ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tremendous

T R AH0 M EH1 N D AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tremendous-, *tremendous*, tremendou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tremendous(adj) ใหญ่โตมาก
tremendous(adj) ดีมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tremendous(ทรีเมน'เดิส) adj. ใหญ่โตมาก,อย่างยิ่ง,มากมาย,น่ากลัว,น่าตกตะลึง,ยอดเยี่ยม., See also: tremendousness n., Syn. prodigious, huge, enormous, wonderful

English-Thai: Nontri Dictionary
tremendous(adj) ใหญ่โต,น่าเกรงขาม,น่ากลัว,มหึมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tremendously high frequency (THF)ความถี่สูงสุดยอด (ทีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tremendousBut now things have changed tremendously.
tremendousHe accumulated a tremendous fortune during the post war.
tremendousHe is tremendously handsome.
tremendousHe received a tremendous punch on the jaw from his opponent.
tremendousI urinate a tremendous amount at a time.
tremendousThe earthquake created a tremendous sea wave.
tremendousThe merchant accumulated a tremendous fortune during the postwar era.
tremendousThe rocket travels at a tremendous speed.
tremendousThis job makes tremendous claims on our emotional strength.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หั่นแหลก(adv) tremendously, See also: extremely, drastically, Syn. เต็มที่, สะบั้นหั่นแหลก, Example: ห้างสรรพสินค้าต่างลดราคากันสะบั้นหั่นแหลก, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาศาล[mahāsān] (adj) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous  FR: immense ; gigantesque ; énorme ; grandiose
มหาศาล[mahāsān] (adv) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly  FR: immensément ; infiniment ; énormément
มหึมา[maheumā] (adj) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous  FR: immense ; gigantesque ; énorme
มากมายก่ายกอง[mākmāi-kāikøng] (adv) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously  FR: massivement
เป็นอันมาก[pen-anmāk] (adv) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously  FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement

CMU English Pronouncing Dictionary
TREMENDOUS T R AH0 M EH1 N D AH0 S
TREMENDOUS T R IH0 M EH1 N D AH0 S
TREMENDOUSLY T R AH0 M EH1 N D AH0 S L IY0
TREMENDOUSLY T R IH0 M EH1 N D AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tremendous (j) trˈɪmˈɛndəs (t r i1 m e1 n d @ s)
tremendously (a) trˈɪmˈɛndəsliː (t r i1 m e1 n d @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
很大[hěn dà, ㄏㄣˇ ㄉㄚˋ, ] tremendous, #797 [Add to Longdo]
九牛二虎之力[jiǔ niú èr hǔ zhī lì, ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˊ ㄦˋ ㄏㄨˇ ㄓ ㄌㄧˋ, ] tremendous strength (成语 saw), #49,647 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] TH: อย่างมาก  EN: tremendous

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉;豪[えら, era] (pref) tremendous; huge [Add to Longdo]
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible [Add to Longdo]
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P) [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
豪雪[ごうせつ, gousetsu] (n) tremendous snowfall [Add to Longdo]
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n,vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity [Add to Longdo]
甚だしい(P);甚しい(io)[はなはだしい, hanahadashii] (adj-i) extreme; excessive; terrible; intense; severe; serious; tremendous; heavy (damage); (P) [Add to Longdo]
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P) [Add to Longdo]
絶大[ぜつだい, zetsudai] (adj-na,n) tremendous; immense; (P) [Add to Longdo]
突拍子も無い;突拍子もない[とっぴょうしもない, toppyoushimonai] (adj-i) astounding; tremendous; crazy; exorbitant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tremendous
   adj 1: extraordinarily large in size or extent or amount or
       power or degree; "an enormous boulder"; "enormous
       expenses"; "tremendous sweeping plains"; "a tremendous
       fact in human experience; that a whole civilization
       should be dependent on technology"- Walter Lippman; "a
       plane took off with a tremendous noise" [syn: {enormous},
       {tremendous}]
   2: extraordinarily good or great ; used especially as
     intensifiers; "a fantastic trip to the Orient"; "the film was
     fantastic!"; "a howling success"; "a marvelous collection of
     rare books"; "had a rattling conversation about politics"; "a
     tremendous achievement" [syn: {fantastic}, {grand},
     {howling(a)}, {marvelous}, {marvellous}, {rattling(a)},
     {terrific}, {tremendous}, {wonderful}, {wondrous}]
   3: extreme in degree or extent or amount or impact; "in a
     frightful hurry"; "spent a frightful amount of money" [syn:
     {frightful}, {terrible}, {awful}, {tremendous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top