ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transient

T R AE1 N ZH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transient-, *transient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transient(adj) ชั่วคราว
transient(adj) ชั่วประเดี๋ยว
transient(adj) เกิดผลกระทบนอกจิตใจ
transient(n) บุคคลหรือสิ่งที่อยู่ชั่วคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transient(แทรน'เชินทฺ) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,ชั่วคราว n. สิ่งที่อยู่ชั่วคราว,สภาพชั่วคราว,นอกฤดูกาล., See also: transiently adv. transientness n., Syn. brief, temporary, vagrant

English-Thai: Nontri Dictionary
transient(adj) ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว,ไม่ยืนยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transient๑. ชั่วครู่๒. ภาวะชั่วครู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transientผู้มาชั่วคราว, ชั่วครู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
transient๑. ชั่วครู่๒. ภาวะชั่วครู่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transient areaพื้นที่ชั่วครู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transient effectผลชั่วครู่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
transient programโปรแกรมชั่วครู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transients (Electricity)ภาวะชั่วครู่ (ไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
Transients (Eletricity)สัญญาณไฟกระโชก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transientThe life of a person is a transient thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนิจจัง(adv) impermanent, See also: transient, unstable, Syn. ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, Example: ทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adj) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift  FR: temporaire ; passager ; provisoire

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSIENT T R AE1 N ZH AH0 N T
TRANSIENTS T R AE1 N Z IY0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transient (n) trˈænzɪəʳnt (t r a1 n z i@ n t)
transients (n) trˈænzɪəʳnts (t r a1 n z i@ n t s)
transiently (a) trˈænzɪəʳntliː (t r a1 n z i@ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流动人口[liú dòng rén kǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ, / ] transient population; floating population, #15,506 [Add to Longdo]
暂态[zàn tài, ㄗㄢˋ ㄊㄞˋ, / ] transient [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschwingen {n}transient oscillation [Add to Longdo]
Einschwingverhalten {n}transient response; transient phenomenon [Add to Longdo]
nicht residentes Kommandotransient command [Add to Longdo]
vorübergehend; vergänglich; flüchtig; kurzlebig {adj} | vorübergehender; vergänglicher; flüchtiger; kurzlebiger | am vorübergehendsten; am vergänglichsten; am flüchtigsten; am kurzlebigstentransient | more transient | most transient [Add to Longdo]
vorübergehende Rückwirkung {f}transient response [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
ソフトエラー[sofutoera-] (n) {comp} soft error; transient error [Add to Longdo]
逢うは別れの始め[あうはわかれのはじめ, auhawakarenohajime] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part [Add to Longdo]
一過性[いっかせい, ikkasei] (n) transient (pain or fever) [Add to Longdo]
一過性肺浸潤[いっかせいはいしんじゅん, ikkaseihaishinjun] (n) transient pulmonary infiltration [Add to Longdo]
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] (n) {comp} soft error; transient error [Add to Longdo]
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] (n) {comp} transient window [Add to Longdo]
一所不住[いっしょふじゅう, isshofujuu] (n) (1) vagrant; (2) transient lifestyle [Add to Longdo]
仮の宿り[かりのやどり, karinoyadori] (n) temporary dwelling; this transient world [Add to Longdo]
仮の世[かりのよ, karinoyo] (n) this transient world [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトエラー[そふとえらー, sofutoera-] soft error, transient error [Add to Longdo]
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error [Add to Longdo]
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] transient window [Add to Longdo]
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new [Add to Longdo]
非常駐[ひじょうちゅう, hijouchuu] transient (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transient
   adj 1: of a mental act; causing effects outside the mind [syn:
       {transeunt}, {transient}] [ant: {immanent}, {subjective}]
   2: lasting a very short time; "the ephemeral joys of childhood";
     "a passing fancy"; "youth's transient beauty"; "love is
     transitory but it is eternal"; "fugacious blossoms" [syn:
     {ephemeral}, {passing}, {short-lived}, {transient},
     {transitory}, {fugacious}]
   n 1: one who stays for only a short time; "transient laborers"
   2: (physics) a short-lived oscillation in a system caused by a
     sudden change of voltage or current or load

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top