ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

today

T AH0 D EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -today-, *today*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
today(n) วันนี้, Syn. this day, the present, this moment
today(n) ปัจจุบันนี้, See also: ยุคนี้, สมัยนี้, ทุกวันนี้, Syn. now
today(adj) ที่อยู่ในสมัยปัจจุบัน, See also: สมัยใหม่, Syn. modern
today(adv) ในวันนี้
today(adv) ในปัจจุบันนี้, See also: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ในยุคปัจจุบัน, ในสมัยนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
today(ทะเด') n. วันนี้,ทุกวันนี้,ในวันนี้,สมัยนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้ adj. วันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้, Syn. now, at present, pronto

English-Thai: Nontri Dictionary
today(adv) ทุกวันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้
today(n) วันนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้,สมัยนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
todayAbsolutely not. It's too cold today.
todayAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
todayAccording to the newspaper, he will be here today.
todayAccording to the newspapers, he will be here today.
todayAccording to the TV, it will be fine today.
todayAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
todayAccording to today's paper, there was a big earthquake in Chile yesterday.
todayAccording to today's paper, there was a fire in the city.
todayAccording to today's paper, there was afire in this town last night.
todayAccording to today's paper, there was a fire in this town last night.
todayA child today would not do that.
todayA good book is the best of friends, the same today and forever.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันนี้(n) today, Example: จงระลึกว่าวันนี้เป็นวันแห่งการเสียสละของบรรพบุรุษของเรา, Count Unit: วัน, Thai Definition: ช่วงเวลาปัจจุบันที่ไม่ใช่เมื่อวานนี้และวันพรุ่งนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเรื่องนี้[mareūang nī] (x) EN: three days from today
ในปัจจุบันนี้[nai patjuban nī] (adv) EN: nowadays ; today ; now ; at present ; currently  FR: actuellement ; de nos jours ; à l'époque actuelle
ปัจจุบัน[patjuban] (adv) EN: at present ; today ; now ; currently ; at the present moment  FR: à présent ; présentement ; actuellement ; à l'heure actuelle
โพสต์ ทูเดย์[Phōt Thūdē] (tm) EN: Post Today  FR: Post Today
พุดสามสี[phut sām sī] (n, exp) EN: Yesterday today and tomorrow ; Morning noon and night
รุ่งขึ้น[rung kheun] (n, exp) EN: next day ; tomorrow ; following today  FR: lendemain [m[ ; jour d'après [m]
สงขลาทูเดย์ดอทคอม[Songkhlā Thūdē Døtkhøm] (tm) EN: SongkhlaToDayDot.com  FR: SongkhlaToDayDot.com
วันมะเรื่องนี้[wan mareūang nī] (x) EN: third day after today
วันนี้[wannī] (adv) EN: today  FR: aujourd'hui
วันนี้ครบกำหนดจ่ายค่าเช่า[wannī khrop kamnot jāi khāchao] (xp) EN: today the rent is due

CMU English Pronouncing Dictionary
TODAY T AH0 D EY1
TODAY T UW0 D EY1
TODAYS T AH0 D EY1 Z
TODAYS T UW1 D EY0 Z
TODAY'S T AH0 D EY1 Z
TODAY'S T UW1 D EY0 Z
TODAY'LL T AH0 D EY1 L
TODAY'LL T UW0 D EY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
today (n) tˈədˈɛɪ (t @1 d ei1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
今天[jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ, ] today; at the present; now, #138 [Add to Longdo]
今日[jīn rì, ㄐㄧㄣ ㄖˋ, ] today, #1,026 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] today; modern; present; current; this; now, #1,732 [Add to Longdo]
今儿[jīn er, ㄐㄧㄣ ㄦ˙, / ] today, #9,940 [Add to Longdo]
现在是过去钥匙[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
这天[zhè tiān, ㄓㄜˋ ㄊㄧㄢ, / ] today; this day [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
今日[こんにち, konnichi] TH: วันนี้  EN: today
本日[ほんじつ, honjitsu] TH: วันนี้, คำที่เป็นทางการ  EN: today

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgerechnet heutetoday of all days [Add to Longdo]
heute {adv} | heute Nachmittagtoday | this afternoon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
こんち[konchi] (n-t) (sl) (esp. 下町 slang) (See 今日・1) today; this day [Add to Longdo]
よりによって今日[よりによってきょう, yoriniyottekyou] (exp) today of all days [Add to Longdo]
を限りに[をかぎりに, wokagirini] (exp) (See 声を限りに) as of the end of (today, this month, etc.); to make (today, etc.) the last (day) [Add to Longdo]
キョドる[kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today? [Add to Longdo]
トゥデー;ツデー[toude-; tsude-] (n-adv,n-t) today [Add to Longdo]
休診[きゅうしん, kyuushin] (n,vs) no medical examinations (today) [Add to Longdo]
[こん, kon] (pref) (1) the current ...; this; (2) today's ... [Add to Longdo]
今時;今どき[いまどき, imadoki] (n-adv,n-t) present day; today; recently; these days; nowadays; at this hour [Add to Longdo]
今日[きょう(P);こんにち(P);こんじつ, kyou (P); konnichi (P); konjitsu] (n-t) (1) today; this day; (2) (こんにち only) these days; recently; nowadays; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 today
   adv 1: in these times; "it is solely by their language that the
       upper classes nowadays are distinguished"- Nancy Mitford;
       "we now rarely see horse-drawn vehicles on city streets";
       "today almost every home has television" [syn:
       {nowadays}, {now}, {today}]
   2: on this day as distinct from yesterday or tomorrow; "I can't
     meet with you today"
   n 1: the present time or age; "the world of today"; "today we
      have computers"
   2: the day that includes the present moment (as opposed to
     yesterday or tomorrow); "Today is beautiful"; "did you see
     today's newspaper?"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top