ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tranquillize

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tranquillize-, *tranquillize*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากล่อมประสาท(n) tranquillizer, Syn. ยาระงับประสาท, Example: ปัญหาที่เราพบบ่อยๆ คือ คนไข้มักมีความวิตกกังวลมากทำให้ต้องไขว่คว้าพวกยาระงับประสาท ยากล่อมประสาทมาใช้จนติด, Count Unit: เม็ด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tranquillize (v) trˈænkwɪlaɪz (t r a1 n k w i l ai z)
tranquillized (v) trˈænkwɪlaɪzd (t r a1 n k w i l ai z d)
tranquillizer (n) trˈænkwɪlaɪzər (t r a1 n k w i l ai z @ r)
tranquillizes (v) trˈænkwɪlaɪzɪz (t r a1 n k w i l ai z i z)
tranquillizers (n) trˈænkwɪlaɪzəz (t r a1 n k w i l ai z @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tranquillize
   v 1: make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear"
      [syn: {calm}, {calm down}, {quiet}, {tranquilize},
      {tranquillize}, {tranquillise}, {quieten}, {lull}, {still}]
      [ant: {agitate}, {charge}, {charge up}, {commove},
      {excite}, {rouse}, {turn on}]
   2: cause to be calm or quiet as by administering a sedative to;
     "The patient must be sedated before the operation" [syn:
     {sedate}, {calm}, {tranquilize}, {tranquillize},
     {tranquillise}] [ant: {arouse}, {brace}, {energise},
     {energize}, {perk up}, {stimulate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top