ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trite

T R AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trite-, *trite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trite(adj) ซ้ำๆซากๆ, See also: น่าเบื่อหน่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trite(ไทรทฺ) adj. ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,น่าเบื่อหน่าย,จืดชืด,ใช้จนเสียหรือเปื่อย,คร่ำครึ,พื้น ๆ, See also: tritely adv. triteness n.
amphitrite(แอมพิไทร' ที) n. เทพเจ้ามหาสมุทรของกรีก (Greek sea goddess)
amyl nitriteยาชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรค angina pectoris (isoamyl nitrite)
attrited(อะไทร'ทิด) adj. สึกกร่อน
contrite(คันไทรท',คอน'ไทรทฺ) adj. ซึ่งสำนึกผิด,ด้วยความเสียใจ., See also: contriteness n. ดูcontrite
nitrite(ไน'ไทรท) n. เกลือหรือเอสเตอร์ของnitrous acid

English-Thai: Nontri Dictionary
trite(adj) จืดชืด,ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,ธรรมดา
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
triternateแยกสามสามชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
triteness(n) (คำพูด,ภาษิต,ความเห็น)ที่มีผู้พูดกันมากมายจนเบื่อหู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you get any more trite or boring than that?มีอะไรซ้ำซากน่าเบื่อกว่านี้มั้ย Punchline (1988)
Just because something's trite doesn't make it less true.ก็แค่ความเห็นนี่ แต่มันก็จริงนี่ The Social Network (2010)
And I know that you think I'm a bad person... because I remain unmoved by your nattering of trite platitudes to your ill-shapen students... about how the human condition can be improved by, yes, singing about it.ฉันรู้ นายคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดี เพราะฉันไม่เห็นด้วย เวลานายพูดซ้ำซาก กับเด็กของนายเรื่อง จะเลื่อนสถานะทางสังคม ด้วยการร้องเพลง... Journey to Regionals (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
triteThe "twin tiger cubs get separated ..." story felt a bit trite.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำนึก[samneuk] (v) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with  FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser

CMU English Pronouncing Dictionary
TRITE T R AY1 T
TRITES T R AY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trite (j) trˈaɪt (t r ai1 t)
tritely (a) trˈaɪtliː (t r ai1 t l ii)
triteness (n) trˈaɪtnəs (t r ai1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陈腐[chén fǔ, ㄔㄣˊ ㄈㄨˇ, / ] trite; cliche'ed; empty and trite; banality; platitude, #54,620 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgedroschen; banal; platt; nichts sagend {adj} | abgedroschener; banaler; platter | am abgedroschensten; am banalsten; am plattestentrite | triter | tritest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜硝酸アミル[あしょうさんアミル, ashousan amiru] (n) amyl nitrite [Add to Longdo]
亜硝酸アンモニウム[あしょうさんアンモニウム, ashousan anmoniumu] (n) ammonium nitrite [Add to Longdo]
亜硝酸カリウム[あしょうさんカリウム, ashousan kariumu] (n) potassium nitrite [Add to Longdo]
亜硝酸ナトリウム[あしょうさんナトリウム, ashousan natoriumu] (n) sodium nitrite [Add to Longdo]
亜硝酸塩[あしょうさんえん, ashousan'en] (n) nitrite [Add to Longdo]
亜硝酸菌[あしょうさんきん, ashousankin] (n) nitrite bacteria [Add to Longdo]
月並み(P);月並(P);月次[つきなみ(P);げつじ(月次), tsukinami (P); getsuji ( getsuji )] (adj-na,n) (1) every month; (2) (月並み, 月並 only) trite; common; (P) [Add to Longdo]
古臭い(P);古くさい[ふるくさい, furukusai] (adj-i) stale; old fashioned; hackneyed; trite; (P) [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
常套;常とう[じょうとう, joutou] (n) conventionality; triteness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trite
   adj 1: repeated too often; overfamiliar through overuse;
       "bromidic sermons"; "his remarks were trite and
       commonplace"; "hackneyed phrases"; "a stock answer";
       "repeating threadbare jokes"; "parroting some timeworn
       axiom"; "the trite metaphor `hard as nails'" [syn:
       {banal}, {commonplace}, {hackneyed}, {old-hat},
       {shopworn}, {stock(a)}, {threadbare}, {timeworn},
       {tired}, {trite}, {well-worn}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top