ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

try

T R AY1   
140 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -try-, *try*
English-Thai: Longdo Dictionary
trying(adj) ที่ยากลำบาก เช่น Those are real friends! That must have been very helpful to you during trying times.
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
biometry(n) ชีวมิติ, ชีวสถิติศาสตร์ เช่น The datasets in this collection came from the book CASE STUDIES IN BIOMETRY., S. biostatistics
floristry(n ) ศิลปะการจัดดอกไม้ เช่น If you go straight into a job in floristry, you will be trained on the job by an experienced florist.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
try[VI] พยายาม, See also: ลอง
try[VT] ทดสอบ, See also: พิสูจน์, ทดลอง
try[VT] ตรวจสอบ, See also: ดู, ตรวจ
try[VT] ทำให้เหลืออด
try[VT] สอบสวนในศาล, See also: พิจารณา
try[N] การทดลอง
try[N] การลอง
tryst[N] สถานที่นัดพบ
tryst[N] การนัดพบ
trying[ADJ] ที่ลำบาก, See also: ที่ทดสอบถึงความอดทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
try(ไทร) vt.,n. (ความ) พยายาม,พิสูจน์,ทดลอง,สอบสวน,พิจารณาคดี,อดทน,ซ้อม. vi. พยายาม ทดลอง -PHr. (try on ทดลองสวม), Syn. essay,attempt,assay,test
try squaren. ไม้ฉากของช่างไม้
trying(ไทร'อิง) adj. ยากลำบาก,เหลือทน, See also: tryingly adv. tryingness n., Syn. difficult
tryout(ไทร'เอาทฺ) n. การทดสอบ,การทดลอง
tryst(ทริสทฺ,ไทรสทฺ) n.การนัดหมาย,สถานที่นัดพบ. vi. นัดหมาย,นัดพบ., See also: tryster n., Syn. rendezvous,date
trysting placen. สถานที่นัดพบ
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
altimetry(แอลทิม' มิทรี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง-altimetric (al) adj.
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)

English-Thai: Nontri Dictionary
try(n) ความพยายาม,การไต่สวน,การทดลอง,การพิสูจน์,การทดสอบ
try(vi) พยายาม,พิสูจน์,ทดลอง
try(vt) ทดลอง,ไต่สวน,ซ้อม,ทรมาน,พิจารณา,พยายาม
trying(adj) ยาก,ลำบากลำบน,รำคาญ
tryst(n) การลอบพบกัน,การนัดหมาย
ancestry(n) กำพืด,เทือกเถาเหล่ากอ
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
artistry(n) งานศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป์
backcountry(n) เขตทุรกันดาร
banditry(n) การโจรกรรม,การปล้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trypanosomiasis in animalsทริปาโนโซมิเอซิสในสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
trypsinทริปซิน, เอนไซม์ที่ตับอ่อนสร้างขึ้น  สำหรับย่อยอาหารพวกโปรตีนให้มีโมเลกุลเล็กลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Trypsin inhibitorsทริพซิน อินหิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
tryptophanทริปโตเฟน, กรดอะมิโนที่จำเป็นชนิดหนึ่งของร่างกาย  สูตรเคมีคือ C11H12N2O2 มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
try (n vi vt modal ver) พยายาม
try out (n vt) ทดลอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I try to write books that are interesting.ฉันอยากจะเขียนหนังสือที่อ่านสนุก Emotions (2017)
Don't try to run away!แน่จริงอย่าหนีสิ Affection (2017)
I try to write books that are interesting.อุตส่าห์พยายามเขียน ให้อ่านสนุกแท้ ๆ Appeal (2017)
You should all try this too.ทุกคนน่าจะลองดูบ้างนะ The Mysterious Million Yen Women (2017)
I'll try harder for you.ฉันจะพยายามให้มากกว่านี้ The Mysterious Million Yen Women (2017)
If I'ma die, what I'm doing, it's gonna be me dying trying to win.ถ้าจะตายระหว่างที่ทำอยู่ ก็ให้รู้ว่าตายทั้งที่กำลังพยายาม CounterPunch (2017)
I'm making life-changing money for myself to be able to secure, like, my family, jobs for people that helped me, trying to increase my capital by making sure that I won't retire broke.ผมได้เงินจำนวนมากเปลี่ยนชีวิต จนสามารถดูแลครอบครัวได้ ให้งานคนที่เคยช่วยผมได้ พยายามเพิ่มมูลค่าให้เงิน ดูแลไม่ให้ถังแตกตอนเลิกชกมวย CounterPunch (2017)
Now, that's what I'm trying to say.อย่างที่บอกนั่นแหละ CounterPunch (2017)
The only thing I could do is go back to the gym, reassess myself with my team and try our best in the next go round.สิ่งเดียวที่ผมทำได้คือกลับไปซ้อม ประเมินตัวเองกับทีมอีกครั้ง และพยายามอย่างเต็มที่รอบหน้า CounterPunch (2017)
I did everything in my power to try to make this work.ผมทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อให้มันได้ผล CounterPunch (2017)
It is difficult to try to manage work and the kids.มันยากที่จะจัดการทั้งงาน และดูแลเด็กๆ ด้วย CounterPunch (2017)
Cam F. Awesome made a decision to lose 20 pounds and try to qualify for the Olympic trials at the next weight class down.แคม เอฟ. ออว์ซัม ตัดสินใจลดน้ำหนัก 9 กิโลกรัม และพยายามจะเข้าคัดตัวโอลิมปิก ในรุ่นน้ำหนักต่ำลงมา CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tryI like this overcoat. May I try it on?
