ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tolerant

T AA1 L ER0 AH0 N T   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tolerant-, *tolerant*
English-Thai: Longdo Dictionary
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tolerant[ADJ] ซึ่งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, See also: ซึ่งยอมผ่อนผันให้, Syn. broad-minded
tolerant[ADJ] ที่มีความอดทน, Syn. patient
tolerant[ADJ] ซึ่งต้านฤทธิ์ยาได้
tolerantly[ADV] อย่างอดทน, See also: อย่างยอมรับฟัง, Syn. justly, mildly, moderately, patiently, reasonably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tolerant(ทอล'เลอเรินทฺ) adj. อดทน,ทนทาน,ใจกว้าง,ให้อภัย., See also: tolerantly adv.
intolerant(อินทอล'เลเรินทฺ) adj. ซึ่งทนไม่ได้,ไม่อดทน,ไม่อดกลั้น,ไม่ยอม,ถือทิฐิ., Syn. narrow-minded

English-Thai: Nontri Dictionary
tolerant(adj) อดกลั้น,ยอมให้,อดทน,ใจกว้าง,ให้อภัย
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tolerantทนได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am the most tolerant man in town.ผมมีคนดำกับคนยิวเป็นผู้ช่วย เห็นมั๊ย? Grin and Bear It (2007)
I'm a tolerant womanฉันเป็นคนใจกว้างนะ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I should be tolerant of other people and their beliefs.ฉันควรรู้จักการให้อภัย ของคนอื่นและความเชื่อของพวกเขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You come to this country, take advantage of it... and think because we're tolerant, we are weak and helpless.พวกนายย้ายมาประเทศนี้เพื่อฉกฉวยโอกาส และคิดว่าเพราะว่าพวกเรายอมอดทน พวกเราอ่อนแอและหมดหนทาง Taken (2008)
-It had to be a rough job because of no proper materials~~ Hope you'd be tolerant enough to find it cute ^^ --อุปกรณ์มันไม่ครบน่ะ มันเลยออกมาไม่ดีเท่าไหร่ ทนดูว่ามันน่ารักแล้วกันนะ The Man from Nowhere (2010)
Being immersed with someone from a different culture gives them this global experience and makes them more tolerant and mature...ที่มาจากวัฒนธรรมอื่น ให้พวกเขาได้ประสบการณ์ไง และทำให้เขาอดทนขึ้น ได้โตขึ้น Foreign Exchange (2010)
She said it's a very rewarding experience that makes kids more tolerant.เธอบอกจะเป็นประสบการณ์ ที่ทำให้เด็กอดทนยิ่งขึ้น Foreign Exchange (2010)
He's becoming a more tolerant person, and it doesn't concern his father.เพียร์ซกำลังกลายเป็นคนใจกว้างขึ้น และมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อเขาเลย Advanced Gay (2011)
Well, perhaps the american theatre wing is more tolerant of head tilting and hand fluttering than I am.พวกละครเวทีอเมริกันคงจะ ทนกับการเอียงคอ กับโบกมือได้มากกว่าฉันสินะ โถ! A Dance with Death (2012)
No? How tolerant of you.ไม่หรือ อดทนดีจริง The Lion and the Rose (2014)
The sectarian songs have been banned, but they still gather and remain loyal to the victory of 1690, and to a simpler, less tolerant time.เพลงแบ่งแยกทั้งหลายถูกห้ามร้อง แต่พวกเขายังมารวมตัวกัน แล้วก็คงมั่นกับชัยชนะเมื่อปี 1690 กับช่วงเวลาที่เรียบง่ายกว่า อดทนต่อคนที่แตกต่างน้อยกว่า T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tolerantHe is tolerant in religious belief of others.
tolerantHis parents are tolerant of his self-indulgence.
tolerantI can not be tolerant of naughty children.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
คอแข็ง[adj.] (khøkhaeng) EN: alcohol-tolerant   
คอทองแดง[adj.] (khø thøngdaēng) EN: alcohol-tolerant   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLERANT    T AA1 L ER0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tolerant    (j) tˈɒlərənt (t o1 l @ r @ n t)
tolerantly    (a) tˈɒlərəntliː (t o1 l @ r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance, #7,815 [Add to Longdo]
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, / ] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice), #26,616 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tolerant; großzügig {adj} | toleranter | am tolerantestentolerant | more tolerant | most tolerant [Add to Longdo]
tolerant {adj}permissive [Add to Longdo]
tolerant {adv}tolerantly [Add to Longdo]
tolerant {adv}permissively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォールトトレラント[, fo-rutotoreranto] (adj-na) {comp} fault-tolerant [Add to Longdo]
故障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] (n) {comp} fault-tolerant [Add to Longdo]
清濁併呑[せいだくへいどん, seidakuheidon] (n) being so broad-minded as to accept all sorts of things, both good and evil; being broad-minded enough to be tolerant of people of all shades [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
故障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] fault-tolerant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tolerant
   adj 1: showing respect for the rights or opinions or practices
       of others [ant: {intolerant}]
   2: tolerant and forgiving under provocation; "our neighbor was
     very kind about the window our son broke" [syn: {kind},
     {tolerant}]
   3: showing or characterized by broad-mindedness; "a broad
     political stance"; "generous and broad sympathies"; "a
     liberal newspaper"; "tolerant of his opponent's opinions"
     [syn: {broad}, {large-minded}, {liberal}, {tolerant}]
   4: able to tolerate environmental conditions or physiological
     stress; "the plant is tolerant of saltwater"; "these fish are
     quite tolerant as long as extremes of pH are avoided"; "the
     new hybrid is more resistant to drought" [syn: {tolerant},
     {resistant}]
   5: showing the capacity for endurance; "injustice can make us
     tolerant and forgiving"; "a man patient of distractions"
     [syn: {tolerant}, {patient of}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top