ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toss

T AO1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toss-, *toss*, tos
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toss(vt) โยน
toss(vi) ทอย(เหรียญ)
toss(vt) ทอย(เหรียญ)
toss(vt) ผสมโดยการพลิกกลับด้าน
toss(vi) เคลื่อนที่ไปมา, See also: กระสับกระส่าย
toss(n) การโยน
toss(n) การทอย (เหรียญ), See also: การทอย
tossup(n) โอกาสเป็นไปได้เท่าๆ กัน
toss-up(sl) การเสี่ยงโอกาส, See also: การเสี่ยง
tosspot(n) คนเมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toss(ทอสฺ) vt.,vi.,n. (การ) โยน,ขว้าง,ปา,เหวี่ยง,ทอย,เขย่า,แกว่ง,สอด (คำพูด) ,แกว่ง,กวน,กระสับกระส่าย,เคลื่อนไปมา, -Phr. (toss off ทำสำเร็จอย่างรวดเร็ว,บริโภคอย่างรวดเร็ว), See also: tosser n.
tossup(ทอสฺ'อัพ) n. การโยนเหรียญหัวก้อย,เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น50%,โอกาสที่เกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน, Syn. even choice or chance
pitch and tossn. การเสี่ยง,การทอยกอง

English-Thai: Nontri Dictionary
toss(vt) โยน,ขว้าง,ปา,ทอย,แกว่ง,กลิ้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tossa juteปอโมเฮยะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
toss aroundtoss around something 1. คิดหรือพิจารณาเกี่ยวกับ.... (to consider or think about something.) Some of us have been tossing around suggestions for improving the show. The morning newspapers print the news, and then commentators toss it around on the evening TV news shows. 2. ใช้คำพูดโดยไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อน (to use words without thinking carefully about them.) The financial press tossed around words like “crash” and “disaster.” Students toss bad words around freely.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tossI don't know which dress to choose; it's a toss up between the red one and the green one.
tossIt is a toss-up whether the playboy will marry the blonde or the brunette; both girls are so beautiful.
tossIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
tossIt's a toss up as to who will win; both teams are about the same in quality.
tossLet's toss up for it?
tossShe is tossing and turning in bed.
tossThe boy tossed about all night.
tossWe saw the boat tossing on the storm sea.
tossWhether you pick the Lions or Tigers to win, the results will be a toss-up because both teams are equally strong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยนทิ้ง(v) toss away, See also: throw something away, cast away, cast aside, cast off, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, Example: อะไรที่เขาไม่ต้องการ เขามักโยนทิ้งที่พื้นทันที
โคลงเคลง(v) toss, See also: rock, sway, pitch, roll, Syn. โคลง, โยก, Ant. นิ่ง, Example: เรือโคลงเคลงตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มออกจากฝั่งทำให้ผู้โดยสารเมาเรือไปตามๆ กัน, Thai Definition: ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คล้ายเรือโคลง
ทอย(v) pitch, See also: toss, throw, Syn. โยน, Example: เด็กๆ ทอยเหรียญลงไปในหลุม, Thai Definition: โยนให้เรียดหรือเรี่ยดินไปให้ถูกเป้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ้น[din] (v) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about  FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ขว้าง[khwāng] (v) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash  FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างทิ้ง[khwāngthing] (v, exp) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling
เกลือก[kleūak] (v) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel  FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
เกลือกกลิ้ง[kleūakkling] (v) EN: tumble ; tumble about ; roll over ; toss and turn  FR: batifoler ; folâtrer
ปา[pā] (v) EN: throw ; pitch ; hurl ; fling ; toss  FR: lancer; jeter
ร่อนดาบ[rǿn dāp] (v, exp) EN: throw a sword ; toss a sword
สลัด[salat] (v) EN: shake off ; throw off ; fling ; toss away  FR: rejeter ; se débarasser de
ทอยกอง[thøi køng] (n, exp) EN: coin-pitching game ; pitch-and-toss
เหวี่ยง[wīeng] (v) EN: throw ; cast ; fling ; toss ; hurl  FR: lancer ; jeter ; envoyer

CMU English Pronouncing Dictionary
TOSS T AO1 S
TOSSED T AO1 S T
TOSSES T AO1 S IH0 Z
TOSSING T AO1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toss (v) tˈɒs (t o1 s)
tossed (v) tˈɒst (t o1 s t)
tosses (v) tˈɒsɪz (t o1 s i z)
toss-up (n) tˈɒs-ʌp (t o1 s - uh p)
tossing (v) tˈɒsɪŋ (t o1 s i ng)
toss-ups (n) tˈɒs-ʌps (t o1 s - uh p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投桃报李[tóu táo bào lǐ, ㄊㄡˊ ㄊㄠˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˇ, / ] toss a peach, get back a plum (成语 saw); to return a favor; to exchange gifts; Scratch my back, and I'll scratch yours., #67,275 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] tossing of billows, #71,604 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Stoßstange(n) |die, pl. Stoßstangen| กันชนของรถยนต์

Japanese-English: EDICT Dictionary
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
っぽい(P);ぽい[ppoi (P); poi] (suf,adj-i) (1) (col) -ish; -like; (n) (2) (ぽい only) (on-mim) (See ぽいと) tossing something out; throwing something away; (P) [Add to Longdo]
ぽいする[poisuru] (vs-s,vt) (chn) to toss away; to throw out [Add to Longdo]
アジャタ[ajata] (n) (abbr) (See 玉入れ) sport similar to ball-toss game played in schools (All Japan Tamaire) [Add to Longdo]
カードケージの突出部[カードケージのとっしゅつぶ, ka-doke-ji notosshutsubu] (n) {comp} card cage extrusion [Add to Longdo]
ガス突出[ガスとっしゅつ, gasu tosshutsu] (n) outburst of gas [Add to Longdo]
コイントス[kointosu] (n) coin toss; coin flipping; toss of a coin [Add to Longdo]
トサー[tosa-] (n) tosser [Add to Longdo]
トス[tosu] (n,vs) toss; (P) [Add to Longdo]
トスバッティング[tosubatteingu] (n) toss batting (baseball); pepper game [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
左右突出部[さゆうとっしゅつぶ, sayuutosshutsubu] kern [Add to Longdo]
マッキントッシュ[まっきんとっしゅ, makkintosshu] Macintosh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toss
   n 1: the act of flipping a coin [syn: {flip}, {toss}]
   2: (sports) the act of throwing the ball to another member of
     your team; "the pass was fumbled" [syn: {pass}, {toss},
     {flip}]
   3: an abrupt movement; "a toss of his head"
   v 1: throw or toss with a light motion; "flip me the beachball";
      "toss me newspaper" [syn: {flip}, {toss}, {sky}, {pitch}]
   2: lightly throw to see which side comes up; "I don't know what
     to do--I may as well flip a coin!" [syn: {flip}, {toss}]
   3: throw carelessly; "chuck the ball" [syn: {chuck}, {toss}]
   4: move or stir about violently; "The feverish patient thrashed
     around in his bed" [syn: {convulse}, {thresh}, {thresh
     about}, {thrash}, {thrash about}, {slash}, {toss},
     {jactitate}]
   5: throw or cast away; "Put away your worries" [syn: {discard},
     {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck out}, {cast
     aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out}, {throw away},
     {cast away}, {put away}]
   6: agitate; "toss the salad"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top