tryTry to write in plain English.
tryThe committee stayed up late last night trying to work out measures that would please everyone.
tryThere are a lot of persons who try to buy a house.
tryInsane blade stabbing dreams try to break all truth now.
tryYou always try to blame somebody else.
tryThe hotel telephone is in the hall and Harriet is trying to ring the police now.
tryThese cakes are good. Please try one.
tryHaving failed four times, he didn't try anymore.
tryHis advice encouraged me to try it again.
tryWill you try to trumpet?
tryTry and calm down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียดเวลา[V] try to make time, See also: spare time, Syn. แบ่งเวลา, จัดสรรเวลา, Example: เมื่อวานซืนนี้ผมเจียดเวลาตอบจดหมายของผู้ที่อ่านคอลัมน์ที่ผมเขียน, Thai definition: แบ่งเวลาให้กับสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งที่กำลังทำอยู่
ลองเสื้อ[V] try on a coat, Example: หล่อนลองเสื้อก่อนซื้อทุกครั้ง, Thai definition: ลองสวมเสื้อเพื่อให้รู้ความพอเหมาะพอดี
เอาใจ[V] try to please, See also: behave well, please, Syn. เอาอกเอาใจ, ตามใจ, Example: หล่อนประจบเอาใจมารดามากขึ้นเมื่อรู้ว่าตนเองทำความผิด, Thai definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
เอาอกเอาใจ[V] try to please, See also: please, Syn. เอาใจ, ตามใจ, Example: บิดามารดามักจะเอาอกเอาใจและตามใจเด็กมากเป็นพิเศษในเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วย, Thai definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
ดูทีท่า[V] try to find out the actual situation, Syn. ดูท่าที, ดูลาดเลา, Example: เราต้องคอยดูทีท่าของคู่แข่งไปก่อน อย่าเพิ่งใจร้อน, Thai definition: สังเกตลู่ทางหรือแนวโน้มของเหตุการณ์ที่เป็นไป
เพียร[V] persist, See also: try persistently, persevere, be industrious, be diligent, Syn. พยายาม, มานะ, อุตสาหะ, บากบั่น, มุมานะ, หมั่นเพียร, Example: เขาเพียรค้นคว้าวิจัยวันแล้ววันเล่าและเขาก็ทำได้สำเร็จ, Thai definition: พยายามบากบั่นจนกว่าจะสำเร็จ
พยายาม[V] try, See also: endeavour, attempt, make an effort, strive, Syn. พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, มานะ, Example: เด็กอาจแสดงพฤติกรรมหลายอย่างเพื่อพยายามเรียกร้องความเอาใจใส่และความรักจากพ่อแม่, Thai definition: ทำโดยมานะบากบั่น, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
มุ[V] concentrate, See also: try hard, work hard, make determined effort, attempt, Syn. มุ่ง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Example: เขามุเรียนด้านภาษาอังกฤษจนถึงขั้นสูงแล้ว, Thai definition: มุ่งเอาจริงเอาจังไปทางเดียว
เอาดีเอาเด่น[V] show off, See also: try to show a talent, Syn. ทำตัวเด่น, Example: เขาพยายามเอาดีเอาเด่นเพื่ออะไรกัน, Thai definition: พยายามทำตัวให้คนเห็นว่าตนดีเด่นกว่าเพื่อน
เอาชนะคะคาน[V] get over, See also: try to win, Example: นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายพยายามที่จะคิดค้น เอาชนะคะคานธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพื่อเอามาเสริมในสิ่งที่ขาดหายไป, Thai definition: คัดค้าน เพื่อให้เอาชนะให้จงได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[v. exp.] (ao-ok aojai) EN: try to please ; please   FR: être prévenant
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country   FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยประเทศ[n.] (ārayaprathēt) EN: civilized country   FR: pays civilisé [m]
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthung) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk   
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บ้านเมือง[n.] (bānmeūang) EN: country ; state ; nation   
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ [xp] (bānmeūang ja luk pen fai) EN: the country will be in flames   FR: le pays va s'enflammer
บ้านนอก[n.] (bānnøk) EN: countryside ; country   FR: campagne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRY    T R AY1
TRYON    T R AY1 AH0 N
TRYST    T R AY1 S T
TRYBA    T R IH1 B AH0
TRYGG    T R IH1 G
TRYIN'    T R AY1 AH0 N
TRYGVE    T R IH1 G V IY0
TRYING    T R AY1 NG
TRYBUS    T R IH1 B AH0 S
TRY-ON    T R AY1 AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
try    (v) trˈaɪ (t r ai1)
