ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trims

T R IH1 M Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trims-, *trims*, trim
CMU English Pronouncing Dictionary
TRIMS T R IH1 M Z
TRIM T R IH1 M
TRIMM T R IH1 M
TRIMPE T R IH1 M P
TRIMAS T R IY1 M AH0 S
TRIMAC T R IH1 M AE0 K
ANTRIM AE1 N T R IH0 M
TRIMBLE T R IH1 M B AH0 L
TRIMMED T R IH1 M D
TRIMMER T R IH1 M ER0
TRIMMING T R IH1 M IH0 NG
TRIMMERS T R IH1 M ER0 Z
STRIMPLE S T R IH1 M P AH0 L
TRIMARCO T R IH0 M AA1 R K OW0
TRIMBOLI T R IY0 M B OW1 L IY0
TRIMMINGS T R IH1 M IH0 NG Z
DETRIMENT D EH1 T R AH0 M AH0 N T
TRIMESTER T R AY0 M EH1 S T ER0
TRIMEDYNE T R AY1 M D AY2 N
PATRIMONY P AE1 T R AH0 M OW2 N IY0
MATRIMONY M AE1 T R AH0 M OW2 N IY0
TRIMARCHI T R IY0 M AA1 R K IY0
PATRIMONIAL P AE1 T R AH0 M OW2 N IY0 AH0 L
MATRIMONIAL M AE2 T R AH0 M OW1 N IY0 AH0 L
DETRIMENTAL D EH2 T R AH0 M EH1 N AH0 L
DETRIMENTAL D EH2 T R AH0 M EH1 N T AH0 L
PATRIMONIAL P AE1 T R AH0 M OW2 N Y AH0 L
TRIMETREXATE T R IH0 M EH1 T R AH0 K S EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trims (v) trˈɪmz (t r i1 m z)
trim (v) trˈɪm (t r i1 m)
Antrim (n) ˈæntrɪm (a1 n t r i m)
trimly (a) trˈɪmliː (t r i1 m l ii)
Leitrim (n) lˈiːtrɪm (l ii1 t r i m)
trimmed (v) trˈɪmd (t r i1 m d)
trimmer (n) trˈɪmər (t r i1 m @ r)
trimaran (n) trˈaɪməræn (t r ai1 m @ r a n)
trimmers (n) trˈɪməz (t r i1 m @ z)
trimmest (j) trˈɪmɪst (t r i1 m i s t)
trimming (v) trˈɪmɪŋ (t r i1 m i ng)
detriment (n) dˈɛtrɪmənt (d e1 t r i m @ n t)
matrimony (n) mˈætrɪməniː (m a1 t r i m @ n ii)
nutriment (n) njˈuːtrɪmənt (n y uu1 t r i m @ n t)
patrimony (n) pˈætrɪməniː (p a1 t r i m @ n ii)
trimarans (n) trˈaɪmərænz (t r ai1 m @ r a n z)
trimmings (n) trˈɪmɪŋz (t r i1 m i ng z)
nutriments (n) njˈuːtrɪmənts (n y uu1 t r i m @ n t s)
detrimental (j) dˌɛtrɪmˈɛntl (d e2 t r i m e1 n t l)
matrimonial (j) mˌætrɪmˈounɪəʳl (m a2 t r i m ou1 n i@ l)
patrimonial (j) pˌætrɪmˈounɪəʳl (p a2 t r i m ou1 n i@ l)
patrimonies (n) pˈætrɪmənɪz (p a1 t r i m @ n i z)
detrimentally (a) dˌɛtrɪmˈɛntəliː (d e2 t r i m e1 n t @ l ii)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trim(vt) ตัด, See also: ตัดออก, ตัดทิ้ง, เล็ม, โกน
trim(vt) ประดับ, See also: ตกแต่งอาหาร
trim(vt) ตัดแต่ง
trim(vt) ตัดขน, See also: ถลกขน
trim(adj) ผอมแบบแข็งแรง, See also: ผอมบาง
trim(adj) พร้อม
trim(adj) พอดี, See also: พอเหมาะ
trim(adj) สุภาพเรียบร้อย, See also: เรียบร้อย
trim(n) การตัด
trim(n) สภาพสมบูรณ์, See also: สภาพที่พร้อมใช้งาน
trim(n) เครื่องประดับ
trimly(adv) อย่างเสมอกัน
trimmer(n) ผู้ขลิบ, See also: ผู้เล็ม, ผู้เลาะ
trimness(n) การตัดเล็ม
detriment(n) ความเสียหาย, See also: อันตราย, Syn. harmfulness, ill, damage
detriment(n) สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บ (คำทางการ)
matrimony(n) การแต่งงาน, See also: พิธีสมรส, การสมรสกัน, การออกเรือน, Syn. marriage, wedding
nutriment(n) อาหารบำรุงกำลัง, See also: สารอาหาร, อาหาร, Syn. nourishment, provisions
patrimony(n) มรดกของบิดา, Syn. inheritance, bequest
trimester(n) ช่วงเวลาสามเดือน
trimmings(n) กิ่งไม้ที่ถูกเล็ม
trimestral(adj) เกี่ยวกับช่วงเวลาสามเดือน
detrimental(adj) ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย, Syn. harmful, ihjurious, painful, Ant. beneficial, useful, healthful
matrimonial(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน, Syn. conjugal, connubial, hymeneal, wedded
trimestrial(adj) เกี่ยวกับช่วงเวลาสามเดือน
matrimonially(adv) โดยการแต่งงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
detrimental(ดีทระเมน'เทิล) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย n. ผู้ที่เป็นอันตราย, Syn. hurtful
matrimony(แม'ทระโมนี) n. พิธีสมรส,การสมรส,การมีเรือน, See also: matrimonial adj.
