ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

troubling

T R AH1 B AH0 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -troubling-, *troubling*, troubl
CMU English Pronouncing Dictionary
TROUBLING T R AH1 B AH0 L IH0 NG
TROUBLING T R AH1 B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troubling (v) trˈʌblɪŋ (t r uh1 b l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気兼ね[きがね, kigane] (adj-na,n,vs) hesitance; diffidence; feeling constraint; fear of troubling someone; having scruples about doing something; (P) [Add to Longdo]
幻怪[げんかい, genkai] (adj-na,n) strange or mysterious and troubling [Add to Longdo]
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P) [Add to Longdo]
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 troubling
   adj 1: causing distress or worry or anxiety; "distressing (or
       disturbing) news"; "lived in heroic if something
       distressful isolation"; "a disturbing amount of crime";
       "a revelation that was most perturbing"; "a new and
       troubling thought"; "in a particularly worrisome
       predicament"; "a worrying situation"; "a worrying time"
       [syn: {distressing}, {distressful}, {disturbing},
       {perturbing}, {troubling}, {worrisome}, {worrying}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top