ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

towering

T AW1 ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -towering-, *towering*, tower
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
towering(adj) สูงลิ่ว, See also: สูงตระหง่าน, สูงเสียดเมฆ
towering(adj) ที่สำคัญที่สุด
towering(adj) รุนแรง, See also: ที่รู้สึกรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
towering(เทา'เออะริง) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงลิ่ว,ทะยาน,รุนแรง,เกินขอบเขต,มากเกิน., See also: toweringly adv., Syn. lofty

English-Thai: Nontri Dictionary
towering(adj) ทะยาน,รุนแรง,สูงตระหง่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toweringAmong our employees he's recognized as a towering figure.
toweringNew York bristles with towering buildings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะมึน(adj) towering, Syn. ตระมื่น, ทะมื่น, สูงใหญ่, Ant. แคระ, เล็ก, Example: ทอนมองไปยังเงาทะมึนของอาคารที่กำลังก่อสร้าง, Thai Definition: มีลักษณะดำมืดสูงใหญ่น่าเกรงขาม
ระเหิด(adj) towering, Syn. ระเหิดระหง, Thai Definition: สูงตระหง่าน
ชะงุ้ม(adj) towering and overhanging, See also: projecting and overhanging, Thai Definition: เป็นเพิงงุ้มลงมา
ชะเงื้อม(adj) towering and overhanging, See also: projecting, Syn. ชะง่อน, Thai Definition: ยื่นออกจากที่สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โย่ง[yōng] (adj) EN: towering ; lanky ; tall and lean  FR: longiligne ; dégingandé
โย่ง[yōng] (adv) EN: toweringl

CMU English Pronouncing Dictionary
TOWERING T AW1 ER0 IH0 NG
TOWERING T AW1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
towering (v) tˈauərɪŋ (t au1 @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耸立[sǒng lì, ㄙㄨㄥˇ ㄌㄧˋ, / ] towering (of object placed high over sth), #29,304 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] towering as a peak, #33,910 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stinkwut {f} [ugs.] | eine Stinkwut auf jdn. habentowering rage | to be furious with sb.; to be livid with sb. [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
そびえ立つ;聳え立つ[そびえたつ, sobietatsu] (v5t) to stand towering over the surrounds [Add to Longdo]
むくむく[mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy [Add to Longdo]
危岩;危巌[きがん, kigan] (n) steep, towering rock [Add to Longdo]
怒髪衝天[どはつしょうてん, dohatsushouten] (n) being in a towering rage; boiling with rage [Add to Longdo]
突兀[とっこつ, tokkotsu] (adj-t,adv-to) lofty; soaring; towering; precipitous; high and steep; sharply sticking out; jutting upward [Add to Longdo]
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings [Add to Longdo]
屹立[きつりつ, kitsuritsu] (n,vs) standing tall; towering; soaring [Add to Longdo]
巍然[ぎぜん, gizen] (adv-to,adj-t) (arch) towering (as mountains do); of outstanding greatness (as a person) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 towering
   adj 1: of imposing height; especially standing out above others;
       "an eminent peak"; "lofty mountains"; "the soaring spires
       of the cathedral"; "towering icebergs" [syn: {eminent},
       {lofty}, {soaring}, {towering}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top