ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transparent

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transparent-, *transparent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transparent(adj) ที่มองผ่านได้ง่าย, See also: โปร่งแสง
transparent(adj) โปร่งใส
transparent(adj) ใสซื่อ, See also: ซื่อสัตย์
transparently(adv) อย่างโปร่งแสง
transparentness(n) ความโปร่งแสง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transparent(แทรนซฺแพ'เรินทฺ) adj. โปร่งแสง,โปร่งตา,ใสเหมือนกระจก,ยอมให้แสงผ่านได้ตลอด,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,เข้าใจง่าย,เห็นชัด,ชัดแจ้ง., See also: transparently adv. transparency n., Syn. clear, obvious, sheer

English-Thai: Nontri Dictionary
transparent(adj) โปร่งใส,ใส,โปร่งแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transparentโปร่งใส [มีความหมายเหมือนกับ lucid ๓] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transparent coverสิ่งปิดโปร่งใส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
transparent materialวัสดุโปร่งใส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transparent objectวัตถุโปร่งใส, วัตถุที่ให้แสงทะลุผ่านได้และสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่งได้ชัดเจน  เช่น กระจกใส กระดาษแก้ว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transparentThis transparent liquid contains a sort of poison.
transparentThis transparent liquid contains poison.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ๋ว(adj) clear, See also: transparent, limpid, crystalline, lucid, translucent, Example: น้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋วอย่างกับน้ำในสระว่ายน้ำ, Thai Definition: ที่มีลักษณะใสมาก เช่น น้ำใสแจ๋ว
โปร่งใส(adj) transparent, See also: translucent, clear, limpid, see-through, Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง, Ant. ขุ่นมัว, Example: เขาแขวนม่านผ้าแก้วโปร่งใสเพื่อกรองแสง, Thai Definition: ที่มีสมบัติที่แสงผ่านได้หมดและมองเห็นได้ตลอด
ใสแจ๋ว(adj) transparent, See also: seen through, visible, Ant. ขุ่น, มัว, Example: ลูกกวางนี้น่ารักจริงๆ ฉันเห็นแล้วรู้สึกชอบใจดวงตาโตใสแจ๋วของมันมาก, Thai Definition: ใสจนเห็นข้างใน
ใส(adj) transparent, See also: crystal, clear, Syn. บาง, โปร่ง, โปร่งใส, โปร่งแสง, Ant. ขุ่น, มัว, ดำ, มืด, Example: กระจกแว่นตาอาจทำด้วยแก้วธรรมดา หรือวัสดุใสก็ได้, Thai Definition: แจ่ม, ไม่ขุ่น, ไม่มัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like  FR: clair ; cristallin ; limpide
ผีเสื้อฟ้าขีดหกปีกจาง[phīseūa fā khīt hok pīk jāng] (n, exp) EN: Transparent Sixline Blue
โปร่งบาง[prōng bāng] (v, exp) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent
โปร่งแสง[prōngsaēng] (adj) EN: translucent ; penetrative  FR: transparent ; translucide
โปร่งใส[prōngsai] (adj) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through  FR: transparent ; limpide
โปร่งตา[prōngtā] (adj) EN: transparent
ใส[sai] (x) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded  FR: clair ; limpide ; transparent
ใสแจ๋ว[saijaeo] (adj) EN: transparent  FR: limpide
ตลอดปลอดโปร่ง[taløt pløtprōng] (adv) EN: through ; clear ; transparent ; safely
ทะลุปรุโปร่ง[thalupruprōng] (adv) EN: clearly ; completely ; transparently

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSPARENT T R AE0 N S P EH1 R AH0 N T
TRANSPARENTLY T R AE0 N S P EH1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transparent (j) trˈænspˈærənt (t r a1 n s p a1 r @ n t)
transparently (a) trˈænspˈærəntliː (t r a1 n s p a1 r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透明[tòu míng, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] transparent; open (non-secretive), #4,866 [Add to Longdo]
透光[tòu guāng, ㄊㄡˋ ㄍㄨㄤ, ] transparent; translucent, #41,095 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Transparent {n}reproducible copy [Add to Longdo]
Transparent {n}transparentness [Add to Longdo]
Transparent {n}; Spruchbanner {n}banner [Add to Longdo]
transparent; durchsichtig {adj} | transparenter; durchsichtiger | am transparentesten; am durchsichtigstentransparent | more transparent | most transparent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コードトランスペアレント[ko-dotoransupearento] (adj-na) {comp} code-transparent [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-transparent data communication [Add to Longdo]
トランスペアレント[toransupearento] (n) {comp} transparent [Add to Longdo]
ベルガミン[berugamin] (n) pergamin (transparent, parchment-like paper) [Add to Longdo]
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing") [Add to Longdo]
玉瑛[ぎょくえい, gyokuei] (n) crystal; transparent gem [Add to Longdo]
見え見え[みえみえ, miemie] (n,adj-no) obvious; transparent [Add to Longdo]
見え透く;見えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent [Add to Longdo]
見抜ける[みぬける, minukeru] (v1) to be transparent; to be penetrable [Add to Longdo]
子供騙し[こどもだまし, kodomodamashi] (n,exp) trick that may deceive a child; transparent ploy; mere child's play; kid stuff; puerile trick [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent [Add to Longdo]
透過なデータ[とうかなデータ, toukana de-ta] transparent (data) [Add to Longdo]
透過的データ[とうかてきデータ, toukateki de-ta] transparent (data) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transparent
   adj 1: transmitting light; able to be seen through with clarity;
       "the cold crystalline water of melted snow"; "crystal
       clear skies"; "could see the sand on the bottom of the
       limpid pool"; "lucid air"; "a pellucid brook";
       "transparent crystal" [syn: {crystalline}, {crystal
       clear}, {limpid}, {lucid}, {pellucid}, {transparent}]
   2: so thin as to transmit light; "a hat with a diaphanous veil";
     "filmy wings of a moth"; "gauzy clouds of dandelion down";
     "gossamer cobwebs"; "sheer silk stockings"; "transparent
     chiffon"; "vaporous silks" [syn: {diaphanous}, {filmy},
     {gauzy}, {gauze-like}, {gossamer}, {see-through}, {sheer},
     {transparent}, {vaporous}, {vapourous}, {cobwebby}]
   3: free of deceit [syn: {guileless}, {transparent}]
   4: easily understood or seen through (because of a lack of
     subtlety); "a transparent explanation"; "a transparent lie"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top