nutriment(นู'ทระเมินทฺ) n. สิ่งที่ใช้บำรุงเลี้ยง,อาหาร., Syn. food
patrimony(เพ'ทระโมนี่) n. มรดกของบิดา, See also: patrimonial adj.
trim(ทริม) vt. เล็ม,ขริบ,ตัดแต่ง,ทำให้เสมอกัน,ตีสองหน้า,เลียบฝั่ง,ประดับ,ดุ,ด่า,ตี,เฆี่ยน,ทำให้แพ้. vi. เดินสายกลาง,ทำให้เรือทรงตัว,ปรับใบเรือ,ปรับนโยบาย. n. การเล็ม,การขริบ,การปรับ,การทรงตัวของเรือ,อุปกรณ์,เครื่องแต่งตัว (หรูหรา) ,ของกระจุกกระจิก
trimester(ไทรเมส'เทอะ) ระยะเวลา3เดือน,ภาคละ3เดือน,หนึ่งใน3ภาค, See also: trimestral, trimestrial adj.
trimming(ทริม'มิง) n. สิ่งที่ใช้ตัดเล็ม,เครื่องแต่งตัว,เครื่องประดับ,สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์,เศษหรือกิ่งก้านที่ถูกตัดออกมา,อาหารประกอบ,ฝอย,อุปกรณ์,การตัด,การเล็ม,การดุ,การด่า,การตี,การเฆี่ยน,การพ่ายแพ้

English-Thai: Nontri Dictionary
detriment(n) ความเสียหาย,อันตราย,การสูญเสีย,การบาดเจ็บ
detrimental(adj) เป็นอันตราย,ได้รับบาดเจ็บ,เป็นภัย
matrimonial(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน,เกี่ยวกับการสมรส
matrimony(n) การแต่งงาน,การสมรส,การวิวาห์
nutriment(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย
patrimonial(adj) ที่เป็นสมบัติของวัด,เกี่ยวกับมรดก
patrimony(n) มรดก,การสืบทอดทางกรรมพันธุ์
trim(adj) เรียบร้อย,สุภาพ,เก๋,เป็นระเบียบ
trim(vt) ตกแต่ง,ขลิบ,เล็ม,เจียน,ทำให้เรียบ,ปรับ,ตั้ง
trimming(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,ของกระจุกกระจิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patrimonyทรัพย์มรดกจากฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rip-trim cutterหัวตัดขลิบริม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
muscle trimming; muscle mouldingการแต่งขอบด้วยกล้ามเนื้อ [มีความหมายเหมือนกับ border moulding] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle moulding; muscle trimmingการแต่งขอบด้วยกล้ามเนื้อ [มีความหมายเหมือนกับ border moulding] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital; matrimonialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial; maritalเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial causesการดำเนินคดีเพื่อให้ขาดจากการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial cohabitationการอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial homeเรือนหอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial offencesความผิดที่เป็นเหตุฟ้องหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detrimentความเสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic trimeterมาตราไอแอมบ์สามคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ventrimesal-เส้นกลางหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventrimesonเส้นกลางหน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trimerousมีสามส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trimester; trimenonช่วงสามเดือน, ไตรมาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trimeterมาตราสามคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
trimmerนักฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trimorphic; trimorphousมีไตรสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trimorphous; trimorphicมีไตรสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trimanual-สามมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trimenon; trimesterช่วงสามเดือน, ไตรมาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trimensual-เกิดทุกสามเดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trimethopriumไทรเมโธปริม [TU Subject Heading]
