ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

torment

T AO1 R M EH2 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torment-, *torment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torment(vt) ทำให้ทรมาน, See also: ทารุณ, Syn. mistreat, torture, hurt
torment(vt) รบกวน, See also: กวนโมโห, ทำให้รำคาญ
torment(n) ความทรมาน, See also: ความปวดร้าว
torment(n) สาเหตุที่ทำให้เจ็บปวดทรมาน
torment(n) สิ่งที่รบกวน, See also: สิ่งที่ทำให้รำคาญ
tormenter(n) คนหรือสิ่งที่ทรมาน, Syn. torturer, oppressor, persecutor
tormentor(n) คนหรือสิ่งที่ทรมาน, Syn. torturer, oppressor, persecutor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble, afflict, pain, affliction
tormenter(ทอร์เมน'เทอะ) n. ผู้ทรมาน,ตัวมาร,สิ่งที่ทรมาน,เครื่องหมาย,ม่านปีกทั้งสองข้างของเวที,ส้อมขนาดยาว
tormentor(ทอร์เมน'เทอะ) n. ผู้ทรมาน,ตัวมาร,สิ่งที่ทรมาน,เครื่องหมาย,ม่านปีกทั้งสองข้างของเวที,ส้อมขนาดยาว

English-Thai: Nontri Dictionary
torment(n) ความทรมาน,เครื่องทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
torment(vt) ทรมาน,ทุกข์ระทม,เจ็บปวด
tormentor(n) ผู้ทรมาน,ตัวมาร,เครื่องทรมาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tormentFather was tormented by my silly question.
tormentHe is a constant torment to me.
tormentHe was tormented by some deep sorrow.
tormentHis shyness made public speaking a torment to him.
tormentI was a constant torment to my parents.
tormentThe natives were tormented by a long spell of dry weather.
tormentThe timid soldier was tormented by terrible nightmares.
tormentThe yakuza were tormenting Hiroshi.
tormentTormented screams, hear their cry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรมานทรกรรม(v) torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาน, Example: คุณจะเอาลูกไปทรมานทรกรรมทำไม, Thai Definition: ทำให้ทนทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบจักสิ้น, ทำให้ทนทุกข์ทรมานอย่างยืดเยื้อ, Notes: (ปาก)
ทรมาน(v) torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาทรกรรม, Example: พม่าทรมานเชลยชาวไทยอย่างโหดเหี้ยม, Thai Definition: ทำให้ลำบาก, ทำทารุณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดร้อน[deūatrøn] (v) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented  FR: avoir des ennuis
หาทุกข์เอง[hā thuk ēng] (v, exp) EN: torment oneself  FR: se tourmenter
ความเดือดร้อน[khwām deūatrøn] (n) EN: trouble ; vexation ; torment  FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]
น้ำตาตกใน[nāmtā toknai] (v, exp) EN: grieve ; be tormented ; cry silently  FR: souffrir en silence
ทรกรรม[thørakam] (v) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction
ทรมาน[thøramān] (v) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle  FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[thøramān-thørakam] (v, exp) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle

CMU English Pronouncing Dictionary
TORMENT T AO1 R M EH2 N T
TORMENT T AO0 R M EH1 N T
TORMENTA T AO2 R M EH1 N T AH0
TORMENTS T AO1 R M EH2 N T S
TORMENTED T AO1 R M EH2 N T IH0 D
TORMENTOR T AO1 R M EH2 N T ER0
TORMENTING T AO1 R M EH2 N T IH0 NG
TORMENTORS T AO1 R M EH2 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torment (n) tˈɔːmɛnt (t oo1 m e n t)
torment (v) tˈɔːmˈɛnt (t oo1 m e1 n t)
torments (n) tˈɔːmɛnts (t oo1 m e n t s)
torments (v) tˈɔːmˈɛnts (t oo1 m e1 n t s)
tormented (v) tˈɔːmˈɛntɪd (t oo1 m e1 n t i d)
tormentor (n) tˈɔːmˈɛntər (t oo1 m e1 n t @ r)
tormenting (v) tˈɔːmˈɛntɪŋ (t oo1 m e1 n t i ng)
tormentors (n) tˈɔːmˈɛntəz (t oo1 m e1 n t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荼毒[tú dú, ㄊㄨˊ ㄉㄨˊ, ] torment; cruelty; great suffering, #63,647 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Qual {f} | Qualen {pl}torment | torments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苛む;嘖む[さいなむ, sainamu] (v5m,vt) to torment; to torture; to harass [Add to Longdo]
苛める(P);虐める[いじめる, ijimeru] (v1,vt) (uk) to tease; to torment; to persecute; to chastise; (P) [Add to Longdo]
苦しめる[くるしめる, kurushimeru] (v1,vt) to torment; to harass; to inflict pain; (P) [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P) [Add to Longdo]
獄卒[ごくそつ, gokusotsu] (n) prison guards; hell's tormenting devils [Add to Longdo]
思い詰める;思いつめる[おもいつめる, omoitsumeru] (v1,vt) to think hard; to brood over; to worry too much (about); to torment oneself (with the thought of) [Add to Longdo]
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]
甚振る[いたぶる, itaburu] (v5r) (uk) to torment; to harass; to tease [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
切り苛む[きりさいなむ, kirisainamu] (v5m,vt) to cut to pieces; to torment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torment
   n 1: unbearable physical pain [syn: {torture}, {torment}]
   2: extreme mental distress [syn: {anguish}, {torment},
     {torture}]
   3: intense feelings of suffering; acute mental or physical pain;
     "an agony of doubt"; "the torments of the damned" [syn:
     {agony}, {torment}, {torture}]
   4: a feeling of intense annoyance caused by being tormented; "so
     great was his harassment that he wanted to destroy his
     tormentors" [syn: {harassment}, {torment}]
   5: a severe affliction [syn: {curse}, {torment}]
   6: the act of harassing someone [syn: {badgering}, {worrying},
     {torment}, {bedevilment}]
   v 1: torment emotionally or mentally [syn: {torment}, {torture},
      {excruciate}, {rack}]
   2: treat cruelly; "The children tormented the stuttering
     teacher" [syn: {torment}, {rag}, {bedevil}, {crucify}, {dun},
     {frustrate}]
   3: subject to torture; "The sinners will be tormented in Hell,
     according to the Bible" [syn: {torture}, {excruciate},
     {torment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top