ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trawl

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trawl-, *trawl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trawl(n) อวนลาก
trawl(n) ตะขอที่เรียงเป็นแถวใช้จับปลา
trawl(vt) จับปลาโดยใช้อวนลาก
trawler(n) การจับปลาด้วยอวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trawl(ทรอล) n. อวนจับปลาในน้ำลึก ใช้เรือลาก,สายตะขอจับปลาทะเล. vt.,vi.จับปลาด้วยอวนหรือสายตะขอ,ลากอวน,ตกปลาด้วยวิธีลากเบ็ดช้า ๆ, Syn. trawlnet
trawl boatเรือลากอวนจับปลา
trawler(ทรอล'เลอะ) n. เรือลากอวนจับปลา,คนลากอวนจับปลา

English-Thai: Nontri Dictionary
trawl(n) อวน
trawl(vt) ตีอวน,ลากอวน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trawlers (Vessels)เรืออวนลาก [TU Subject Heading]
Trawls and trawlingอวนและการลากอวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trawlFishing trawlers have fished out all the local waters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีอวน(v) trawl, See also: fish with a purse seine, catch fish with a trawl, Syn. ลากอวน, Example: พ่อออกไปตีอวนตั้งแต่เช้า ได้ปลามาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพวกเราได้อีกวัน, Thai Definition: จับปลาด้วยอวน
กัดลาก(n) kind of fish-trap, See also: trawl net, drag net, Syn. อวนลาก, Thai Definition: เครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง
อวนลาก(n) otter trawl, See also: trawl, Syn. กัดลาก, Example: ชาวบ้านแถบนี้จับปลาด้วยการใช้อวนลาก, Count Unit: ปาก, Thai Definition: อวนชนิดที่ใช้ผูกตอนกลางอวนไว้กับเรือจับปลาริมตลิ่งโดยใช้คนลากวงอวนเข้าหาตลิ่ง ปลาถูกติดอยู่ในวงอวนต้อนไปจนริมตลิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดลาก[katlāk] (n) EN: seine ; fish-trap ; trawl net ; drag net
อวนลาก[uan lāk] (n, exp) EN: otter trawl ; trawl

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAWLER T R AO1 L ER0
TRAWLERS T R AO1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trawl (v) trˈɔːl (t r oo1 l)
trawls (v) trˈɔːlz (t r oo1 l z)
trawled (v) trˈɔːld (t r oo1 l d)
trawler (n) trˈɔːlər (t r oo1 l @ r)
trawlers (n) trˈɔːləz (t r oo1 l @ z)
trawling (v) trˈɔːlɪŋ (t r oo1 l i ng)
trawl-net (n) trˈɔːl-nɛt (t r oo1 l - n e t)
trawl-nets (n) trˈɔːl-nɛts (t r oo1 l - n e t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trawler {m}trawler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オッタートロール[otta-toro-ru] (n) otter trawl [Add to Longdo]
トローリング[toro-ringu] (n) (1) trawling; (2) trolling [Add to Longdo]
トロール[toro-ru] (n,adj-no) (1) trawl; (2) troll; (P) [Add to Longdo]
トロール漁業[トロールぎょぎょう, toro-ru gyogyou] (n) trawl fishery [Add to Longdo]
トロール漁船[トロールぎょせん, toro-ru gyosen] (n) (obsc) (See トロール船) trawler [Add to Longdo]
トロール船[トロールせん, toro-ru sen] (n) trawler [Add to Longdo]
トロール網[トロールあみ, toro-ru ami] (n) trawl [Add to Longdo]
ニューネッシー[nyu-nesshi-] (n) "New Nessie" (unidentified sea creature discovered by Japanese trawler Zuiyo Maru in 1977) [Add to Longdo]
沖合底引き網漁業[おきあいそこびきあみぎょぎょう, okiaisokobikiamigyogyou] (n) offshore trawl fishery [Add to Longdo]
底引き網;底曳き網;底引網;底曳網[そこびきあみ, sokobikiami] (n) trawl (net) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trawl
   n 1: a long fishing line with many shorter lines and hooks
      attached to it (usually suspended between buoys) [syn:
      {trawl}, {trawl line}, {spiller}, {setline}, {trotline}]
   2: a conical fishnet dragged through the water at great depths
     [syn: {trawl}, {dragnet}, {trawl net}]
   v 1: fish with trawlers

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top