tryst    (n) trˈɪst (t r i1 s t)
try-on    (n) trˈaɪ-ɒn (t r ai1 - o n)
trying    (v) trˈaɪɪŋ (t r ai1 i ng)
trysts    (n) trˈɪsts (t r i1 s t s)
try-ons    (n) trˈaɪ-ɒnz (t r ai1 - o n z)
try-out    (n) trˈaɪ-aut (t r ai1 - au t)
try-outs    (n) trˈaɪ-auts (t r ai1 - au t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力图[lì tú, ㄌㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] try hard to; strive to, #14,689 [Add to Longdo]
谋取[móu qǔ, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ, / ] try to gain; to seek; to strive for; to obtain, #15,275 [Add to Longdo]
博取[bó qǔ, ㄅㄛˊ ㄑㄩˇ, ] try to gain; court, #36,264 [Add to Longdo]
欲盖弥彰[yù gài mí zhāng, ㄩˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ ㄓㄤ, / ] trying to hide it makes it more conspicuous (成语 saw); A cover up only makes matters worse., #52,530 [Add to Longdo]
色氨酸[sè ān suān, ㄙㄜˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] tryptophan (Trp), an essential amino acid, #58,427 [Add to Longdo]
按图索骥[àn tú suǒ jì, ㄢˋ ㄊㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] try to locate sth by following up a clue, #63,655 [Add to Longdo]
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure, #111,919 [Add to Longdo]
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure, #202,660 [Add to Longdo]
睡眠虫[shuì mián chóng, ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] trypanosome [Add to Longdo]
色胺酸[sè àn suān, ㄙㄜˋ ㄢˋ ㄙㄨㄢ, ] tryptophan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlagwinkel {m}try square [Add to Longdo]
Schwindelmanöver {n}try on [Add to Longdo]
Tryptamin {n} [chem.]tryptamine [Add to Longdo]
Tryptophan {n} [biochem.]Tryptophan [Add to Longdo]
Streng dich an!Try hard!; Play up! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
いじましい[, ijimashii] (adj-i) piddling; paltry [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
かっぺ;カッペ[, kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
かの国;彼の国[かのくに, kanokuni] (n) (1) that country; (2) (arch) nirvana [Add to Longdo]
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
エントリ[えんとり, entori] entry [Add to Longdo]
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 try
   n 1: earnest and conscientious activity intended to do or
      accomplish something; "made an effort to cover all the
      reading material"; "wished him luck in his endeavor"; "she
      gave it a good try" [syn: {attempt}, {effort}, {endeavor},
      {endeavour}, {try}]
   v 1: make an effort or attempt; "He tried to shake off his
      fears"; "The infant had essayed a few wobbly steps"; "The
      police attempted to stop the thief"; "He sought to improve
      himself"; "She always seeks to do good in the world" [syn:
      {try}, {seek}, {attempt}, {essay}, {assay}]
   2: put to the test, as for its quality, or give experimental use
     to; "This approach has been tried with good results"; "Test
     this recipe" [syn: {test}, {prove}, {try}, {try out},
     {examine}, {essay}]
   3: put on trial or hear a case and sit as the judge at the trial
     of; "The football star was tried for the murder of his wife";
     "The judge tried both father and son in separate trials"
     [syn: {judge}, {adjudicate}, {try}]
   4: take a sample of; "Try these new crackers"; "Sample the
     regional dishes" [syn: {sample}, {try}, {try out}, {taste}]
   5: examine or hear (evidence or a case) by judicial process;
     "The jury had heard all the evidence"; "The case will be
     tried in California" [syn: {hear}, {try}]
   6: give pain or trouble to; "I've been sorely tried by these
     students"
   7: test the limits of; "You are trying my patience!" [syn:
     {try}, {strain}, {stress}]
   8: melt (fat or lard) in order to separate out impurities; "try
     the yak butter"; "render fat in a casserole" [syn: {try},
     {render}]
   9: put on a garment in order to see whether it fits and looks
     nice; "Try on this sweater to see how it looks" [syn: {try
     on}, {try}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top