Trimurtiตรีมูรติ [TU Subject Heading]
Yard Trimmingขยะสวน, Example: เศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้าและอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการทำสวนหลังบ้าน [สิ่งแวดล้อม]
Bleeding, Third Trimesterการมีเลือดออกทางช่องคลอดภายหลังการตั้งครรภ์28 [การแพทย์]
Cetrimidesซิทริไมด์,เซตริไมด์ [การแพทย์]
Chlor-Trimetonคลอร์ไตรมีตอน [การแพทย์]
Clotrimazoleครีมโคลทรัยมาโซล [การแพทย์]
First Trimesterช่วงครรภ์3เดือนแรก [การแพทย์]
Fractures, Trimalleolarกระดูกตาตุ่มหักทั้งสามด้าน [การแพทย์]
Methotrimeprazine Injectionเมโธไตรเมพราซีนในยาฉีด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
detriment(n, vi, vt, modal, ver) อุปกรณ์โด้รับความเสียหาย
matrimonial(n, vi, vt, modal, ver) พ่อแม่ของฉันได้แต่งานในปี 1979
matrimonial property(n) สินสมรส

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trimTrim the fat off the meat.
trimHer wealth finally allured him into matrimony.
trimDo you want a trim?
trimThe poor educational policy is a detriment to Japan.
trimFor too long society has placed sole emphasis on children's test results, to the detriment of social discipline.
trimThe critical period in matrimony is breakfast time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิวาห์(n) wedding, See also: nuptials, matrimony, marriage, Syn. วิวาหะ, วิวาหมงคล, การสมรส, งานสมรส, Ant. การหย่าร้าง, Example: ในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่นิยมจัดงานวิวาห์, Thai Definition: การแต่งงานตามประเพณีไทย ไม่ว่าฝ่ายหญิงจะไปอยู่ที่บ้านฝ่ายชาย หรือฝ่ายชายจะไปอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิง หรือจะแยกไปอยู่ตามลำพัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาหารการกิน(n) food, See also: nutrition, diet, nutriment, nourishment, Syn. อาหาร, ของกิน, Example: พวกที่อยู่ในเมืองมีสภาพร่างกายแตกต่างจากพวกชาวนา เพราะอาหารการกินแตกต่างกัน, Count Unit: ชนิด, อย่าง
ตัดแต่ง(v) trim, See also: decorate, beautify, dress, Example: พ่อจะลงมือตัดแต่งต้นไม้ในสวนเองถ้ามีเวลาว่าง, Thai Definition: ตัดออกให้ได้รูปทรงตามต้องการอย่างสวยงาม
เก็บผม(v) trim hair, See also: clip, shave or cut (hair), Syn. เล็มผม, Example: คนที่หล่อนเคยเฝ้าแอบดูเก็บผมสวยอย่างเคย มือหนึ่งถือสมุดอีกมือถือกุญแจรถ, Thai Definition: เอากรรไตรเล็มผมให้เสมอกัน
เกลา(v) smooth, See also: trim, polish, hew, scrape, Syn. เหลา, โกน, ถาก, Example: การแปรรูปหวายมีมีดเล่มเดียวก็สามารถตัดทอน ผ่าและเกลาให้ใช้งานที่ต้องการได้, Thai Definition: ทำสิ่งที่ยังขรุขระอยู่ให้เรียบเนียนขึ้น
มีดตอก(n) bamboo-splitting knife, See also: long-handled knife for trimming bamboo strips, Example: ช่างจักสานมีมีดตอกเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: มีดสำหรับจักตอก ปลายบางคม ด้ามยาว
เปลืองตัว(v) be injurious to oneself, See also: to the prejudice of oneself, to the detriment of oneself, Example: ฉันว่าเธอเลิกกับผู้ชายคนนี้เสียดีกว่า อย่าเปลืองตัวมากไปกว่านี้เลย, Thai Definition: เอาตัวเข้าแลกกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่า
มีดตอก(n) bamboo-splitting knife, See also: long-handled knife for trimming bamboo strips, Example: ช่างจักสานมีมีดตอกเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: มีดสำหรับจักตอก ปลายบางคม ด้ามยาว
ลิด(v) trim, See also: prune, Syn. ตัดแต่ง, เล็ม, Example: คนสวนใช้กรรไกรลิดเอากิ่งและใบออกจนดูสวยงามไม่รกรุงรัง, Thai Definition: แต่งโดยการเด็ดก้านหรือใบ, เด็ดหรือตัดเพื่อแต่ง, ตัดออกทีละน้อย
