ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

troublesome

T R AH1 B AH0 L S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -troublesome-, *troublesome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
troublesome(adj) ยากลำบาก
troublesome(adj) ้เป็นปัญหา
troublesome(adj) ไม่สะดวกสบาย, See also: ไม่สะดวก
troublesome(adj) น่ารำคาญ
troublesome(adj) ไม่เชื่อฟัง, See also: ดื้อ, มีปัญหา
troublesomeness(n) ความยากลำบาก
troublesomeness(n) ความคับแค้นใจ
troublesomeness(n) ความน่ารำคาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
troublesome(ทรับ'เบิลเซิม) adj. ทำให้ยุ่งยาก,สร้างปัญหา,ก่อกวน,ขี้กวน,รบกวน,น่ารำคาญ,ยุ่งยาก,เป็นภาระ,เป็นทุกข์,เจ็บปวด

English-Thai: Nontri Dictionary
troublesome(adj) รบกวน,ซึ่งทำให้ลำบาก,น่ารำคาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
troublesomeHe avoids all troublesome tasks.
troublesomeIn any case, it's troublesome, isn't it.
troublesomeIt is the first step which is troublesome.
troublesomeWe have to somehow come through this troublesome situation.
troublesomeWhat is most troublesome is the corruption of the best.
troublesomeWho was that troublesome man?
troublesomeYou're a troublesome person!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งรบกวน(n) disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
ความไม่สะดวก(n) inconvenience, See also: troublesomeness, uncomfortableness, Syn. ความติดขัด, อุปสรรค, Ant. ความสะดวก, ความไม่ติดขัด, Example: การซ่อมถนนทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนในละแวกนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วุ่น[wun] (adj) EN: troubled ; troublesome ; in a turmoil ; upsetting  FR: affairé

CMU English Pronouncing Dictionary
TROUBLESOME T R AH1 B AH0 L S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troublesome (j) trˈʌblsəm (t r uh1 b l s @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
费事[fèi shì, ㄈㄟˋ ㄕˋ, / ] troublesome, #34,430 [Add to Longdo]
淘神[táo shén, ㄊㄠˊ ㄕㄣˊ, ] troublesome; bothersome [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mühselig {adj} | mühseliger | am mühseligstentroublesome | more troublesome | most troublesome [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もの臭い;物臭い;懶い[ものぐさい, monogusai] (adj-i) troublesome; bothersome; burdensome [Add to Longdo]
るっさい[russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
億劫[おっくう;おくこう, okkuu ; okukou] (adj-na,n) troublesome; annoying [Add to Longdo]
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na,n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P) [Add to Longdo]
邪魔くさい;邪魔臭い[じゃまくさい, jamakusai] (exp,adj-i) troublesome; pain in the butt [Add to Longdo]
邪魔っ気;邪魔ッ気[じゃまっけ(邪魔っ気);じゃまッけ(邪魔ッ気), jamakke ( jama tsu ki ); jama tsu ke ( jama tsu ki )] (n) nuisance; obstructive (person); troublesome (person) [Add to Longdo]
手のかかる;手の掛かる[てのかかる, tenokakaru] (exp,adj-f) (See 手が掛かる) troublesome; difficult (e.g. customer, guest, child); laborious (e.g. task, dinner) [Add to Longdo]
手間仕事[てましごと, temashigoto] (n) tedious job; troublesome job; time-consuming job; piecework [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  troublesome
      adj 1: difficult to deal with; "a troublesome infection"; "a
             troublesome situation"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top