ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timely

T AY1 M L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timely-, *timely*, time
English-Thai: Longdo Dictionary
timely(adj) ถูกเวลา, ถูกกาลเทศะ, Syn. opportune

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timely(adj) เกิดขึ้นเหมาะสมกับเวลา, See also: ที่เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม, ถูกกาละเทศะ, Syn. well-timed
timely(adj) ที่เร็วกว่ากำหนด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timely(ไทม'ลี) adj. เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา,ทันกาลทันเวลา, See also: timeliness n., Syn. proper, opportune, happy
untimely(อันไทมฺ'ลี) adj.,adv. ไม่ได้เวลา,ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่สมควร,ก่อนถึงเวลา. ., See also: untimeliness n. -S.premature, ill-timed, inapt

English-Thai: Nontri Dictionary
timely(adj) ทันเวลา,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา
untimely(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกกาลเทศะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK. "The vision to see the treasured past comes as the timely shadow crosses in front of the house of pass and..."เอาละ. "สิ่งที่ใช้ดูขุมทรัพย์จะปรากฎเมื่อเงา ในเวลาที่เจาะจงทอดผ่านบ้านของ พาส และ... . เมื่อเงาในเวลาที่เจาะจงทอดผ่านบ้านของ พาส และ..." National Treasure (2004)
"The vision to see the treasured past comes as the timely shadow crosses in front of the house of Pass and Stow.""สิ่งที่ใช้ดูขุมทรัพย์จะปรากฎ.. ปรากฎเมื่อเงาในเวลาที่เจาะจง ทอดผ่านหน้าบ้านของ พาส แล สโตว์." National Treasure (2004)
- A timely question.- คำถามคือเรื่องของเวลา. Transporter 2 (2005)
What do i have to do to get timely intel out of you, bartowski?จะเอาขี้เลื่อยออกจากหัวนายได้ไง Chuck Versus the Sandworm (2007)
The timely mistake of a beautiful woman.ที่สาวสวยเกิดข้อผิดพลาด 9 Ends 2 Out (2007)
"How timely was the arrival of the money you sent. ""เงินที่ลูกส่งมานั้น มาได้ทันเวลาพอดี" Becoming Jane (2007)
"In order to affect a timely halt to deteriorating conditions, and to ensure the common good, a state of emergency is declared for these territories by decree of Lord Cutler Beckett, duly appointed representative of His Majesty, the King.ตามบทบัญญัติของ ลอร์ด คัทเลอร์ แบคเก็ท ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนแห่งสมเด็จพระราชา ด้วยบัญญัติภายใต้กฎอัยการศึก Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Timely suggestion.ถึงเวลาพูดแล้ว The Bank Job (2008)
Timely magazine wants to do an article on you.นิตยสารทามลี่ ต้องการลงบทความเกี่ยวกับคุณ Gokusen: The Movie (2009)
But when he paid A visit to his grandfather, He made a timely discovery.แต่เมื่อเขาได้ไปเยี่ยมคุณตาของเขา เขาก็ได้พบทันที Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Fix it, and in a timely fashion, otherwise you're all going as the "Real Housewives of New Jersey" for Halloween.เอาไปเปลี่ยน แล้วก็ให้ไวด้วย ไม่งั้นพวกเธอทั้งหมดจะได้ไป งานฮาโลวีนในฐานะ ยัยแม่บ้านจากนิวเจอซีตัวจริง How to Succeed in Bassness (2009)
- in a timely manner.ให้ทันในเวลาที่กำหนด Would I Think of Suicide? (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timelyBut for his timely rescue, I would have drowned.
timelyHe made his timely escape from the stock market crash.
timelyI am sure your promotion was timely and well deserved.
timelyIf it had not been for his timely hit, our team would have lost the game.
timelyThe statement was not timely.
timelyYou must perform all assignments in a timely manner.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดจังหวะ[phit jangwa] (adj) EN: out of step ; wrong timing ; ill-timed ; untimely ; inopportune

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMELY T AY1 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timely (j) tˈaɪmliː (t ai1 m l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适时[shì shí, ㄕˋ ㄕˊ, / ] timely; apt to the occasion, #7,514 [Add to Longdo]
瑞雪[ruì xuě, ㄖㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˇ, ] timely snow, #47,657 [Add to Longdo]
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion, #54,733 [Add to Longdo]
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイムリー(P);タイムリ[taimuri-(P); taimuri] (adj-na) (1) timely; (n) (2) run-batted-in (baseball); RBI; (P) [Add to Longdo]
時を得た[ときをえた, tokiwoeta] (exp,adj-f) timely [Add to Longdo]
時宜を得る[じぎをえる, jigiwoeru] (exp,v1) (often used prenominally as 時宜を得た) to be well-timed; to be timely; to be opportune [Add to Longdo]
助け船;助け舟[たすけぶね, tasukebune] (n) lifeboat; friend in need; timely help [Add to Longdo]
適時[てきじ, tekiji] (n,adj-na,adj-no) timely; opportune; (P) [Add to Longdo]
適時打[てきじだ, tekijida] (n) timely hit [Add to Longdo]
非業[ひごう, higou] (n) unnatural or untimely (death) [Add to Longdo]
非命[ひめい, himei] (n) unnatural or untimely death [Add to Longdo]
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timely
   adv 1: at an opportune time; "your letter arrived apropos" [syn:
       {seasonably}, {timely}, {well-timed}, {apropos}]
   adj 1: before a time limit expires; "the timely filing of his
       income tax return"
   2: done or happening at the appropriate or proper time; "a
     timely warning"; "with timely treatment the patient has a
     good chance of recovery"; "a seasonable time for discussion";
     "the book's publication was well timed" [syn: {timely},
     {seasonable}, {well-timed(a)}, {well timed(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top