วิวาหมงคล(n) wedding ceremony, See also: marriage ceremony, matrimony, wedding, Syn. งานมงคลสมรส, งานแต่งงาน, งานสมรส, พิธีแต่งงาน, Thai Definition: พิธีแต่งงานอันเป็นมงคล
แต่งเล็บ(v) dress a fingernail, See also: trim nails, Syn. ทำเล็บ, Example: ทุกๆ อาทิตย์ เธอต้องไปร้านเสริมสวยเพื่อแต่งเล็บ
ถาก(v) bark, See also: shave off, whittle, trim off, Example: ช่างแกะสลักถากไม้ เพื่อนำมาแกะช้าง, Thai Definition: ฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก
น้ำเลี้ยง(n) nutrient, See also: nutriment, nourishing food, food, Syn. น้ำหล่อเลี้ยง, Example: แมลงครั่งอาศัยดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่งไม้เป็นอาหาร, Thai Definition: ของเหลวที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
ราน(v) cut, See also: trim or lop off (as branches), prune, Syn. ตัด, ฟัน, Example: แม่เตือนให้เขารานกิ่งทิ้งไปบ้าง เพราะส่าเหล้าโตเร็วจนเกรงคานจะรับน้ำหนักไม่ไหว, Thai Definition: ตัด หรือฟันกิ่งไม้ออก
ประดิดประดอย(v) elaborate, See also: decorate, embellish, adorn, trim, Syn. ประดอย, Example: เธอนั่งประดิดประดอยร้อยพวงมาลัย, Thai Definition: บรรจงทำให้งดงามและละเอียดลออยิ่งขึ้น
ประดับประดา(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว
ประดับ(v) decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim, Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร
มงคลสมรส(n) wedding, See also: nuptials, nuptial ceremony, matrimony, Syn. งานแต่งงาน, การสมรส, Example: พิธีรดน้ำสังข์น่าจะถือได้ว่า เป็นหัวใจของการทำพิธีมงคลสมรส, Thai Definition: การแต่งงานอันเป็นมงคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชีวิตคู่(n) married life, See also: family life, wedlock, matrimony, Syn. ชีวิตครอบครัว, ชีวิตสมรส, ชีวิตแต่งงาน, การครองเรือน, การมีคู่ครอง, การเป็นสามีภรรยา, Example: สิ่งที่เธอเรียนรู้จากชีวิตคู่คือต้องมีความอดทน
ชีวิตสมรส(n) married life, See also: family life, wedlock, matrimony, Syn. ชีวิตแต่งงาน, ชีวิตคู่, ชีวิตครอบครัว, การเป็นสามีภรรยา, Example: ความขัดแย้งในชีวิตสมรสมีผลให้เด็กมีปัญหาในการปรับตัวทางด้านอารมณ์
การถาก(n) chipping, See also: whittling, chop, cutting, hewing (wood), trim, Syn. กาลอก, การขูด, การปลอก, การตัด, การเหลา, การเกลา, การเล็ม, Example: การถากเปลือกไม้ต้องทำอย่างเบามือ มิฉะนั้นเนื้อเยื่อบางส่วนอาจถูกทำลาย, Thai Definition: การฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก เช่น การถากเปลือกไม้ การถากเสา, การใช้จอบ เป็นต้น ดายให้เตียน เช่น การถากหญ้า การถากดิน
กินดอง(v) wedding, See also: matrimonial ceremony, nuptials, Syn. การแต่งงาน, การสมรส, Example: “กินดอง” เป็นประเพณีกินเลี้ยงในงานแต่งงานของชาวอีสาน, Thai Definition: พิธีอย่างหนึ่งทำเมื่อผัวเมียมีบุตรด้วยกันคนหนึ่ง หรือไม่มีบุตร แต่ได้ทำพิธีแปลงออกครบ 3 ปี, Notes: (ถิ่นอีสาน)
กลิ้ม(v) lock stitch, See also: trim the edge of cloth with stitches, Example: เธอกลิ้มชายผ้าเพื่อกันรุ่ยอย่างเรียบร้อย, Thai Definition: เล็มหน้าผ้า, เย็บหน้าผ้าให้เป็นตะเข็บเพื่อมิให้ชายผ้าหลุดออก
กัน(v) shave, See also: trim, Example: ฉันกันคิ้วที่รุงรังออก, Thai Definition: โกนให้เป็นเขตเสมอ
กันต์(v) shave, See also: trim, cut, Syn. ตัด, โกน, Example: แม่กันต์ผมให้น้อง, Notes: บาลี
กันผม(v) trim, See also: shave, Syn. โกน, Example: ช่างตัดผมกันผมที่ยาวไม่เป็นทรง
จำเนียน(v) cut, See also: trim, slice, Thai Definition: ตัด, ขริบ หรือเฉือนให้ไปตามแนวหรือให้ได้ไปตามที่ต้องการ
เจียน(v) trim, See also: cut, peel, prune, Syn. ตัด, เล็ม, เฉือน, Example: คุณย่าเจียนใบตองเพื่อเตรียมไว้สำหรับห่อขนม, Thai Definition: ตัด ขลิบ หรือเฉือนให้ไปตามแนวหรือให้ได้รูปตามที่ต้องการ
