ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

travail

T R AH0 V EY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -travail-, *travail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
travail(n) งานหนัก, See also: ความลำบาก
travail(vi) ตรากตรำทำงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony, pain, toil, labour, toil

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งงาน[baeng ngān] (v, exp) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks  FR: répartir le travail
ใบอนุญาตทำงาน[bai anuyat thamngan] (n, exp) EN: work permit  FR: permis de travail [m]
บากบั่น[bākban] (adj) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous  FR: volontaire ; assidu ; travailleur
หางานทำ[hā ngān tham] (v, exp) FR: chercher un emploi ; chercher du travail ; chercher de l'embauche ; chercher un boulot (fam.)
กรรมาชีพ[kammāchīp] (n) EN: worker ; labourer ; working class  FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; prolétaire [m, f]
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
กรรมกร[kammakøn] (adj) EN: labour  FR: ouvrier ; travailliste
กรรมกรไร้งาน[kammakøn rai ngān] (n, exp) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]
กรรมกรที่เกษียณ[kammakøn thī kasīen] (n, exp) EN: retired worker  FR: ouvrier retraité [m] ; travailleur retraité [m]
กรรมกรว่างงาน[kammakøn wāng ngān] (n, exp) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAVAIL T R AH0 V EY1 L
TRAVAILS T R AH0 V EY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
travail (n) trˈævɛɪl (t r a1 v ei l)
travails (n) trˈævɛɪlz (t r a1 v ei l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtswehen {pl}; Wehen {pl} | in den Wehen liegen; wWehen habentravail [old] | to travail [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot

Japanese-English: EDICT Dictionary
骨折り[ほねおり, honeori] (n) travail; exertion; service; labour (labor); ado [Add to Longdo]
大患[たいかん, taikan] (n) serious illness; travails [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 travail
   n 1: concluding state of pregnancy; from the onset of
      contractions to the birth of a child; "she was in labor for
      six hours" [syn: {parturiency}, {labor}, {labour},
      {confinement}, {lying-in}, {travail}, {childbed}]
   2: use of physical or mental energy; hard work; "he got an A for
     effort"; "they managed only with great exertion" [syn:
     {effort}, {elbow grease}, {exertion}, {travail}, {sweat}]
   v 1: work hard; "She was digging away at her math homework";
      "Lexicographers drudge all day long" [syn: {labor},
      {labour}, {toil}, {fag}, {travail}, {grind}, {drudge},
      {dig}, {moil}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top