ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tutor

T UW1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tutor-, *tutor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tutor(n) ครูพิเศษ, See also: ครูสอน, ครูรับจ้างสอนพิเศษ
tutor(vt) ดูแล, See also: พิทักษ์, ปกครอง
tutor(vi) สอนพิเศษ, See also: กวดวิชา, สอน
tutorial(n) โปรแกรมการสอนในคอมพิวเตอร์
tutorial(n) การเรียนพิเศษ
tutorial(adj) เกี่ยวกับผู้สอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tutor(ทู'เทอะ) n.,vt.,vi. (ทำหน้าที่) ครูสอน,ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อนุบาล, See also: tutorship n.
tutorial(ทิวทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับtutor

English-Thai: Nontri Dictionary
tutor(n) ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล,พี่เลี้ยง
tutor(vt) ฝึก,รับจ้างกวดวิชา,สอนพิเศษ,ติวให้
tutorial(adj) เกี่ยวกับการสอน,เกี่ยวกับการกวดวิชา
statutory(adj) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ,ชอบด้วยกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tutors and tutoringผู้สอนพิเศษและการกวดวิชา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tutorAs I am not good at math, I hope my parents will allow me to have a private tutor.
tutorHe goes to a tutorial school three days a week.
tutorIn addition to the general curriculum there are tutorials in the essentials of machinery, training is also carried out for skills in and learning how to use the various types of machinery.
tutorMy tutor scolded me for my stupid behavior.
tutorWith this tutorial you will use the sample manga to become accustomed to the procedures for seeing the manga including download.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนกวดวิชา(n) tutorial school, Example: ผู้คนจำนวนมาก ทุกรุ่นทุกวัยจะมุ่งกันไปเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งเปิดขึ้นหลายแห่ง, Count Unit: โรง, แห่ง
กวดวิชา(v) tutor, See also: cram, coach, Syn. ติว, Example: เด็กๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชาหรอกให้เวลาเขาได้พักผ่อนบ้างจะดีกว่า, Thai Definition: เรียนเพิ่มเติมจากที่เรียนมาแล้ว
สอนพิเศษ(v) tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai Definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ
สอนพิเศษ(v) tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai Definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อายุความ[āyukhwām] (n) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation  FR: prescription [f]
การอบรม[kān oprom] (n) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill  FR: formation [f] ; éducation [f]
การประชุมก่อตั้งบริษัท[kān prachum køtang børisat] (n, exp) EN: statutory meeting
คุรุ[khuru] (n) EN: teacher ; instructor ; tutor ; guru
กวดวิชา[kūatwichā] (v) EN: tutor ; coach ; cram for an examination ; tutor
แม่พิมพ์[maēphim] (n) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master/mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator
อบรม[oprom] (v) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide  FR: former ; éduquer
เรียนพิเศษ[rīen phisēt] (v, exp) EN: take extra tutorial class  FR: prendre des cours particuliers
โรงเรียนกวดวิชา[rōngrīen kūatwichā] (n, exp) EN: tutorial school

CMU English Pronouncing Dictionary
TUTOR T UW1 T ER0
TUTORS T UW1 T ER0 Z
TUTORED T UW1 T ER0 D
TUTORIAL T UW0 T AO1 R IY0 AH0 L
TUTORING T UW1 T ER0 IH0 NG
TUTORIALS T UW0 T AO1 R IY0 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tutor (v) tjˈuːtər (t y uu1 t @ r)
tutors (v) tjˈuːtəz (t y uu1 t @ z)
tutored (v) tjˈuːtəd (t y uu1 t @ d)
tutorial (n) tjˈuːtˈɔːrɪəʳl (t y uu1 t oo1 r i@ l)
tutoring (v) tjˈuːtərɪŋ (t y uu1 t @ r i ng)
tutorials (n) tjˈuːtˈɔːrɪəʳlz (t y uu1 t oo1 r i@ l z)
tutorship (n) tjˈuːtəʃɪp (t y uu1 t @ sh i p)
tutorially (a) tjˈuːtˈɔːrɪəʳliː (t y uu1 t oo1 r i@ l ii)
tutorships (n) tjˈuːtəʃɪps (t y uu1 t @ sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导师[dǎo shī, ㄉㄠˇ ㄕ, / ] tutor; teacher; academic advisor, #7,882 [Add to Longdo]
[Fù, ㄈㄨˋ, ] tutor; surname Fu, #13,293 [Add to Longdo]
家庭教师[jiā tíng jiào shī, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕ, / ] tutor, #53,083 [Add to Longdo]
指导课[zhǐ dǎo kè, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄎㄜˋ, / ] tutorial; period of tuition for one or two students, #101,712 [Add to Longdo]
辅导人[fǔ dǎo rén, ㄈㄨˇ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] tutor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrer {m}; Lehrprogramm {n} | Lehrer {pl}tutor | tutors [Add to Longdo]
Tutor {m}; Tutorin {f}tutor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてきょ[katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach [Add to Longdo]
チューター[chu-ta-] (n) tutor; (P) [Add to Longdo]
チュートリアル[chu-toriaru] (n) tutorial [Add to Longdo]
家教[かきょう, kakyou] (n) (abbr) tutor [Add to Longdo]
家庭教師[かていきょうし, kateikyoushi] (n) tutor; coach; (P) [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] (n,vs) study; learning; tutorial; (P) [Add to Longdo]
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] (n) {comp} learning program; on-screen tutorial [Add to Longdo]
学習塾[がくしゅうじゅく, gakushuujuku] (n) private night-school; tutoring school (math, English, etc.) [Add to Longdo]
学習用[がくしゅうよう, gakushuuyou] (n) tutorial [Add to Longdo]
学習用ヘルプ[がくしゅうようヘルプ, gakushuuyou herupu] (n) tutorial help [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tutor
   n 1: a person who gives private instruction (as in singing,
      acting, etc.) [syn: {coach}, {private instructor}, {tutor}]
   v 1: be a tutor to someone; give individual instruction; "She
      tutored me in Spanish"
   2: act as a guardian to someone

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top