ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

triangular

T R AY0 AE1 NG G Y AH0 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -triangular-, *triangular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
triangular(adj) เป็นรูปสามเหลี่ยม
triangular(adj) มีจำนวนสาม
triangular(adj) ที่เป็นสามเท่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
triangular(ไทรแอง'กิวละ) adj. สามเหลี่ยม,สามมุม, See also: triangularityn., Syn. three-cornered

English-Thai: Nontri Dictionary
triangular(adj) เป็นรูปสามเหลี่ยม,มีสามมุม,สามเส้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
triangular-สามเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triangular fossaแอ่งสามเหลี่ยม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
triangular grooveร่องสามเหลี่ยม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
triangular ridgeสันสามเหลี่ยม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
triangular prismปริซึมสามเหลี่ยม, ปริซึมที่มีหน้าที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
triangular weirtriangular weir, ฝายสามเหลี่ยม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This trans-Atlantic trade is called the triangular trade.การแลกเปลี่ยนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนี้เรียกว่าการค้าสามเหลี่ยม Goth (2008)
The triangular trade was...การค้าสามเหลี่ยมคือ.. Goth (2008)
In Vanessa Holden's apartment, the following were discover-- bleach, ammonia, trash bags-- all in a triangular pattern.ในอพาร์ทเม้นท์ของวาเนสซ่า โฮลเด้น เราได้พบ น้ำยาซักฟอก, แอมโมเนีย, ถุงขยะ \ ทั้งหมดวางเป็นรูปสามเหลี่ยม 52 Pickup (2008)
Also in a triangular pattern.วางเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกัน 52 Pickup (2008)
The triangular arrangement of the cleaning supplies is interesting.รูปแบบการจัดวางแบบสามเหลี่ยมของ อุปกรณ์ทำความสะอาดนี่น่าสนใจนะ 52 Pickup (2008)
I've got triangular indentations on this rim.ฉันเห็นรอยฟันปลา บนขอบยางนี้ Bone Voyage (2009)
And, uh, do you see this little triangular curlycue thingie?เอ้อ คุณเห็นรูปสามเหลี่ยมเล็กโค้งๆนี่ไหม August (2009)
transitional quadrilateral to triangular tessellation.transitional quadrilateral to triangular tessellation The Wildebeest Implementation (2011)
You need a solid polygonal base and a triangular face to meet at a common point!สามเหลี่ยมพอดีเพื่อเป็นจุดแหลม School's Out (2012)
The triangular tokens count for Ser Alliser Thorne.อันสามเหลี่ยมให้เซอร์อัลลิเซอร์ ธอร์น The House of Black and White (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสามเหลี่ยม(n) triangle, See also: triangular, Syn. สามเหลี่ยม, Example: ต่อมหมวกไตมี 2 ต่อม รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยมอยู่สองข้างของสันหลัง, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรง 3 เส้น ปลายเส้นจดกัน
หมอนขวาน(n) triangular backrest, Example: สินค้าขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของยโสธรคือหมอนขวานที่ทำจากผ้าขิตสีสวยสดใส, Count Unit: ลูก, ใบ, Thai Definition: หมอนที่ทำเป็นรูปสามเหลี่ยม คล้ายขวาน
จั่ว(n) gable, See also: triangular end of a roof, Syn. หน้าจั่ว, Example: เสาใหญ่ที่รับจั่วและหน้าบันนี้มีอยู่สี่เสา, Count Unit: จั่ว, แผง, Thai Definition: เครื่องบนแห่งเรือนที่ยึดด้านสกัดหลังคา สำหรับกันลมและกันแดด มีรูปเป็นสามเหลี่ยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนสามเหลี่ยม[jamnūan sāmlīem] (n, exp) EN: triangular number
ปาล์มสามทาง[pām sām thāng] (n, exp) EN: Tree-sided palm ; Triangular palm ; Triangle palm
พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต[phiramit sāmlīem īløngkēt] (n, exp) EN: elongated triangular pyramid
ปริซึมสามเหลี่ยม[priseum sāmlīem] (n, exp) EN: triangular prism   FR: prisme triangulaire [m]
ปริซึมสามเหลี่ยมไทรออกเมนต์[priseum sāmlīem thraiøkmēn] (n, exp) EN: triaugmented triangular prism   FR: prisme triangulaire triaugmenté [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIANGULAR T R AY0 AE1 NG G Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
triangular (j) trˈaɪˈæŋgjulər (t r ai1 a1 ng g y u l @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三角柱体[sān jiǎo zhù tǐ, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] triangular prism (math.) [Add to Longdo]
三角锥[sān jiǎo zhuī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, / ] triangular pyramid (math.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreiecksbinder {m}triangular truss [Add to Longdo]
Dreiecksmatrix {f} [math.] | obere Dreiecksmatrix {f} [math.] | untere Dreiecksmatrix {f} [math.]triangular matrix | upper triangular matrix | lower triangular matrix [Add to Longdo]
Dreieckszerlegung {f} [math.]triangular decomposition [Add to Longdo]
Dreikantleiste {f}triangular cleat [Add to Longdo]
Gleisdreieck {n}triangular junction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P) [Add to Longdo]
トリゴニア[torigonia] (n) Trigonia (genus of triangular clams) (lat [Add to Longdo]
ネオトリゴニア[neotorigonia] (n) Neotrigonia (genus of triangular clams) (lat [Add to Longdo]
ミカドチョウチョウウオ[mikadochouchouuo] (n) eastern triangular butterflyfish (Chaetodon baronessa) [Add to Longdo]
右払い[みぎはらい, migiharai] (n) in calligraphy, a triangular stroke going from upper left to lower right [Add to Longdo]
火打ち金;火打金;燧鉄[ひうちがね, hiuchigane] (n) striker (triangular piece of steel used with flint to create sparks) [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
合掌組;合掌組み[がっしょうぐみ, gasshougumi] (n) (See 合掌・がっしょう・2) triangular frame of a thatched roof [Add to Longdo]
三角[さんかく, sankaku] (n) triangle; triangular; (P) [Add to Longdo]
三角コーナー[さんかくコーナー, sankaku ko-na-] (n) triangular sink tidy (usu. used to strain waste) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 triangular
   adj 1: having three angles; forming or shaped like a triangle;
       "a triangular figure"; "a triangular pyrimid has a
       triangle for a base"
   2: having three sides; "a trilateral figure" [syn: {trilateral},
     {triangular}, {three-sided}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top