ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trench

T R EH1 N CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trench-, *trench*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trench(n) คู, See also: ท้องร่อง
trench(n) สนามเพลาะ
trencher(n) เขียง
trencher(n) ถาดหรือจานไม้
trencher(n) คนขุดคู
trenchant(adj) อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างชัดเจน
trench coat(n) เสื้อกันฝนแบบทหาร
trencherman(n) คนกินจุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trench(เทรนชฺ) n. คู,คูระบาย,คูดิน,สนามเพลาะ,สลัก. vt.,vi. ล้อมรอบด้วยคู,ขุดคู,ขุดสนามเพลาะ,ตัดเข้าไป,เกือบเป็น,เกือบจะ. -Phr. (trench on (upon) บุกรุก,เกือบจะ), Syn. dugout, ditch
trenchant(เทรน'เชินทฺ) adj. แหลมคม,คมกริบ,หลักแหลม,ชัดเจน,เด็ดขาด,ชัดแจ้ง,แข็งขัน., See also: trenchancy n. trenchantly adv.
trencher(เทรน'เชอะ) n. ผู้ขุดคู,ผู้ขุดสนามเพลาะ,จานไม้,ถาดไม้,เขียง,ถ้วยไม้
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench
retrench(รีเทรนชฺ') vt.,vi. ตัดทอน,ประหยัด,ขุดสนามเพลาะป้องกัน, See also: retrenchable adj. retrenchment n., Syn. diminish, curtail

English-Thai: Nontri Dictionary
trench(n) คู,สนามเพลาะ
trench(vt) ขุดสนามเพลาะ,ขุดคู,รุกราน
trenchant(adj) คม,เด็ดเดี่ยว,แข็งขัน,แหลม,หลักแหลม
trencher(n) จานไม้,ถาดไม้,เขียง
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
entrenchment(n) การตั้งมั่น,การรุก,การขุดสนามเพลาะ
intrench(vi) ก้าวร้าว,รุก,บุกรุก
intrench(vt) ยึดที่มั่น,ตั้งมั่น,ขุดสนามเพลาะ
intrenchment(n) ที่มั่น,การตั้งมั่น,การขุดสนามเพลาะ
retrench(vt) ตัดทอน,ตัดออก,ประหยัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trench mouth; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trench Cut Offร่องตัดการไหล, Example: ร่องซึ่งเต็มไปด้วยของที่แก๊สหรือของเหลวผ่าน ไม่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
trench draintrench drain, ทางระบายน้ำใต้เขื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Trench Methodวิธีขุดร่อง การฝังกลบแบบขุดร่อง, Example: วิธีการฝังกลบของแข็งและ/หรือของเสียถูกฝังใน ร่องที่ขุดขึ้นที่เริ่มจากกระดับดินเดิม โยทำการขุดดินลึกลงไปให้ได้ระดับตามที่กำหนด แล้วจึงเริ่มอัดขยะมูลฝอยเป็นชั้นบางๆ ทับกันหนาขึ้นเรื่อยๆ จนได้ระดับตามที่กำหนดของมูลฝอยบดอัดแต่ละชั้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trenchAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู[khū] (n) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal  FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[khūmeūang] (n) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter
ร่อง[rǿng] (n) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench  FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRENCH T R EH1 N CH
TRENCHER T R EH1 N CH ER0
TRENCHES T R EH1 N CH IH0 Z
TRENCHANT T R EH1 N CH AH0 N T
TRENCHARD T R EH1 NG K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trench (v) trˈɛntʃ (t r e1 n ch)
trenched (v) trˈɛntʃt (t r e1 n ch t)
trencher (n) trˈɛntʃər (t r e1 n ch @ r)
trenches (v) trˈɛntʃɪz (t r e1 n ch i z)
trenchant (j) trˈɛntʃənt (t r e1 n ch @ n t)
trenchers (n) trˈɛntʃəz (t r e1 n ch @ z)
trenching (v) trˈɛntʃɪŋ (t r e1 n ch i ng)
trenchancy (n) trˈɛntʃənsiː (t r e1 n ch @ n s ii)
trenchantly (a) trˈɛntʃəntliː (t r e1 n ch @ n t l ii)
trencherman (n) trˈɛntʃəmən (t r e1 n ch @ m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, ] trench, #30,355 [Add to Longdo]
战壕[zhàn háo, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ, / ] trench warfare, #35,094 [Add to Longdo]
壕沟[háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ, / ] trench; moat, #44,194 [Add to Longdo]
战壕热[zhàn háo rè, ㄓㄢˋ ㄏㄠˊ ㄖㄜˋ, / ] trench fever, #721,667 [Add to Longdo]
渠沟[qú gōu, ㄑㄩˊ ㄍㄡ, / ] trench [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grabenbagger {m}trench digger; backhoe [Add to Longdo]
Schützengraben {m}; Graben {m} [mil.] | Schützengräben {pl}trench | trenches [Add to Longdo]
Trenchcoat {m}trench coat [Add to Longdo]
Fußbrand {m} [med.]trench foot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トレンチ[torenchi] (n) trench [Add to Longdo]
トレンチコート[torenchiko-to] (n) trench coat; (P) [Add to Longdo]
トレンチング[torenchingu] (n) trenching [Add to Longdo]
トレンチ工法[トレンチこうほう, torenchi kouhou] (n) trench cut method [Add to Longdo]
レインコート(P);レーンコート;レインコウト;レインコト(ik)[reinko-to (P); re-nko-to ; reinkouto ; reinkoto (ik)] (n) raincoat; mackintosh; macintosh; trench coat; (P) [Add to Longdo]
掩壕[えんごう, engou] (n) cover trench [Add to Longdo]
横堀[よこぼり, yokobori] (n) (See 竪堀) moat; horizontal trench [Add to Longdo]
海溝[かいこう, kaikou] (n,adj-na) ocean trench; deep; (P) [Add to Longdo]
角帽[かくぼう, kakubou] (n) (1) mortarboard; trencher; (2) (square) academic cap formerly word by Japanese university students [Add to Longdo]
緊縮[きんしゅく, kinshuku] (n,vs,adj-no) shrinkage; contraction; economy; retrenchment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trench
   n 1: a ditch dug as a fortification having a parapet of the
      excavated earth
   2: a long steep-sided depression in the ocean floor [syn:
     {trench}, {deep}, {oceanic abyss}]
   3: any long ditch cut in the ground
   v 1: impinge or infringe upon; "This impinges on my rights as an
      individual"; "This matter entrenches on other domains"
      [syn: {impinge}, {encroach}, {entrench}, {trench}]
   2: fortify by surrounding with trenches; "He trenched his
     military camp"
   3: cut or carve deeply into; "letters trenched into the stone"
   4: set, plant, or bury in a trench; "trench the fallen
     soldiers"; "trench the vegetables"
   5: cut a trench in, as for drainage; "ditch the land to drain
     it"; "trench the fields" [syn: {trench}, {ditch}]
   6: dig a trench or trenches; "The National Guardsmen were sent
     out to trench"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top