ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trance

T R AE1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trance-, *trance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trance(n) สภาวะงงงัน, See also: การอยู่ในภวังค์, การเคลิบเคลิ้ม
trance(vt) ทำให้อยู่ในภวังค์, See also: ทำให้งง
trance(n) ทางผ่าน
trance(vi) เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trance(ทรานซฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) ความมึนงง,ความมึนตึง,สภาพจิตของคนเข้าฌาณหรือทรงเจ้า,จิตในภวังค์,อาการง่วงหลับ,อาการไม่รู้สึกตัว., See also: trancedly adv., Syn. dream, daze
trancendence(แทรน'เซนเดินซฺ,-ซี) n. การอยู่เหนือ,การอยู่นอกเหนือ,การมีชัย,การเหนือความเข้าใจ,การอยู่เหนือความเข้าใจ, See also: transcendent adj.
entrance(เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า,ทางเข้า,ปากทางเข้า,การเข้าโรงเรียน,การเข้าสนาม,การเข้ารับตำแหน่ง,การเริ่มลงมือ,วิธีการเข้า,ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี,ทำให้งงงวย., See also: entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance
remonstrance(รีมอน'สเทรินซฺ) n. การคัดค้าน,การทัดทาน,การประท้วง,การโต้แย้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
trance(n) อาการเคลิ้ม,ความมึนตึง,ความมึนงง
entrance(n) การเข้า,ทางเข้า,ปากแม่น้ำ,ปากทาง,การเข้าเรียน
remonstrance(n) การประท้วง,การคัดค้าน,การทัดทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tranceภวังค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tranceive(vt) ส่ง, See also: A. recieve

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tranceHe is wandering around in a trance.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรผ่านประตู[bat phān pratū] (n, exp) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket  FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
ใช้จ่ายมากเกินไป[chaijāi māk koēnpai] (v, exp) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself  FR: dépenser à outrance
ช่อง[chǿng] (n) EN: entrance ; window ; booth  FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
ช่องประตู[chǿng pratū] (n, exp) EN: entrance ; doorway
เอ็นทรานซ์[enthrān] (n) EN: entrance  FR: entrée [f]
การสอบเอ็นทรานซ์[kān søp enthrān] (n, exp) EN: entrance examination ; admission  FR: épreuve d'admission [f]
การสอบเข้า[kān søp khao] (n, exp) EN: entrance  FR: examen d'entrée [m] ; épreuve d'admission [f]
เข้าฌาน[khao chān] (n) EN: meditation ; absorption ; be in a trance ; lost in meditation ; be in a state of deep meditation
ค่าผ่านประตู[kha phān pratū] (n, exp) EN: admission fee ; admission charge ; gate fee ; entrance fee  FR: prix d'entrée [m]
คูหา[khūhā] (n) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANCE T R AE1 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trance (n) trˈaːns (t r aa1 n s)
trances (n) trˈaːnsɪz (t r aa1 n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trance {f} | Trancen {pl} | in Trance fallentrance | trances | to go into a trance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
ずかずか[zukazuka] (adv) (on-mim) making rude entrance [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
イントランス[intoransu] (n) entrance [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エントランス[entoransu] (n) entrance [Add to Longdo]
エントランスホール[entoransuho-ru] (n) entrance hall [Add to Longdo]
トランス[toransu] (n) (1) (abbr) (power) transformer; (2) trance; (pref) (3) (See シストランス異性) trans; (P) [Add to Longdo]
ハーフインターチェンジ[ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
入口[いりくち, irikuchi] entry, entrance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trance
   n 1: a psychological state induced by (or as if induced by) a
      magical incantation [syn: {enchantment}, {spell}, {trance}]
   2: a state of mind in which consciousness is fragile and
     voluntary action is poor or missing; a state resembling deep
     sleep
   v 1: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
      hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
      {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
      {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top