ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transfigure

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transfigure-, *transfigure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transfigure(vt) ทำให้รูปลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนไป

English-Thai: Nontri Dictionary
transfigure(vt) เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนแปลง,แปลงร่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปรรูป[praērūp] (v) EN: process ; transmute ; transform ; transfigure ; finish

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transfigure (v) trˈænsfˈɪgər (t r a1 n s f i1 g @ r)
transfigured (v) trˈænsfˈɪgəd (t r a1 n s f i1 g @ d)
transfigures (v) trˈænsfˈɪgəz (t r a1 n s f i1 g @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
変じる[へんじる, henjiru] (v1,vi) to change into; to be transformed; to be transfigured; to transform; to alter; to convert [Add to Longdo]
変ずる[へんずる, henzuru] (vz,vi) to change into; to be transformed; to be transfigured; to transform; to alter; to convert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transfigure
   v 1: elevate or idealize, in allusion to Christ's
      transfiguration [syn: {transfigure}, {glorify},
      {spiritualize}]
   2: change completely the nature or appearance of; "In Kafka's
     story, a person metamorphoses into a bug"; "The treatment and
     diet transfigured her into a beautiful young woman"; "Jesus
     was transfigured after his resurrection" [syn:
     {metamorphose}, {transfigure}, {transmogrify}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top