ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turn

T ER1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turn-, *turn*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
turnoffdemotivating factor

English-Thai: Longdo Dictionary
turn in(vi, slang) เข้านอน
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turn(vi) เปลี่ยน, See also: แปลง
turn(vt) เปลี่ยน, See also: เปลี่ยนแปลง
turn(vt) ย้อนกลับ, See also: หัน, ย้อน, ถอยหลัง
turn(vt) เลี้ยว, See also: เบี่ยง, เบน
turn(vt) เปลี่ยน (ความคิด), See also: ทำให้เชื่อ, ยุยง
turn(vt) กลายเป็น, See also: เปลี่ยนเป็น
turn(vt) ผลัด (ใบ)
turn(vi) บูด, See also: เสีย
turn(vt) ปล่อย, See also: เปลี่ยนถ่าย
turn(n) การเปลี่ยน, See also: การสลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turn(เทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) หมุน,หัน,ไข,เบือน,บิด,งอ,พับ,พลิก,ผิน,หันเห,บ่าย,เลี้ยว,อ้อม,โอบ,เบน,จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง,เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,รอบหนึ่ง,พักหนึ่ง,รายการ,นิสัย,ลักษณะ,ท่าทาง,พฤติการณ์,รูปแบบ,ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,เวร,ลำดับ,การรักษา,การเดินเล่น,
turnabout(เทิร์น'อะเบาทฺ) n. การหมุนรอบ,การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น,การโต้ตอบ,เสียงสะท้อนกลับ,การหันกลับ, Syn. reversal
turnaround(เทิร์น'อะเราดฺ) n. การหมุนรอบ,การเปลี่ยนแปลง,ที่เลี้ยวรถ,ที่กลับรถ, Syn. turnabout
turndown(เทิร์น'เดาน์) adj. พับได้,เอาลงได้
turner(เทิร์น'เนอะ) n. ผู้หมุน,ช้อนใหญ่สำ-หรับพลิก,ช่างกลึง,เครื่องหมุน,เครื่องคลุก,สมาชิกสโมสรนักกีฬา,นักกายกรรม,นักหกคะเมนตีลังกา
turning(เทิร์น'นิง) n. การหมุน,การหัน,การไข,การบิด,การเบือน,การเลี้ยว,การเปลี่ยนแปลง,ที่เลี้ยว,หัวเลี้ยว,หัวโค้ง,งานกลึง,การกลึง
turning pointจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง, Syn. crux, crisis
turnip(เทอ'นิพ) n. หัวผักกาด,พืชดังกล่าว
turnkey systemระบบพร้อมสรรพหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals equipment) ครบบริบูรณ์หนึ่งชุด ที่พร้อมจะทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง ศัพท์คำนี้มาจากระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ พอไขกุญแจ (ภาษาอังกฤษใช้ว่า turn key) เมื่อใด ก็จะขับออกไปได้เลย สรุป ก็คือ ระบบนี้หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์เบ็ดเสร็จทั้งระบบ ตั้งแต่ส่วนตัวเครื่อง (hardware) รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่จะใช้ (มักใช้ในความหมายที่เป็นการส่งมอบให้ลูกค้า)
turnout(เทิร์น'เอาทฺ) n. การชุมนุม,มวลชนที่มาชุมนุมกัน,การออกปฎิบัติการ,การหยุดงาน,ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์,เครื่องมือ,การทำความสะอาด,ทางแยก,รูปแบบของเสื้อผ้า, Syn. output, outfit

English-Thai: Nontri Dictionary
turn(n) การหมุน,การหัน,หัวเลี้ยว,การเปลี่ยน,คุ้ง,ความโน้มเอียง
turn(vi) หมุน,หันหลัง,เปลี่ยนทิศทาง,เลี้ยว,ใคร่ครวญ
turn(vt) ไขลาน,พลิกกลับ,หัน,เปลี่ยน,เบือน,เลี้ยว
turner(n) ช่างกลึง,เครื่องหมุน,นักกายกรรม
turnip(n) หัวผักกาด
turnkey(n) พัศดี
turnover(n) การผัน,เงินทุน,การคว่ำ,การโยกย้าย,การหมุนเวียน
turnpike(n) ด่านภาษี,ด่านเก็บเงิน
turnstile(n) ทางเข้าเป็นเหล็กหมุนได้
nocturnal(adj) ออกหากินเวลากลางคืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turn signal; directional signalสัญญาณไฟเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
turn-key contractสัญญาจ้างเหมาเสร็จพร้อมสรรพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
turn-over, labourการเข้า-ออกงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
turnaround documentเอกสารครบวงงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
turnaround timeเวลาครบวงงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
turncoat witnessพยานปรปักษ์ [ดู adverse witness ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
turning circleเส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวแคบสุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
turning pointจุดวกกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
turning radiusรัศมีเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
turnkey operationการดำเนินการพร้อมสรรพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turningการกลึง [TU Subject Heading]
Turnoverปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์, Example: ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ อาจรายงานปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนหุ้นหรือเป็นจำนวนเงินก็ได้ [ตลาดทุน]
Turnover ratioอัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย, Example: อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย เป็นอัตราส่วนที่ใช้สภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายหุ้นกับปริมาณหุ้นจดทะเบียน (มีหน่วยเป็นเท่า)
