ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

truthful

T R UW1 TH F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truthful-, *truthful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truthful(adj) ซื่อสัตย์, See also: ถูกต้อง, จริงใจ
truthfully(adv) ตามความจริง
truthfulness(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจริงใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
truthful(ทรูธ'ฟูล) adj. เกี่ยวกับความจริง., See also: truthfully adv. truthfulness n., Syn. true, Ant. false

English-Thai: Nontri Dictionary
truthful(adj) มีสัตย์,โดยความจริง
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Truthfulness and falsehoodความจริงและความเท็จ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Prove yourself brave, truthful and unselfish,พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
As an artist, I want it to come from a truthful place.ให้เป็นศิลปะ อยากให้ออกมาอย่างป็นธรรมชาตจริงๆ The Girl Next Door (2004)
Only by becoming truthful to her desire for love... does she achieve true love.เพียงแค่เธอซื่อสัตย์กับความปรารถนา ในรักของเธอ... ทำให้เธอได้รับความรักที่แท้จริง Everybody Has a Little Secret (2004)
Edmund said they were only pretending. He's usually the more truthful one, is he?เอ็ดมันด์บอกว่าเธอแค่จินตนาการไปเองเท่านั้น \ แล้วปกติเขาพูดความจริงไหม The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
And why, tell me? , 'cause we've been so truthful with each other so far?เหตุผล บอกฉันสิ ก็เพราะเราเชื่อใจ คนอื่นมากไปแล้วเป็นไง The Bank Job (2008)
Lincoln, you can't be surprised that a woman that would abandon her kids would be less than truthful about her intentions right now.นายไม่ต้องแปลกใจหรอก แม่ที่ทิ้งลูกๆของตัวเองได้ ย่อมเชื่อถือไม่ได้อยู่แล้ว The Mother Lode (2009)
I mean if you were dancing for real it comes from the most truthful parts of your selfฉันหมายถึงว่าคุณกำลังเต้น สำหรับความจริง มันมาจากส่วนที่จริงมากที่สุด ในตัวเธอ Step Up 3D (2010)
And you haven't been altogether truthful now, have you?และคุณ ยังไม่ได้รับ ความจริง ทั้งหมด ในขณะนี้ มีคุณ ? I Spit on Your Grave (2010)
Maybe you can tell him the new tradition is being truthful about the origin of Thanksgiving dessert.งั้นคุณก็บอกเรื่องประเพณีใหม่เขาไปซิ ประเพณีพูดความจริงเกี่ยวกับที่มา ของหวานของวันขอบคุณพระเจ้า Gaslit (2010)
We were always truthful with you, Nikita, about the rules here.We were always truthful with you, Nikita, เกี่ยวกับกฏของที่นี่ All the Way (2010)
Were you truthful with us?Were you truthful with us? All the Way (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
truthfulHis report was truthful.
truthfulI don't think he is truthful.
truthfulShe brought up her children to be truthful.
truthfulThe news will be a reflection on his truthfulness.
truthfulTruthfully at that time I didn't have the first idea about such talk; family links, blood relations or whatever.
truthfulTruthfully, if I'd said I didn't have any regrets over my snap decision I'd have been lying.
truthfulYes, truthfully, until it was right in front of me, as it is, I half-doubted it ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุจริต(adj) honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
สมจริง(adv) truthfully, See also: trustworthily, realistically, Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ, Example: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม, Thai Definition: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
ตามตรง(adv) straightforwardly, See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not b, Syn. ตามจริง, Example: เขาบอกเธอตามตรงว่าเขาหลงรักเธอมานานแล้ว, Thai Definition: พูดตามความเป็นจริง, ไม่อ้อมค้อม
ความซื่อตรง(n) honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อ, ความสุจริต, Ant. ความทุจริต, Example: ทหารมีความทรหดอดทนในการฝึกยิ่งไปกว่านั้นยังมีความซื่อตรงและกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาที่เขารักและเคารพ
ความซื่อ(n) honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, Ant. ความทุจริต, ความไม่ซื่อสัตย์, Example: เขามีความซื่ออยู่ในตัวมาตลอดจึงเป็นเหมือนเกราะคุ้มภัยให้เขาเป็นอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจริง[jaijing] (n) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness  FR: franchise [f] ; sincérité [f]
การโกหก[kān kōhok] (n) EN: deception ; untruthfulness
พูดโกหก[phūt kōhok] (adj) EN: untruthful
สัตย์[sat] (adj) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere  FR: honnête ; loyal
สัจจะ[satja] (n) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness  FR: vérité [f]
ตามตรง[tāmtrong] (adv) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush  FR: directement ; franchement

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUTHFUL T R UW1 TH F AH0 L
TRUTHFULLY T R UW1 TH F AH0 L IY0
TRUTHFULNESS T R UW1 TH F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truthful (j) trˈuːθfəl (t r uu1 th f @ l)
truthfully (a) trˈuːθfəliː (t r uu1 th f @ l ii)
truthfulness (n) trˈuːθfəlnəs (t r uu1 th f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahrheitsgemäß; wahr {adj} | wahrheitsgemäßer | am wahrheitsgemäßestentruthful | more truthful | most truthful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing [Add to Longdo]
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp,adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) [Add to Longdo]
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
妄語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 truthful
   adj 1: expressing or given to expressing the truth; "a true
       statement"; "gave truthful testimony"; "a truthful
       person" [syn: {truthful}, {true}] [ant: {untruthful}]
   2: conforming to truth; "I wouldn't have told you this if it
     weren't so"; "a truthful statement"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top