณคิดว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีตามแบบฉบับ, Thai Definition: ที่เป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นประจำ[khø bokphrǿng thī koētkheun prajam] (n, exp) EN: typical mistake
นกแอ่นขนาดกลาง[nok aen khanāt klāng] (n, exp) EN: typical swift
นกจับแมลงแท้[nok jap malaēng thaē] (n, exp) EN: typical flycatcher
เป็นธรรมดา[pen thammadā] (adv) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things  FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ผิดแบบ[phit baēp] (adj) EN: atypical
ผิดแปลน[phit plaēn] (adj) EN: atypical

CMU English Pronouncing Dictionary
TYPICAL T IH1 P AH0 K AH0 L
TYPICAL T IH1 P IH0 K AH0 L
TYPICALLY T IH1 P IH0 K L IY0
TYPICALLY T IH1 P IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
typical (j) tˈɪpɪkl (t i1 p i k l)
typically (a) tˈɪpɪkliː (t i1 p i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典型[diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] typical, #2,647 [Add to Longdo]
典型用途[diǎn xíng yòng tú, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] typical use; typical application [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
typisch {adj} | typischer | am typischstentypical | more typical | most typical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
うながっぱ[unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) [Add to Longdo]
らしい[rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
アルム[arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves) [Add to Longdo]
キーロガー[ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei [Add to Longdo]
ティピカル[teipikaru] (adj-na,n) typical [Add to Longdo]
テグス[tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads [Add to Longdo]
ベリーショート[beri-sho-to] (n) hairstyle with hair cut short to typical men's hair length (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
特異データ[とくいデータ, tokui de-ta] unique data, non-typical data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 typical
   adj 1: exhibiting the qualities or characteristics that identify
       a group or kind or category; "a typical American girl";
       "a typical suburban community"; "the typical car owner
       drives 10,000 miles a year"; "a painting typical of the
       Impressionist school"; "a typical romantic poem"; "a
       typical case of arteritis" [ant: {atypical}, {untypical}]
   2: of a feature that helps to distinguish a person or thing;
     "Jerusalem has a distinctive Middle East flavor"- Curtis
     Wilkie; "that is typical of you!" [syn: {distinctive},
     {typical}]
   3: conforming to a type; "the typical (or normal) American";
     "typical teenage behavior"

Are you satisfied with the result?Discussions