ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tolerance

T AA1 L ER0 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tolerance-, *tolerance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tolerance(n) การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น, Syn. lenity, liberality, forbearance, mercy, sufferance
tolerance(n) ความอดกลั้น, See also: ความอดทน, ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น, Syn. immunity, toleration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tolerance(ทอล'เลอเรินซฺ) n. ความอดทน,ความทนทาน,ลักษณะใจกว้าง,การให้อภัย,อำนาจในการต้านฤทธิ์ยาหรือยาพิษ
intolerance(อินทอล'เลอเรินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความไม่สามารถอดทนได้,การแพ้ยา อาหาร สารเคมีหรืออื่น ๆ ,การถือทิฐ', Syn. bigotry, rigidity, Ant. tolerance

English-Thai: Nontri Dictionary
tolerance(n) ความอดกลั้น,ความใจกว้าง,ความอดทน
intolerance(n) ความไม่อดทน,การแพ้ยา,การถือทิฐิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toleranceความคลาดเคลื่อนยินยอม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tolerance doseขนาดพอทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance testการทดสอบความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, acquiredความชิน (ยาหรือสิ่งอื่น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, crossedความทนข้ามชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, drugความชินยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, glucoseความทนกลูโคส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance, inbornความทนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerance; tolerationความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toleranceBy reading books and discussing concepts, a person can gain wisdom and tolerance of differing ideas.
toleranceChildren exhibit a low tolerance for the frustrations of learning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอดกลั้น(n) tolerance, See also: endurance, patience, sufferance, forbearance, Example: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา, Thai Definition: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
ความอดทน(n) tolerance, See also: forbearance, patience, fortitude, Syn. ความอดกลั้น, การอดใจ, Example: คนไข้ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดจากบาดแผลด้วยความอดทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอดกลั้น[kān otklan] (n) EN: tolerance  FR: tolérance [f]
ขันติธรรม[khantītham] (n) EN: toleration ; tolerance
ความอดกลั้น[khwām otklan] (n) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance  FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[khwām otthon] (n) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude  FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f]
โมหาคติ[mōhākhati] (n) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance  FR: partialité due à l'ignorance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLERANCE T AA1 L ER0 AH0 N S
TOLERANCES T AA1 L ER0 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tolerance (n) tˈɒlərəns (t o1 l @ r @ n s)
tolerances (n) tˈɒlərənsɪz (t o1 l @ r @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐药性[nài yào xìng, ㄋㄞˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] tolerance, #26,568 [Add to Longdo]
耐受性[nài shòu xìng, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, ] tolerance (to heat, acid etc); resistance, #37,791 [Add to Longdo]
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, ] tolerance (allowed error), #40,177 [Add to Longdo]
器量[qì liàng, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, ] tolerance, #98,162 [Add to Longdo]
耐受力[nài shòu lì, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ, ] tolerance; ability to survive; hardiness [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstellgenauigkeit {f}tolerance of setting [Add to Longdo]
Toleranzbereich {m}tolerance region [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イントレランス[intoreransu] (n) intolerance [Add to Longdo]
トレランス[toreransu] (n) tolerance [Add to Longdo]
フォールトトレランス[fo-rutotoreransu] (n) fault-tolerance [Add to Longdo]
運動耐容能[うんどうたいようのう, undoutaiyounou] (n) exercise tolerance [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
雅量[がりょう, garyou] (n) magnanimity; generosity; tolerance [Add to Longdo]
寛大[かんだい, kandai] (adj-na,n) tolerance; liberality; leniency; (P) [Add to Longdo]
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P) [Add to Longdo]
許容範囲[きょようはんい, kyoyouhan'i] (n) one's tolerance level [Add to Longdo]
公差[こうさ, kousa] (n) common difference (in math.); allowance; margin; tolerance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tolerance
   n 1: the power or capacity of an organism to tolerate
      unfavorable environmental conditions
   2: a disposition to allow freedom of choice and behavior [syn:
     {permissiveness}, {tolerance}] [ant: {restrictiveness},
     {unpermissiveness}]
   3: the act of tolerating something
   4: willingness to recognize and respect the beliefs or practices
     of others [ant: {intolerance}]
   5: a permissible difference; allowing some freedom to move
     within limits [syn: {allowance}, {leeway}, {margin},
     {tolerance}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top