ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trifle

T R AY1 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trifle-, *trifle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trifle(n) เรื่องไร้สาระ, See also: เรื่องเหลวไหล, เรื่องไม่เป็นเรื่อง, เรื่องเล็กน้อย
trifle(n) รายละเอียด, See also: รายละเอียดปลีกย่อย
trifle(n) ขนมเค้กชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trifle(ไทร'เฟิล) n. เรื่องขี้ปะติ๋ว,เรื่องไม่สำคัญ,เรื่องจุกจิก,สิ่งปลีกย่อย,ข้อที่ไม่สำคัญ. vi. ล้อ,ล้อเล่น,หยอกล้อ,เสียเวลา, See also: trifler n., Syn. fool with, play, triviality, toy

English-Thai: Nontri Dictionary
trifle(n) จำนวนเล็กน้อย,เรื่องขี้ปะติ๋ว
trifle(vi) พูดเล่น,ทำเล่น,ล้อ,เสียเวลา
trifler(n) คนพูดเล่น,คนเหลวไหล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trifleDon't bother me with such trifles.
trifleDon't make a fuss about trifles.
trifleDon't quarrel over trifles.
trifleDon't trifle with such serious matters.
trifleDon't trifle with the matter.
trifleDon't trouble him with trifles.
trifleDon't waste time on trifles.
trifleDon't waste your time on trifles.
trifleDon't worry about such a trifle.
trifleDon't worry about such a trifle thing.
trifleHe is not a man to trifle with.
trifleHe often gets angry about trifles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเป็นเล่น(v) treat (a serious matter) as a trifle, See also: trifle with, Example: อย่าทำเป็นเล่นไปน่ะเรื่องนี้ตำรวจเขาเอาจริงนะ, Thai Definition: ไม่แสดงอาการว่าจะทำจริงจัง
เรื่องขี้ผง(n) trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก, Ant. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต, Example: สำหรับผมนั้น เงินจำนวนแค่นี้เรื่องขี้ผง ไม่ต้องมาคิดอะไรให้หนักสมอง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องเล็กจนไม่มีความสำคัญอะไรเลย
เรื่องเล็ก(n) trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องกล้วยๆ, เรื่องง่ายๆ, เรื่องหมูๆ, Ant. เรื่องใหญ่, Example: เรื่องแค่นี้เรื่องเล็ก ผมจัดการเองก็ได้, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องง่าย
เรื่องเล็ก(n) trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องขี้ผง, เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, Ant. เรื่องใหญ่, Example: เธอเป็นคนคิดมาก แม้จะเป็นเรื่องเล็ก เธอก็ยังกังวลอยู่เป็นเดือนๆ, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องไม่สำคัญ
มโนสาเร่(n) trifles, See also: petty offenses, trivial matter, Syn. เรื่องเบ็ดเตล็ด, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องเล็กน้อย, Example: เขาเบื่อที่จะฟังเรื่องมโนสาเร่ของเธอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโนสาเร่[manōsārē] (n) EN: trifles ; petty offenses ; trivial matter
เรื่องเล็ก[reūang lek] (n, exp) EN: small matter ; bagatelle ; trifle ; trivial matter; minor matter ; trivialities  FR: bagatelle [f] ; futilité [f]
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ[reūang lek-lek nøi-nøi] (n, exp) EN: trifles ; trivialities ; details  FR: bagatelle [f] ; futilité [f] ; détail [m]
เรื่องหยุมหยิม[reūang yumyim] (n, exp) EN: trivial matters ; trifles ; gnat  FR: bagatelle [f] ; vétie [f]
ทำเป็นเล่น[tham pen len] (v, exp) EN: treat as a trifle

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIFLE T R AY1 F AH0 L
TRIFLES T R AY1 F AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trifle (v) trˈaɪfəl (t r ai1 f @ l)
trifled (v) trˈaɪfəld (t r ai1 f @ l d)
trifler (n) trˈaɪflər (t r ai1 f l @ r)
trifles (v) trˈaɪfəlz (t r ai1 f @ l z)
triflers (n) trˈaɪfləz (t r ai1 f l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小事[xiǎo shì, ㄒㄧㄠˇ ㄕˋ, ] trifle; trivial matter; CL:點|点[dian3], #6,408 [Add to Longdo]
琐事[suǒ shì, ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ, / ] trifle, #19,753 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
トライフル[toraifuru] (n) trifle (type of dessert) [Add to Longdo]
一毫[いちごう, ichigou] (n) (a) bit; (a) trifle [Add to Longdo]
九牛一毛[きゅうぎゅういちもう;きゅうぎゅうのいちもう, kyuugyuuichimou ; kyuugyuunoichimou] (n) a drop in the bucket (ocean); a small fraction (of); trifle [Add to Longdo]
此れ式;是式[これしき, koreshiki] (n,adj-no) (uk) trifle; insignificant thing; (only) this much [Add to Longdo]
些事;瑣事[さじ, saji] (n) something small or petty; trifle [Add to Longdo]
細かいこと(P);細かい事[こまかいこと, komakaikoto] (exp) trifles; minor details; (P) [Add to Longdo]
細事[さいじ, saiji] (n) trifle; minor detail [Add to Longdo]
尺寸[しゃくすん;せきすん, shakusun ; sekisun] (n) (something) tiny; trifle [Add to Longdo]
重箱の隅をつつく[じゅうばこのすみをつつく, juubakonosumiwotsutsuku] (exp,v5k) (id) to nitpick; to complain about trifles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trifle
   n 1: a cold pudding made of layers of sponge cake spread with
      fruit or jelly; may be decorated with nuts, cream, or
      chocolate
   2: a detail that is considered insignificant [syn:
     {technicality}, {trifle}, {triviality}]
   3: something of small importance [syn: {triviality}, {trivia},
     {trifle}, {small beer}]
   v 1: waste time; spend one's time idly or inefficiently [syn:
      {piddle}, {wanton}, {wanton away}, {piddle away}, {trifle}]
   2: act frivolously [syn: {frivol}, {trifle}]
   3: consider not very seriously; "He is trifling with her"; "She
     plays with the thought of moving to Tasmania" [syn: {dally},
     {trifle}, {play}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top