มีสูตรคำนวณดังนี้ อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย = $ \frac{ปริมาณการซื้อขาย x 100}{ปริมาณหุ้นจดทะเบียน}$
[ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
turn down(vi) ปฏิเสธ
turn in[เทิร์น อิน] (phrase) เข้านอน,มอบตัว(turn [N.] in)
turn to accountใช้ประโยชน์
turn to accountใช้ให้เกิดประโยชน์
turning effect of a force(n) ผลของแรงรอบจุดหมุน
Turnkey(n) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
turnkey project(n) โครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ
turntable(n) เครื่องเล่นแผ่นเสียง, เทิร์นเทเบิ้ล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Turn it off.ปิดมันเถอะ Unknown Subject (2012)
Now, turn red to tempt Snow White.ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงที่จะล่อ ใจสีขาวเหมือนหิมะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, turn around.ทีนี้ ลองหมุนไปรอบๆ The Great Dictator (1940)
Turn off the radio.ปิดวิทยุ The Great Dictator (1940)
Turn around. No!มีที่ติดอีกไหม ไม่ The Great Dictator (1940)
Turn back?กลับดีไหม The Great Dictator (1940)
Now turn around... and let me look you over.ตอนนี้หันไปรอบ ๆ และแจ้ง ให้เรามองคุณมากกว่า Pinocchio (1940)
- and turn the house into a nightclub. - Oh, yes. But I want to.เเต่ฉันอยากจัดนี่คะ Rebecca (1940)
Work in the snow that quickly turns to frozen mud.ทำงานกลางหิมะ ที่เป็นกลายโคลนน้ำแข็งในพริบตา Night and Fog (1956)
They turn their thoughts to God.พวกเขาหันไปพึ่งพระเจ้า Night and Fog (1956)
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล Night and Fog (1956)
- Whose turn is it next?- มีการเปิดก็เป็นต่อไปหรือไม่ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turnA big wave turned over his canoe.
turnA big wave turned the ferry over.
turnAccidentally, the rumor has turned out to be false.
turnActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
turnAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
turnAfter he died, my life was turned upside down.
turnAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
turnAll my efforts turned out to be useless.
turnAll our things were turned upside down.
turnAll the boys spoke each in turn.
turnAll the boys spoke, each in turn.
turnAll the boys spoke in turn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีโค้ง(v) turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
ย้อนกลับ(v) turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai Definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม
ล้มกระดาน(v) turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai Definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
จุดพลิกผัน(n) turning point, Example: กรณีรัฐประหาร 2490 คือจุดพลิกผันเมื่อเขาผู้นี้อยู่ในตำแหน่งผบ. กรมทหารราบที่ 1, Thai Definition: จุดที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน, จุดที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
จุดหักเห(n) turning point, Example: นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า สิ่งนี้จะเป็นจุดหักเหและปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai Definition: จุดที่เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินมาเปลี่ยนทิศทางไป, โดยปริยายหมายถึง จุดที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง
เบนเข็ม(v) turn (away), See also: deviate, shift, divert, deflect, Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง, Example: เขาเป็นตำรวจมาถึง 11 ปีก่อนเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมือง
หันกลับ(v) turn around, See also: turn back, Example: ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ได้เห็นเมื่อครู่นี้ ผมจึงหันกลับไปดูอีกครั้ง, Thai Definition: กลับมายังทิศทางเดิม
ปิดสวิตช์(v) turn off, See also: switch off, cut off, Syn. ดับสวิตช์, Ant. เปิดสวิตช์, Example: เมื่อผู้ใช้ปิดสวิตช ์ไฟแดงจะกระพริบอยู่สักครู่จึงดับลง, Thai Definition: ดับสวิตช์เพื่อให้หยุดการทำงาน
เปิดสวิตช์(v) turn on, See also: switch on, Ant. ปิดสวิตช์, Example: เมื่อฉันเปิดสวิตช์ก็พบว่าเครื่องไม่ทำงานเสียแล้ว, Thai Definition: เปิดสวิตช์ที่ดับอยู่ให้วงจรทำงาน
หัวต่อ(n) jump head, See also: turn head, Example: พ่อซื้อหัวต่อของก็อกน้ำมาเปลี่ยนใหม่ เพราะอันเก่าสนิมกินหมดแล้ว, Count Unit: หัว, Thai Definition: ส่วนต้นแห่งสิ่งของที่ใช้เชื่อมต่อกับสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อัตราหมุนเวียน[attrā munwīen] (n, exp) EN: turnover ratio
อัตราผลตอบแทน[attrā phon tøpthaēn] (n, exp) EN: rate of return
บากหน้า[bāknā] (v) EN: turn to face ; set about ; strive
บันดาล[bandān] (v) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender  FR: transformer
เบา...ลง[bao ... long] (v, exp) EN: turn … down
