ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turgid

T ER1 JH IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turgid-, *turgid*, turgi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turgid(adj) โอ้อวด
turgid(adj) บวม
turgidity(n) ความโอ้อวด
turgidity(n) การบวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turgid(เทอ'จิด) adj. บวม,บวมโต,โป่ง,พอง,ขยายออก,โอ้อวด,คุยโว,โอหัง., See also: turgidity n. turgidness n. turgidly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
turgid(adj) บวม,พอง,แข็ง,โอ่อ่า,โผงผาง,ครึกโครม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turgidบวมเป่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turgid; turgescentเต่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
turgidisation; turgidizationการทำให้พองเป่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turgidityภาวะเต่ง [มีความหมายเหมือนกับ turgescence; turgor ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
turgidization; turgidisationการทำให้พองเป่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
TURGID T ER1 JH IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turgid (j) tˈɜːʳʤɪd (t @@1 jh i d)
turgidly (a) tˈɜːʳʤɪdliː (t @@1 jh i d l ii)
turgidity (n) tˈɜːʳʤˈɪdɪtiː (t @@1 jh i1 d i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turgid
   adj 1: ostentatiously lofty in style; "a man given to large
       talk"; "tumid political prose" [syn: {bombastic},
       {declamatory}, {large}, {orotund}, {tumid}, {turgid}]
   2: abnormally distended especially by fluids or gas; "hungry
     children with bloated stomachs"; "he had a grossly distended
     stomach"; "eyes with puffed (or puffy) lids"; "swollen
     hands"; "tumescent tissue"; "puffy tumid flesh" [syn:
     {puffy}, {intumescent}, {tumescent}, {tumid}, {turgid}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top