ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

touch on

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -touch on-, *touch on*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
touch onHere the authors touch on the central methodological issue.
touch onI felt a light touch on my shoulder.
touch onWe cannot touch on his private affairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับมือถือแขน(v) hold one's hands, See also: touch one's hand, Syn. จับเนื้อต้องตัว, Example: ชายหนุ่มไม่ควรที่จะจับมือถือแขนกับหญิงสาวเช่นนั้น, Thai Definition: แตะต้องเนื้อตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินความ[kinkhwām] (v) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend ; encompass ; have meanings ; have implications
ตกเบ็ด[tokbet] (v) EN: touch oneself  FR: se masturber

Japanese-English: EDICT Dictionary
金を無心する[かねをむしんする, kanewomushinsuru] (exp,vs-i) to ask for money; to put the touch on someone [Add to Longdo]
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P) [Add to Longdo]
要点に触れる[ようてんにふれる, youtennifureru] (exp,v1) to come to the point; to touch on the point; to address the main points [Add to Longdo]
話を振る[はなしをふる, hanashiwofuru] (exp,v5r) to bring up a subject; to touch on a matter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 touch on
   v 1: refer to or discuss briefly
   2: be relevant to; "There were lots of questions referring to
     her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
     [syn: {refer}, {pertain}, {relate}, {concern}, {come to},
     {bear on}, {touch}, {touch on}, {have-to doe with}]
   3: restore by replacing a part or putting together what is torn
     or broken; "She repaired her TV set"; "Repair my shoes
     please" [syn: {repair}, {mend}, {fix}, {bushel}, {doctor},
     {furbish up}, {restore}, {touch on}] [ant: {break}, {bust}]
   4: have an effect upon; "Will the new rules affect me?" [syn:
     {affect}, {impact}, {bear upon}, {bear on}, {touch on},
     {touch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top