เบาเสียงลง[bao sīeng long] (v, exp) EN: turn down the volume
เบน[bēn] (v) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean  FR: tourner ; détourner
เบือน[beūoen = beūan] (v) EN: turn  FR: détourner la tête ; tourner le dos
เบือนหน้า[beūoen nā] (v, exp) EN: turn round ; turn one's head  FR: tourner la tête

CMU English Pronouncing Dictionary
TURN T ER1 N
TURNS T ER1 N Z
TURNER T ER1 N ER0
TURNIP T ER1 N AH0 P
TURNEY T ER1 N IY0
TURNBO T UH1 R N B OW0
TURNED T ER1 N D
TURNAGE T ER1 N IH0 JH
TURNING T ER1 N IH0 NG
TURNBOW T ER1 N B OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turn (v) tˈɜːʳn (t @@1 n)
turns (v) tˈɜːʳnz (t @@1 n z)
turned (v) tˈɜːʳnd (t @@1 n d)
turner (n) tˈɜːʳnər (t @@1 n @ r)
turnip (n) tˈɜːʳnɪp (t @@1 n i p)
turn-on (n) tˈɜːʳn-ɒn (t @@1 n - o n)
turn-up (n) tˈɜːʳn-ʌp (t @@1 n - uh p)
turners (n) tˈɜːʳnəz (t @@1 n @ z)
turning (v) tˈɜːʳnɪŋ (t @@1 n i ng)
turnips (n) tˈɜːʳnɪps (t @@1 n i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bo, ㄅㄛ˙, ] turnip, #6,669 [Add to Longdo]
[bo, ㄅㄛ˙, / ] turnip, #6,669 [Add to Longdo]
萝卜[luó bo, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] turnip, #6,851 [Add to Longdo]
翻身[fān shēn, ㄈㄢ ㄕㄣ, ] turn over; free oneself; stand up, #10,329 [Add to Longdo]
回首[huí shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, ] turn around; look back; recollect, #10,882 [Add to Longdo]
属实[shǔ shí, ㄕㄨˇ ㄕˊ, / ] turn out to be true; verified; true, #14,038 [Add to Longdo]
转折[zhuǎn zhé, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ, / ] turning point; shift in the trend of events; plot shift in a book, #14,155 [Add to Longdo]
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, / ] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need, #14,560 [Add to Longdo]
转弯[zhuǎn wān, ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ, / ] turn (around), #14,613 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, ] turnip; Brassica campestris, #16,621 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehung {f} | Drehungen {pl}turn | turns [Add to Longdo]
Fersengeld {n} | Fersengelder {pl}turn tail | turn tails [Add to Longdo]
Gezeitenwechsel {m}turn of the tide [Add to Longdo]
Jahreswechsel {m}turn of the year [Add to Longdo]
Turnanzug {m}leotard [Add to Longdo]
Turnen {n}gymnastics [Add to Longdo]
Turnen {n}; Turnunterricht {m}gym; Physical education (PE) [Add to Longdo]
Turnhalle {f}gymnasium; gym [Add to Longdo]
Turnier {n}tournament; tourney [Am.] [Add to Longdo]
Turnierpferd {n}show horse [Add to Longdo]
Turniertanz {n}; turniertanzen {n}competitive ballroom dancing [Add to Longdo]
Turnlehrer {m}; Turnlehrerin {f}gym teacher; PE teacher [Add to Longdo]
Turnschuh {m}gym shoe; sneaker [Am.] [Add to Longdo]
Turnschuh {m}; Sportschuh {m}pump [Add to Longdo]
Turnstunde {f}gym lesson; PE lesson [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
Uターン[ユーターン, yu-ta-n] (n,vs) U-turn [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
がちゃつく[gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
くるっ[kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn [Add to Longdo]
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
ソフトリターン[そふとりたーん, sofutorita-n] soft return [Add to Longdo]
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
リターン[りたーん, rita-n] return [Add to Longdo]
リターンキー[りたーんきー, rita-nki-] RETURN key [Add to Longdo]
リターンパス[りたーんぱす, rita-npasu] return path [Add to Longdo]
リターン値[リターンち, rita-n chi] return value [Add to Longdo]
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turn
   n 1: a circular segment of a curve; "a bend in the road"; "a
      crook in the path" [syn: {bend}, {crook}, {twist}, {turn}]
   2: the act of changing or reversing the direction of the course;
     "he took a turn to the right" [syn: {turn}, {turning}]
   3: (game) the activity of doing something in an agreed
     succession; "it is my turn"; "it is still my play" [syn:
     {turn}, {play}]
   4: an unforeseen development; "events suddenly took an awkward
     turn" [syn: {turn}, {turn of events}, {twist}]
   5: a movement in a new direction; "the turning of the wind"
     [syn: {turning}, {turn}]
   6: the act of turning away or in the opposite direction; "he
     made an abrupt turn away from her"
   7: turning or twisting around (in place); "with a quick twist of
     his head he surveyed the room" [syn: {twist}, {turn}]
   8: a time for working (after which you will be relieved by
     someone else); "it's my go"; "a spell of work" [syn: {go},
     {spell}, {tour}, {turn}]
