ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trifling

T R AY1 F L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trifling-, *trifling*, trifl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trifling(adj) ไม่สำคัญ
trifling(adj) ไร้ค่า
trifling(adj) ที่มีจำนวนน้อย
trifling(adj) ที่ไม่จริงจัง
triflingly(adv) อย่างไม่สำคัญ
triflingly(adv) อย่างไม่จริงจัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trifling(ไทร'ฟลิง) adj.,n. (การ,ความ) ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,กระจอก,มีค่าเล็กน้อย,เหลาะแหละ,เสียเวลา, See also: triflingly adv. triflingness n., Syn. insignificant, minor, meager

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
triflingTheir trouble stems from a trifling matter.
triflingWomen tend to fuss over trifling matters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิ๊บจ๊อย(adj) trifling, See also: trivial, insignificant, petty, unimportant, Syn. เล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. ใหญ่โต, Example: น้อยคนนักที่สามารถจัดระบบให้กับงานจิ๊บจ๊อยแบบนี้ให้เข้าท่าเข้าทางได้, Notes: (ปาก)
เล็กน้อย(adj) trifling, See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor, Syn. นิดหน่อย, เล็ก, Ant. สำคัญ, Example: เขาไม่น่าทำเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่เลย, Thai Definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
ขี้ประติ๋ว(adj) trifling, See also: petty, trivial, insignificant, negligible, unimportant, paltry, Syn. กระจอก, ขี้ผง, เล็กน้อย, Example: ตำรวจทหารถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องขี้ประติ๋วทำให้เสียสถาบันหมด, Thai Definition: ไม่สำคัญ
ขี้ปะติ๋ว(adj) trifling, See also: insignificant, unimportant, slight, trivial, Syn. เล็ก, เล็กน้อย, Ant. ใหญ่, โต, ใหญ่โต, Example: ฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องขี้ประติ๋วที่ไม่อยากสนใจ, Thai Definition: ไม่สำคัญ, ไม่ใหญ่โต
เป็นเล่น(adv) playfully, See also: triflingly, Ant. จริงจัง, Example: งานครั้งนี้ชี้ชะตาพวกเราทุกคน อย่าทำเป็นเล่นไปนะ, Thai Definition: อย่างไม่เอาจริง
หยุมหยิม(adj) trivial, See also: trifling, picayune, Syn. จุกจิก, เล็กๆ น้อยๆ, ขี้ประติ๋ว, Ant. สำคัญ, Example: เขาไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหยุมหยิม จึงไม่เข้าไปฟังเขาคุยกัน, Thai Definition: ถือเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ว่าเป็นเรื่องสำคัญ
กระจุกกระจิก(adj) trifling, See also: fragmentary, piecemeal, trivial, Syn. จุกจิก, เล็กๆ น้อยๆ, เบ็ดเตล็ด, Example: น้องเก็บของกระจุกกระจิกบนโต๊ะมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบ, Thai Definition: เบ็ดเตล็ดคละกัน, เล็กๆ น้อยๆ คละกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless  FR: insignifiant
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[khīpratiū = khīpatiū] (adj) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight  FR: insignifiant ; sans importance
กระจุกกระจิก[krajuk-krajik] (adj) EN: trifling ; petty  FR: insignifiant ; sans importance
เล็กน้อย[leknøi] (adj) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly  FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin
ย่อย[yǿi = yøi] (adj) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate  FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre
หยุมหยิม[yumyim] (adj) EN: trivial ; trifling ; picayune ; insignificant ; petty  FR: insignifiant ; dérisoire

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIFLING T R AY1 F L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trifling (v) trˈaɪflɪŋ (t r ai1 f l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
些许[xiē xǔ, ㄒㄧㄝ ㄒㄩˇ, / ] trifling, #12,228 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spottgeld {n} | Spottgelder {pl}trifling sum | trifling sums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一寸した[ちょっとした, chottoshita] (adj-pn) (1) (uk) (See 一寸・ちょっと・1) trifling; petty; (2) (See 一寸・ちょっと・2) quite a bit; somewhat; quite [Add to Longdo]
仮初め;苟且;仮初(io)[かりそめ;こうしょ(苟且), karisome ; kousho ( ka katsu )] (adj-no,adj-na) (1) (uk) (苟且・かりそめ is gikun) temporary; transient; (2) trifling; slight; negligent [Add to Longdo]
何でも無い;何でもない[なんでもない, nandemonai] (exp,adj-i) easy; trifling; harmless; of no concern; nothing [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
僅少[きんしょう, kinshou] (adj-no,adj-na) (See 僅か) (a) few; (a) little; trifling; insignificant; small (amount); scarce (stocks) [Add to Longdo]
区々;区区[くく, kuku] (adj-t,adv-to) petty; trivial; insignificant; trifling [Add to Longdo]
愚にもつかない[ぐにもつかない, gunimotsukanai] (exp) nonsensical; ridiculous; trifling [Add to Longdo]
群小[ぐんしょう, gunshou] (n) trifling; minor; petty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trifling
   adj 1: not worth considering; "he considered the prize too
       paltry for the lives it must cost"; "piffling efforts";
       "a trifling matter" [syn: {negligible}, {paltry},
       {trifling}]
   n 1: the deliberate act of delaying and playing instead of
      working [syn: {dalliance}, {dawdling}, {trifling}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top