เจี๋ยน(n) fried fish with sweet sauce and trimmings, Example: แม่ชอบทำปลาเจี๋ยนเป็นอาหารหลักประจำครอบครัวอยู่เสมอ, Thai Definition: เรียกกับข้าวอย่างหนึ่งมีปลาทอดแล้วปรุงด้วยเครื่องต่างๆ ว่า ปลาเจี๋ยน
ชีวิตแต่งงาน(n) married life, See also: family life, wedlock, matrimony, Syn. ชีวิตครอบครัว, ชีวิตสมรส, Ant. ชีวิตโสด, Example: การหย่าร้างคือการสิ้นสุดชีวิตแต่งงานของคู่สมรส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวิตแต่งงาน[chīwit taeng-ngān] (n, exp) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony  FR: vie de famille [f]
ฝอย[føi] (n) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff  FR: particule [f] ; gouttelette [f]
เจียน[jīen] (v) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare  FR: découper
กัน[kan] (v) EN: shave ; trim  FR: tailler légèrement ; égaliser
ขลิบ[khlip] (v) EN: trim ; hem ; clip ; lop off ; hew  FR: couper ; tailler ; ourler
ขริบ[khrip] (v) EN: trim ; prune ; clip  FR: tailler ; couper
ขริบหนวด[khrip nūat] (v, exp) EN: trim one's moustache
ความเสียหาย[khwāmsīahāi] (n) EN: damage ; detriment  FR: détriment [m] (vx)
กินดอง[kindøng] (n) EN: wedding ; matrimonial ceremony ; nuptials  FR: mariage [m] ; noce [f] ; épousailles [fpl]
เกี่ยวกับการสมรส[kīokap kān somrot] (adj) EN: matrimonial  FR: matrimonial
กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส[kotmāi kīokap kān somrot] (n, exp) EN: marriage law  FR: loi matrimoniale [f]
กฎหมายว่าด้วยการสมรส[kotmāi wādūay kān somrot] (n, exp) EN: marriage law  FR: loi matrimoniale [f]
เล็ม[lem] (v) EN: trim ; hem ; prune ; clip  FR: ourler ; tailler
เล็มหนวดเครา[lem nūat khrao] (v, exp) EN: trim one's moustache
ลิด[lit] (v) EN: trim ; prune ; clip  FR: tailler ; élaguer
น้ำเลี้ยง[nām līeng] (n) EN: nutrient  FR: nutriment [m]
รอน[røn] (v) EN: cut ; trim ; curtail ; reduce ; lop off ; trim  FR: ramener ; réduire
ทรัพยากรธรรมชาติ[sapphayākøn thammachāt] (n, exp) EN: natural resources ; natural wealth  FR: ressources naturelles [fpl] ; patrimoine naturel [m]
แต่งเล็บ[taeng lep] (v, exp) EN: pare one's nails ; dress a fingernail ; trim nails ; have a manicure ; manicure
ตลาดผัวเมีย[talāt phūa-mīa] (n, exp) EN: marriage market  FR: marché matrimonial [m]
ตลาดสมรส[talāt somrot] (n, exp) EN: marriage market  FR: marché matrimonial [m]
ถาก[thāk] (v) EN: hoe ; hew ; chip ; chop ; bark ; shave off ; whittle ; trim off  FR: dégrossir ; dégauchir ; équarrir
ตกแต่ง[toktaeng] (v) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify  FR: décorer ; orner ; embellir ; rafraîchir
ไตรมาส[traimāt] (n) EN: quarter ; trimester ; three months

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婚姻[hūn yīn, ㄏㄨㄣ ㄧㄣ, ] matrimony; wedding; marriage, #2,807 [Add to Longdo]
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental, #4,421 [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, ] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment, #8,720 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] detriment; fraud; harm; defeat, #10,812 [Add to Longdo]
剪裁[jiǎn cái, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄞˊ, ] to tailor (clothes); to trim (expenditure), #18,229 [Add to Longdo]
修剪[xiū jiǎn, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄢˇ, ] to prune; to trim, #21,134 [Add to Longdo]
