ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trainer

T R EY1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trainer-, *trainer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trainer(n) ครูฝึก, See also: ผู้ฝึก
trainer(n) ผู้ฝึกสัตว์ให้เชื่อง
trainer(n) เครื่องมือฝึกสอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trainer(-'เนอะ) ผู้ฝึก,ครูฝึก,อุปกรณ์การฝึก,เครื่องบินฝึก
restrainer(รีสเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง,สิ่งกรอง,สารเคมีที์ยับยั้งปฏิกิริยาเคมี,ผู้ยับยั้ง,ผู้อดกลั้น,ผู้ดึงบังเหียน,น้ำยาทำให้การปรากฎรูปขึ้นช้า (ในการล้างรูป)
strainer(สเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง,เครื่องกรอง,ที่กรอง,อุปกรณ์การกรอง, Syn. filter, sieve

English-Thai: Nontri Dictionary
strainer(n) เครื่องกรอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trainerSuddenly the lion came at his trainer.
trainerThe dolphin and trainer communicated much better than we expected.
trainerThe trainer must think of her health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ฝึกสอน(n) trainer, See also: instructor, teacher, lecturer, Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึก, Ant. ผู้เรียน, Example: ดวงตาเป็นผู้ฝึกสอนในวิชาภาษาไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ฝึกหัดการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรวิชาการศึกษา
ครูฝึก(n) trainer, See also: coach, coacher, Syn. โค้ช, Example: เขามีความชำนาญมากจนได้ตำแหน่งเป็นครูฝึกการยิงปืนใหญ่ในค่ายทหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[chā] (v) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed  FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ชัก[chak] (v) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise  FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักช้า[chakchā] (v) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay  FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ฉุด[chut] (v) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw  FR: tirer ; traîner
ฝึก[feuk] (v) EN: practice ; drill ; train ; exercice  FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire
ฝึกหัด[feukhat] (v) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise  FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกซ้อม[feuksøm] (v) EN: practice ; drill ; coach  FR: entraîner ; familiariser
หัด[hat] (n) EN: practice ; train ; drill ; exercise  FR: entraîner ; former
จูงใจ[jūngjai] (v) EN: persuade ; induce ; influence ; sway  FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
เกะกะ[keka] (v) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way  FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAINER T R EY1 N ER0
TRAINERS T R EY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trainer (n) trˈɛɪnər (t r ei1 n @ r)
trainers (n) trˈɛɪnəz (t r ei1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教练机[jiào liàn jī, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] trainer (aircraft), #43,944 [Add to Longdo]
训练者[xùn liàn zhě, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] trainer, #114,505 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trainer {m} | Trainer {pl}trainer; coach | trainers; coaches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
アニマルトレーナー[animarutore-na-] (n) animal trainer [Add to Longdo]
コランダー[koranda-] (n) colander; strainer; sieve [Add to Longdo]
ストレーナー[sutore-na-] (n) (1) strainer; colander; (2) cocktail strainer [Add to Longdo]
スポーツトレーナー[supo-tsutore-na-] (n) sports trainer [Add to Longdo]
トレーナー(P);トレイナー[tore-na-(P); toreina-] (n) (1) trainer (someone who works with sports athletes); (2) sweatshirt (wasei [Add to Longdo]
ヘルスケアトレーナー[herusukeatore-na-] (n) personal trainer (wasei [Add to Longdo]
灰篩[はいふるい, haifurui] (n) ash strainer [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) [Add to Longdo]
若者頭[わかいものがしら;わかものがしら, wakaimonogashira ; wakamonogashira] (n) (sumo) trainer or coach of rikishi of makuuchi class and lower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trainer
   n 1: one who trains other persons or animals
   2: simulator consisting of a machine on the ground that
     simulates the conditions of flying a plane [syn: {flight
     simulator}, {trainer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top