ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

truant

T R UW1 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truant-, *truant*
English-Thai: Longdo Dictionary
truant patrol(n) สารวัตรนักเรียน เช่น Truant patrol will try to identify pupil protesters., Truancy patrol has been carried out in Wrexham for the past 10 years. Mr Hatton said when they spot people who should be in school they go and introduce themselves before filling in a form for their databases and taking them back to school or their parents., See also: truancy patrol, Syn. truant officer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truant(n) เด็กหนีเรียน, See also: เด็กเกเรียน
truant(n) ผู้ที่โดดงาน
truant(adj) ที่ไม่ยอมทำงาน, See also: ที่โดดร่ม, ที่หนีงาน, ที่หนีเรียน
truantry(n) การละทิ้งความรับผิดชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
truant(ทรู'เอินทฺ) adj.,n. (ผู้) หนีโรงเรียน,ละทิ้งหน้าที่,ไม่เอาถ่าน,ขี้เกียจ,หนีงาน. vi. หนีโรงเรียน,หนีงาน,ละทิ้งหน้าที่., See also: truantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
truant(adj) เตร่ไป,เกียจคร้าน,เลี่ยงงาน,เหลวไหล
truant(n) เด็กหนีโรงเรียน,คนเหลวไหล,คนเลี่ยงงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
truant officer; attendance officerสารวัตรศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
truantLet's play truant and go to see the movie.
truantMy father beat me almost black and blue for playing truant from school.
truantQuite a few students played truant from school.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิดจะกูด[bitjakūt] (v) EN: be a truant
บิดตะกูด[bittakūt] (v) EN: be a truant
โดดร่ม[dōt rom] (v, exp) EN: play truant ; play hooky
เก[kē] (v) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent  FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
เกโรงเรียน[kē rōngrīen] (v, exp) EN: pay truant from school  FR: faire l'école buissonnière ; s'absenter de l'école sans autorisation ; manquer les cours ; sécher le lycée (fam.) ; brosser les cours (fam. - Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUANT T R UW1 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truant (n) trˈuːənt (t r uu1 @ n t)
truants (n) trˈuːənts (t r uu1 @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schulschwänzer {m} | Schulschwänzer {pl}truant | truants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらかる[zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
サボる[sabo ru] (v5r,vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P) [Add to Longdo]
鉄砲弾;鉄砲玉[てっぽうだま, teppoudama] (n) gunshot; bullet; lost (truant) messenger; bull's-eye [Add to Longdo]
狡ける[ずるける, zurukeru] (v1,vi) (1) (uk) to shirk one's duties; to be idle; to play truant; (2) (uk) to come loose; to come undone; to get untied [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 truant
   adj 1: absent without permission; "truant schoolboys"; "the
       soldier was AWOL for almost a week" [syn: {truant},
       {awol}]
   n 1: one who is absent from school without permission [syn:
      {truant}, {hooky player}]
   2: someone who shirks duty [syn: {no-show}, {nonattender},
     {truant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top