笔挺[bǐ tǐng, ㄅㄧˇ ㄊㄧㄥˇ, / ] (standing) very straight; straight as a ramrod; bolt upright; well-ironed; trim, #41,510 [Add to Longdo]
养料[yǎng liào, ㄧㄤˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] nutriment; nourishment, #50,519 [Add to Longdo]
损人利己[sǔn rén lì jǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ, / ] harming others for one's personal benefit (成语 saw); personal gain to the detriment of others, #52,068 [Add to Longdo]
竹叶青[zhú yè qīng, ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥ, / ] Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake), #65,772 [Add to Longdo]
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
[wán, ㄨㄢˊ, ] trim [Add to Longdo]
截尾[jié wěi, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄟˇ, ] to dock; to trim (esp. the tail of an animal) [Add to Longdo]
沿条儿[yán tiáo r, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖ˙, 沿 / 沿] tape seam (in dressmaking); tape trim [Add to Longdo]
沿边儿[yán biān r, ㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 沿 / 沿] to trim (border with braid, tape etc) [Add to Longdo]
竹叶青蛇[zhú yè qīng shé, ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥ ㄕㄜˊ, / ] Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake) [Add to Longdo]
裁纸机[cái zhǐ jī, ㄘㄞˊ ㄓˇ ㄐㄧ, / ] trimmer; paper cutter [Add to Longdo]
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, / ] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgleichwiderstand {m} [electr.]balancing resistor; adjustable resistor; trimming resistor [Add to Longdo]
Bartschneider {m}beard trimmer [Add to Longdo]
Besatz {m} | Besätze {pl}trimming | trimmings [Add to Longdo]
Beschneiden {n}; Abschneiden {n}; Zurechtschneiden {n}trimming [Add to Longdo]
Blatt {n}; Bogen {m} | Blätter {pl} | ein Blatt Papier | beschnittener Bogen | eingebundene Blättersheet | sheets | a sheet of paper | trimmed sheet | bound sheets [Add to Longdo]
Bodenfreiheit {f} [auto]ground clearance; trim height; ride height [Add to Longdo]
Breite {f}; Weite {f} | beschnittene Breite {f} | lichte Breite {f}width | trimmed width | clear width [Add to Longdo]
Ehebündnis {n}; Ehestand {m}matrimony [Add to Longdo]
Eheschließung {f}; Ehestand {m} | Eheschließungen {pl}; Eheständematrimony | matrimonies [Add to Longdo]
Fußring {m}anklet; footrim [Add to Longdo]
Gepflegtheit {f}trimness [Add to Longdo]
Heckenschere {f}hedge trimmer; hedge shears; hedge clippers; garden shears [Add to Longdo]
Lasertrimmer {m}laser trimmer [Add to Longdo]
Leiste {f} (am Auto)trim [Add to Longdo]
Nährmittel {n}nutriments [Add to Longdo]
Nahrung {f}nutriment [Add to Longdo]
Nietabschneider {m}rivet trimmer [Add to Longdo]
Schaden {m}; Nachteil {m} | Schäden {pl} | zum Schaden von; zum Nachteil von | ohne Schaden fürdetriment | detriments | to the detriment of | without detriment for [Add to Longdo]
Schnittholz {n} | Schnitthölzer {pl}trimmed timber | trimmed timbers [Add to Longdo]
Trimaran {m} [naut.]trimaran [Add to Longdo]
Trimester {n}; Vierteljahr {n}term; trimester [Add to Longdo]
Trimm {m} [naut.]trim [Add to Longdo]
Trimmer {m}trimmer [Add to Longdo]
Trimmfaden {m} [naut.]telltale [Add to Longdo]
Verbrämung {f} Einfassung {f}trimming [Add to Longdo]
behauen; zurechtmachento trim [Add to Longdo]
behaut; macht zurechttrims [Add to Longdo]
behaute; machte zurechttrimmed [Add to Longdo]