   9: (sports) a division during which one team is on the offensive
     [syn: {turn}, {bout}, {round}]
   10: a short theatrical performance that is part of a longer
     program; "he did his act three times every evening"; "she
     had a catchy little routine"; "it was one of the best
     numbers he ever did" [syn: {act}, {routine}, {number},
     {turn}, {bit}]
   11: a favor for someone; "he did me a good turn" [syn: {turn},
     {good turn}]
   12: taking a short walk out and back; "we took a turn in the
     park"
   v 1: change orientation or direction, also in the abstract
      sense; "Turn towards me"; "The mugger turned and fled
      before I could see his face"; "She turned from herself and
      learned to listen to others' needs"
   2: undergo a transformation or a change of position or action;
     "We turned from Socialism to Capitalism"; "The people turned
     against the President when he stole the election" [syn:
     {change state}, {turn}]
   3: undergo a change or development; "The water turned into ice";
     "Her former friend became her worst enemy"; "He turned
     traitor" [syn: {become}, {turn}]
   4: cause to move around or rotate; "turn a key"; "turn your palm
     this way"
   5: change to the contrary; "The trend was reversed"; "the tides
     turned against him"; "public opinion turned when it was
     revealed that the president had an affair with a White House
     intern" [syn: {change by reversal}, {turn}, {reverse}]
   6: pass to the other side of; "turn the corner"; "move around
     the obstacle" [syn: {turn}, {move around}]
   7: pass into a condition gradually, take on a specific property
     or attribute; become; "The weather turned nasty"; "She grew
     angry" [syn: {turn}, {grow}]
   8: let (something) fall or spill from a container; "turn the
     flour onto a plate" [syn: {turn}, {release}]
   9: move around an axis or a center; "The wheels are turning"
   10: cause to move around a center so as to show another side of;
     "turn a page of a book" [syn: {turn}, {turn over}]
   11: to send or let go; "They turned away the crowd at the gate
     of the governor's mansion"
   12: to break and turn over earth especially with a plow; "Farmer
     Jones plowed his east field last week"; "turn the earth in
     the Spring" [syn: {plow}, {plough}, {turn}]
   13: shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel;
     "turn the legs of the table"; "turn the clay on the wheel"
   14: change color; "In Vermont, the leaves turn early"
   15: twist suddenly so as to sprain; "wrench one's ankle"; "The
     wrestler twisted his shoulder"; "the hikers sprained their
     ankles when they fell"; "I turned my ankle and couldn't walk
     for several days" [syn: {twist}, {sprain}, {wrench}, {turn},
     {wrick}, {rick}]
   16: cause to change or turn into something different;assume new
     characteristics; "The princess turned the frog into a prince
     by kissing him"; "The alchemists tried to turn lead into
     gold"
   17: accomplish by rotating; "turn a somersault"; "turn
     cartwheels"
   18: get by buying and selling; "the company turned a good profit
     after a year"
   19: cause to move along an axis or into a new direction; "turn
     your face to the wall"; "turn the car around"; "turn your
     dance partner around"
   20: channel one's attention, interest, thought, or attention
     toward or away from something; "The pedophile turned to boys
     for satisfaction"; "people turn to mysticism at the turn of
     a millennium"
   21: cause (a plastic object) to assume a crooked or angular
     form; "bend the rod"; "twist the dough into a braid"; "the
     strong man could turn an iron bar" [syn: {flex}, {bend},
     {deform}, {twist}, {turn}] [ant: {unbend}]
   22: alter the functioning or setting of; "turn the dial to 10";
     "turn the heat down"
   23: direct at someone; "She turned a smile on me"; "They turned
     their flashlights on the car"
   24: have recourse to or make an appeal or request for help or
     information to; "She called on her Representative to help
     her"; "She turned to her relatives for help" [syn: {call
     on}, {turn}]
   25: go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked";
     "The cream has turned--we have to throw it out" [syn:
     {sour}, {turn}, {ferment}, {work}]
   26: become officially one year older; "She is turning 50 this
     year"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top