ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

torch

T AO1 R CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torch-, *torch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torch(n) คบไฟ, See also: ไต้, Syn. light, flare
torch(n) ไฟฉาย, Syn. flashlight
torch(n) สิ่งที่ทำให้เกิดเปลวไฟ
torch(vt) วางเพลิง, See also: เผา, จุดไฟ
torchbearer(n) ผู้ถือคบเพลิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torch(ทอร์ชฺ) n. ไต้,คบไฟ,คบเพลิง,ไฟฉาย, -Phr. (carry the torch for รักกับ)
torchbearer(ทอร์ชฺ'แบเรอะ) n. ผู้ถือคบไฟ,ผู้ถือไฟฉาย,ผู้นำ,ผู้ให้ความสว่าง
blowtorchn. เครื่องพ่นไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
torch(n) ไต้,คบเพลิง,ไฟฉาย,คบไฟ
torchlight(n) แสงไฟฉาย,แสงไต้,แสงคบเพลิง
blowtorch(n) เครื่องพ่นไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
torch angleมุมหัวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
torchIt was identified by telescope as a torch.
torchMiyoko carried a torch so long, I think it gave her heartburn.
torchRick and Carol broke up two months ago, but he's still carrying a torch for her.
torchShe shone her torch on the floor in front of us.
torchStan has always carried a torch for Liz.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ไต้(n) torch, Example: ถ้าจะใช้เตาถ่านเราต้องไปหาเศษฟืนกับขี้ไต้สำหรับจุดนำไฟ, Count Unit: อัน, Thai Definition: ชื่อเชื้อเพลิงทำจากไม้ผุดลุกน้ำมันยาง ห่อด้วยใบไม้
มัดเชื้อเพลิง(n) torch, Syn. คบไฟ, คบเพลิง, Example: เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน, Count Unit: อัน, ดุ้น, Thai Definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว
มัดเชื้อเพลิง(n) torch, Syn. คบไฟ, คบเพลิง, Example: เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน, Count Unit: อัน, ดุ้น, Thai Definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว
ไต้(n) torch, Syn. คบไฟ, Example: สมัยก่อนไม่มีไฟต้องใช้ไต้จุดไฟให้แสงสว่าง, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง หรือทำเชื้อเพลิง ทำด้วยไม้ผุหรือเปลือกเสม็ดคลุกกับน้ำมันยาง แล้วห่อด้วยใบไม้เป็นดุ้นยาวๆ หรือใส่กระบอก
คบ(n) crotch, See also: torch, Syn. ง่าม, คบไม้, คาคบ, Example: กล้วยไม้ป่าบนคบไม้ข้างทางออกดอกสวยมาก, Count Unit: คบ, Thai Definition: ่ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับต้นแยกกัน
คบเพลิง(n) torch, See also: link, flambeau, Syn. คบไฟ, Example: นักกีฬาถือคบเพลิงวิ่งไปตามลู่วิ่ง, Count Unit: อัน, ดุ้น, Thai Definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่างใช้ในพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬาเป็นต้น
คบไฟ(n) torch, See also: link, flambeau, Syn. คบเพลิง, มัดเชื้อเพลิง, Example: ช่วยจุดคบไฟหน่อยค่ะฉันมองอะไรไม่เห็นเลย, Count Unit: อัน, ดุ้น, Thai Definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้งเช่นใบไม้และขี้กบเป็นต้น เอามามัดเป็นดุ้นยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงประทีป[dūang prathīp] (n) EN: lamp ; light ; torch ; flame ; flamelight ; torchlight ; lantern light  FR: lampe [f] ; torche [f]
ไฟฉาย[faichāi] (x) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch  FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
จ้ำ[jam] (v) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken  FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ก้ามกุ้งสีทอง[kāmkung sī thøng] (n, exp) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)
การวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก[kān wing khopphloēng Ōlimpik] (n, exp) EN: Olympic torch relay   FR: relais de la torche olympique [m]
คบ[khop] (n) EN: crotch ; torch  FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบไฟ[khopfai] (n) EN: torch ; link ; flambeau  FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบเพลิง[khopphloēng] (n) EN: torch ; link ; flambeau  FR: flambeau [m] ; flamme [f]
คบเพลิงโอลิมปิก = คบเพลิงโอลิมปิค[khopphloēng Ōlimpik] (n, exp) EN: Olympic torch  FR: flamme Olympique [f]
กระบองเพชร[krabøngphet] (n, exp) EN: Torch Thistle ; cactus  FR: cactus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TORCH T AO1 R CH
TORCHED T AO1 R CH T
TORCHES T AO1 R CH IH0 Z
TORCHIA T AO1 R K IY0 AH0
TORCHING T AO1 R CH IH0 NG
TORCHMARK T AO1 R CH M AA2 R K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torch (n) tˈɔːtʃ (t oo1 ch)
torches (n) tˈɔːtʃɪz (t oo1 ch i z)
torch-race (n) tˈɔːtʃ-rɛɪs (t oo1 ch - r ei s)
torchlight (n) tˈɔːtʃlaɪt (t oo1 ch l ai t)
torch-races (n) tˈɔːtʃ-rɛɪsɪz (t oo1 ch - r ei s i z)
torch-singer (n) tˈɔːtʃ-sɪŋər (t oo1 ch - s i ng @ r)
torch-singers (n) tˈɔːtʃ-sɪŋəz (t oo1 ch - s i ng @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火炬[huǒ jù, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ, ] torch, #8,427 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] torch, #36,946 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] torch, #191,498 [Add to Longdo]
火炬手[huǒ jù shǒu, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ ㄕㄡˇ, ] torchbearer; athlete carrying Olympic flame [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandstifter {m}torch [Am.] [Add to Longdo]
Fackel {f} | Fackeln {pl}torch | torches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセチレンランプ[asechirenranpu] (n) acetylene torch [Add to Longdo]
オリンピック聖火[オリンピックせいか, orinpikku seika] (n) Olympic Flame; Olympic Torch [Add to Longdo]
カンテラ[kantera] (n) torch (dut [Add to Longdo]
ガスバーナー[gasuba-na-] (n) blowtorch; gas burner; bunsen burner [Add to Longdo]
トーチ[to-chi] (n) torch; (P) [Add to Longdo]
トーチランプ[to-chiranpu] (n) torch lamp [Add to Longdo]
トーチリレー[to-chirire-] (n) torch relay [Add to Longdo]
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people [Add to Longdo]
フラッシュライト[furasshuraito] (n) flashlight; torch [Add to Longdo]
火点し;火ともし[ひともし, hitomoshi] (n,vs) (1) lighting a torch; lighting up a lamp; (n) (2) person who leads a funeral procession with a torch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torch
   n 1: a light usually carried in the hand; consists of some
      flammable substance
   2: tall-stalked very woolly mullein with densely packed yellow
     flowers; ancient Greeks and Romans dipped the stalks in
     tallow for funeral torches [syn: {common mullein}, {great
     mullein}, {Aaron's rod}, {flannel mullein}, {woolly mullein},
     {torch}, {Verbascum thapsus}]
   3: a small portable battery-powered electric lamp [syn:
     {flashlight}, {torch}]
   4: a burner that mixes air and gas to produce a very hot flame
     [syn: {blowtorch}, {torch}, {blowlamp}]
   v 1: burn maliciously, as by arson; "The madman torched the
      barns"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top