beschneidento trim; to cut [Add to Longdo]
ehelichmatrimonial [Add to Longdo]
ehelich {adv}matrimonially [Add to Longdo]
ererbtpatrimonial [Add to Longdo]
ererbt {adv}patrimonially [Add to Longdo]
gepflegt {adv}trimly [Add to Longdo]
gepflegttrimmed [Add to Longdo]
gepflegt; ordentlich; proper {adj} | gepflegter; ordentlicher | am gepflegtesten; am ordentlichstentrim | trimmer | trimmest [Add to Longdo]
nahrhaftnutrimental [Add to Longdo]
pflegendtrimming [Add to Longdo]
pflegttrims [Add to Longdo]
schädlich; nachteilig; unzuträglich {adj} | eine Sache schaden; einer Sache abträglich sein; einer Sache unzuträglich seindetrimental | to be detrimental to sth. [Add to Longdo]
schädlich {adv}; auf schädliche Weisedetrimentally [Add to Longdo]
väterliches Erbgutpatrimony [Add to Longdo]
verbrämen; einfassento trim [Add to Longdo]
versäubernto trim; to neat [Add to Longdo]
vierteljährlichtrimester [Add to Longdo]
Dreifleck-Preußenfisch {m} (Dascyllus trimaculatus) [zool.]orange domino (damsel); three-spot damsel [Add to Longdo]
Dreifleck-Preußenfisch {m} (Dascyllus trimaculatus) [zool.]three-spot damsel; orange domino (damsel) [Add to Longdo]
Gelber Dreipunkt-Kaiserfisch {m}; Dreifleck-Engelfisch {m} (Apolemichthys trimaculatus) [zool.]flagfin angel [Add to Longdo]
Entgraten {n}trimming [Add to Longdo]
Trimmattitude [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こざっぱり[kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim [Add to Longdo]
さっぱり[sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
アオギハゼ[aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum) [Add to Longdo]
イチモンジハゼ[ichimonjihaze] (n) Trimma grammistes (species of small goby found in Japan and Taiwan) [Add to Longdo]
ウロコベニハゼ[urokobenihaze] (n) Emery's goby (Trimma emeryi) [Add to Longdo]
エリホシベニハゼ[erihoshibenihaze] (n) four-eye pygmy goby (Trimma hayashii, found from Japan to the Solomons) [Add to Longdo]
オオメハゼ[oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
オニベニハゼ[onibenihaze] (n) Trimma yanagitai (species of goby found in Japan) [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
カスリモヨウベニハゼ[kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau) [Add to Longdo]
カタボシニシキベニハゼ[kataboshinishikibenihaze] (n) Trimma nomurai (species of goby found in Japan, Indonesia and New Caledonia) [Add to Longdo]
ガーニッシュ[ga-nisshu] (n) garnish; (automotive) trim [Add to Longdo]
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit [Add to Longdo]
シテンヤッコ;スリースポットエンジェルフィッシュ[shitenyakko ; suri-supottoenjierufisshu] (n) threespot angelfish (Apolemichthys trimaculatus) [Add to Longdo]
シマイソハゼ[shimaisohaze] (n) candycane pygmy goby (Trimma cana, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
シリウスベニハゼ[shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
ジャイアントピグミーゴビー[jaiantopigumi-gobi-] (n) giant pygmy goby (Trimma gigantum, fish found in Palau) [Add to Longdo]
セレキノン[serekinon] (n) Cerekinon (trimebutine maleate), used to treat irritable bowel syndrome [Add to Longdo]
ダイトクベニハゼ[daitokubenihaze] (n) Trimma caudipunctatum (species of goby found in Japan and Palau) [Add to Longdo]
チゴベニハゼ[chigobenihaze] (n) Naude's rubble goby (Trimma naudei, an Indo-West Pacific fish species); rubble dwarfgoby; red pygmy-goby [Add to Longdo]
トライミックス[toraimikkusu] (n) trimix; diver's gas mix of helium, oxygen, and nitrogen [Add to Longdo]
