ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trailer

T R EY1 L ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trailer-, *trailer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trailer(n) ผู้ลาก, See also: รถพ่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้มหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเองมีความหมายเหมือน trailer record ดู header label เปรียบเทียบ
trailer recordระเบียนท้ายหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเอง มีความหมายเหมือน trailer label ดู header label เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
trailer(n) ผู้สะกดรอย,ไม้เลื้อย,รถพ่วง,ภาพยนตร์โฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trailerรถพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailer-(พ่วง)ท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trailer recordระเบียนท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trailersรถพ่วง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trailerHe attached the trailer to his car.
trailerThe trailer goes with the car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถเทรลเลอร์(n) trailer, See also: drawbar trailer, Syn. รถพ่วง
รถพ่วง(n) caravan, See also: trailer, truck tractor, Example: รถสิบล้อไม่สามารถบรรทุกวัสดุได้เพียงพอ เขาจึงนำไปต่อกระบะมาเป็นรถพ่วง, Count Unit: คัน
ไม้เลื้อย(n) climber, See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis, Example: ไม้เลื้อยทอดยอดไปบนหลังคาพระเจดีย์, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ไม้เถาที่ทอดตัวหรือยึดเกี่ยวไปตามพื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้เลื้อย[māi leūay] (n, exp) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis  FR: plante grimpante [f]
รถลากจูงและรถกึ่งพ่วง[rotlāk jūng lae rot keung phūang] (n, exp) EN: semi-trailer
รถลากจูงและรถพ่วง[rotlāk jūng lae rot phūang] (n, exp) EN: full trailer
รถพ่วง[rot phūang] (n) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor  FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAILER T R EY1 L ER0
TRAILERS T R EY1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trailer (n) trˈɛɪlər (t r ei1 l @ r)
trailers (n) trˈɛɪləz (t r ei1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖车[tuō chē, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, / ] trailer (pulled by tractor or other vehicle), #28,684 [Add to Longdo]
拖车头[tuō chē tóu, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ ㄊㄡˊ, / ] trailer truck [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhängekupplung {f}; Anhängerkupplung {f}trailer hitch; hitch [Add to Longdo]
Anhänger {m} (Wohnwagen) | Anhänger {pl}trailer | trailers [Add to Longdo]
Dateiendekennsatz {m}trailer label [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
キャンピングトレーラー[kyanpingutore-ra-] (n) camping trailer; caravan [Add to Longdo]
トラクタトラック[torakutatorakku] (n) tractor-trailer (wasei [Add to Longdo]
トラックトレーラー[torakkutore-ra-] (n) truck trailer; semi truck; tractor trailer [Add to Longdo]
トレーラー(P);トレーラ[tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P) [Add to Longdo]
トレーラーハウス[tore-ra-hausu] (n) trailer house; house trailer [Add to Longdo]
トレーラーバス[tore-ra-basu] (n) trailer bus [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF [Add to Longdo]
リヤカー[riyaka-] (n) trailer towed by bicycle, etc. (wasei [Add to Longdo]
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] (n) {comp} end-of-file label; trailer label; EOF [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トレーラー[とれーらー, tore-ra-] trailer [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trailer
   n 1: someone who takes more time than necessary; someone who
      lags behind [syn: {dawdler}, {drone}, {laggard}, {lagger},
      {trailer}, {poke}]
   2: an advertisement consisting of short scenes from a motion
     picture that will appear in the near future [syn: {preview},
     {prevue}, {trailer}]
   3: a large transport conveyance designed to be pulled by a truck
     or tractor
   4: a wheeled vehicle that can be pulled by a car or truck and is
     equipped for occupancy [syn: {trailer}, {house trailer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top