トリマー[torima-] (n) trimmer [Add to Longdo]
トリミング[torimingu] (n,vs) trimming [Add to Longdo]
トリミングポイント[torimingupointo] (n) {comp} trim points [Add to Longdo]
トリム[torimu] (n) trim [Add to Longdo]
トリムマーク[torimuma-ku] (n) trim mark (usu. on paper) [Add to Longdo]
トンボ[tonbo] (n) (See トリムマーク) crop mark (usu. on paper); trim mark; registry guide [Add to Longdo]
ナガシメベニハゼ[nagashimebenihaze] (n) Trimma kudoi (species of goby found in Japan) [Add to Longdo]
ニンギョウベニハゼ[ningyoubenihaze] (n) Trimma sheppardi (species of goby found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
ハーロット・ピグミー・ゴビー;ハーロットピグミーゴビー[ha-rotto . pigumi-. gobi-; ha-rottopigumi-gobi-] (n) harlot pygmy goby (Trimma fucatum, fish species from Thailand) [Add to Longdo]
ヒメアオギハゼ[himeaogihaze] (n) wasp pygmy goby (Trimma flavatrum, species found from Japan to Australia) [Add to Longdo]
ヒメニラミベニハゼ[himeniramibenihaze] (n) sharp-eye pygmy-goby (Trimma anaima, a Western Indian Ocean species) [Add to Longdo]
フジナベニハゼ[fujinabenihaze] (n) Trimma winchi (species of goby from the Chagos Archipelago) [Add to Longdo]
ブルズアイ・ピグミー・ゴビー;ブルズアイピグミーゴビー[buruzuai . pigumi-. gobi-; buruzuaipigumi-gobi-] (n) bullseye pygmy goby (Trimma tauroculum, found in Palau) [Add to Longdo]
ベニハゼ[benihaze] (n) caesiura dwarfgoby (Trimma caesiura, goby from the Western Pacific) [Add to Longdo]
ベニハゼ属[ベニハゼぞく, benihaze zoku] (n) Trimma (genus of goby in the family Gobiidae) [Add to Longdo]
ベニハゼ属の1種18[ベニハゼぞくのいちしゅじゅうはち, benihaze zokunoichishujuuhachi] (n) fishnet pygmy goby (Trimma agrena, was Trimma sp.18) [Add to Longdo]
ペガススベニハゼ[pegasusubenihaze] (n) greybearded pygmy goby (Trimma annosum, from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
ホシクズベニハゼ[hoshikuzubenihaze] (n) Trimma milta (species of goby from French Polynesia) [Add to Longdo]
ホテイベニハゼ[hoteibenihaze] (n) Trimma yanoi (species of goby from the Ryukyu Islands of Japan) [Add to Longdo]
ミツボシクロスズメダイ[mitsuboshikurosuzumedai] (n) threespot dascyllus (Dascyllus trimaculatus, species of Indo-Pacific damselfish) [Add to Longdo]
ムラサキズキンベニハゼ[murasakizukinbenihaze] (n) Trimma imaii (species of goby found in Japan) [Add to Longdo]
メガネベニハゼ[meganebenihaze] (n) redface dwarfgoby (Trimma benjamini, species found in the Western Pacific); ring-eye pygmy-goby [Add to Longdo]
ランドールズ・ピグミー・ゴビー;ランドールズピグミーゴビー[rando-ruzu . pigumi-. gobi-; rando-ruzupigumi-gobi-] (n) Randall's pygmy goby (Trimma randalli, species in Palau and the Philippines) [Add to Longdo]
レッドラインド・ピグミーゴビー;レッドラインドピグミーゴビー;ストライプヘッドドワーフゴビー;ストリアータゴビー[reddoraindo . pigumi-gobi-; reddoraindopigumi-gobi-; sutoraipuheddodowa-fugobi-; su] (n) stripehead goby (Trimma striatum, was Trimma striata); stripehead dwarf goby (an Indo-West Pacific fish species) [Add to Longdo]
栄養分[えいようぶん, eiyoubun] (n) nutriment; nutritious substance; nourishment [Add to Longdo]
掛けうどん;掛け饂飩[かけうどん, kakeudon] (n) (See 素うどん) udon noodles in broth (no trimmings) [Add to Longdo]
[かり, kari] (n) cut; clip; shear; reap; trim; prune [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
輪郭線[りんかくせん, rinkakusen] trimming loop [Add to Longdo]
輪郭線要素[りんかくせんようそ, rinkakusenyouso] trimming curve [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
学期[がっき, gakki] Semester, Trimester [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top