ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timber

T IH1 M B ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timber-, *timber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timber(n) ต้นไม้ที่เติบโตในป่า (โดยเฉพาะที่โตพอเหมาะที่จะตัดทำซุง)
timber(n) ป่าไม้, Syn. forest, woodland
timber(n) ไม้ซุง, See also: ท่อนไม้, Syn. lumber
timber(n) โครงเรือ
timber(n) คุณสมบัติของบุคคล, Syn. quality
timber(adj) ที่ทำจากไม้
timber(int) คำอุทานใช้เตือนเมื่อไม้ที่ตัดกำลังจะล้มลง
timber(vt) สร้างด้วยไม้
timbering(n) ไม้วัสดุก่อสร้าง
timberline(n) บริเวณที่ไม่มีป่าไม้เหนือน้ำทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timber(ทิม'เบอะ) n. ไม้,ท่อนไม้,ต้นไม้ (ขนาดใหญ่) ,ป่าไม้,โครงไม้,โครงเรือ,ไม้ขื่อ,ลักษณะหรือคุณสมบัต'ของบุคคล. vt. ใสไม้มค้ำด้วยไม้. interj. คำตะโกนของผู้ตัดไม้เพื่อเตือนให้ผู้อยู่ข้าง ๆ ให้ระวังไม้ที่กำลังจะล้มลง
timber forestn. ป่าไม้,ป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่, Syn. forest
timberlandn. ป่าไม้,ป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่, Syn. forest

English-Thai: Nontri Dictionary
timber(n) ไม้สัก,ท่อนไม้,ป่าไม้,โครงเรือ,ขื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
timber leasetime clauseข้อกำหนดว่าด้วยการทำไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
timberline; tree lineระดับปลอดไม้ต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Timberไม้ต้น [TU Subject Heading]
Timber jointsข้อต่อไม้ [TU Subject Heading]
timber weirtimber weir, ฝายไม้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timberCanada abounds in timber.
timberLarge amounts of timber are used in paper making.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอนไม้(n) log, See also: timber, Example: พวกผู้ใหญ่ทั้งชายหญิงมานั่งที่บนขอนไม้อย่างเงียบๆ, Count Unit: ท่อน
ป่าสูง(n) highland forest, See also: timber forest, forest of tall trees, Example: น้ำตกกรุงชิงยังคงยิ่งใหญ่ ผาหิน ป่าสูง ละอองน้ำ ยังความสดชื่นอยู่เสมอมา, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ป่าที่อยู่ในที่สูงขึ้นไป
ตัวไม้(n) timber, See also: wood lumber, Syn. ไม้, Example: เขาแต่งตัวไม้พวกนี้เพื่อคุมเข้าเป็นเรือนไทย, Count Unit: ตัว, แผ่น, Thai Definition: ไม้ที่แต่งไว้เพื่อคุมกันเข้าเป็นเรือนเป็นต้น
ตัวไม้(n) timber, See also: wood lumber, Example: เขาแต่งตัวไม้พวกนี้เพื่อคุมเข้าเป็นเรือนไทย, Thai Definition: ไม้ที่แต่งไว้เพื่อคุมกันเข้าเป็นเรือนเป็นต้น
ท่อนซุง(n) log, See also: timber, Syn. ไม้ซุง, ซุง, Example: ช้างเป็นพาหนะสำคัญ ที่ใช้สำหรับขนท่อนซุงออกมาจากป่า, Count Unit: ท่อน, ต้น, Thai Definition: ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตัดให้เป็นท่อนๆ
ทัพสัมภาระ(n) timber or wood for building a house or vehicle, See also: wooden materials necessary as supporting or building a vehicle or house, Thai Definition: วัสดุสำหรับก่อสร้าง, ส่วนประกอบที่อาจประกอบเป็นยวดยานหรือบ้านเรือน
ไม้ซุง(n) log, See also: timber, bole, lumber, Syn. ขอนไม้, ท่อนไม้, Example: ผลการตรวจยึดของเจ้าหน้าที่ป่าไม้พบไม้ซุงถึง 43 ท่อนที่ถูกตัดทิ้งไว้, Count Unit: ท่อน, Thai Definition: ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตัดเป็นท่อนๆ ก่อนแปรรูป
ซุง(n) log, See also: timber, Syn. ไม้ซุง, ท่อนซุง, ท่อนไม้, ขอนไม้, Example: ในสมัยก่อนเราใช้ช้างลากซุง, Count Unit: ท่อน, ต้น, Thai Definition: ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตัดเป็นท่อนๆ ก่อนแปรรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอนไม้[khøn māi] (n, exp) EN: log ; timber  FR: bûche [f]
ไม้[māi] (n) EN: wood ; timber ; lumber  FR: bois [m] ; bois d'oeuvre [m] ; bois de construction [m]
ไม้ขอน[māikhøn] (n) EN: lumber ; log ; timber ; bole
ไม้ซุง[māi sung] (n) EN: log ; timber ; bole ; lumber
ป่าเชิงเศรษฐกิจ[pā choēng sētthakit] (n, exp) EN: timber forest ; commercial forest
ป่าสูง[pāsūng] (n) EN: highland forest ; timber forest ; forest of tall trees
ซุง[sung] (n) EN: log ; timber ; lumber  FR: tronc d'arbre [m]
ท่อน[thǿn] (x) EN: [classifier : pieces of cloth ; scraps ; timber cutoffs]  FR: [classificateur : pièces de vêtement ; résidus ; déchets de bois]
อุตสาหกรรมป่าไม้[utsāhakam pāmāi] (n, exp) EN: timber industry

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMBER T IH1 M B ER0
TIMBERS T IH1 M B ER0 Z
TIMBERMAN T IH1 M B ER0 M AH0 N
TIMBERLAKE T IH1 M B ER0 L EY2 K
TIMBERLAND T IH1 M B ER0 L AE2 N D
TIMBERLINE T IH1 M B ER0 L AY2 N
TIMBERLANDS T IH1 M B ER0 L AE2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timber (n) tˈɪmbər (t i1 m b @ r)
timbers (n) tˈɪmbəz (t i1 m b @ z)
timbered (j) tˈɪmbəd (t i1 m b @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holzindustrie {f}timber industry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひいて板[ひいてばん, hiiteban] (n) boards; cut timber [Add to Longdo]
ハーフティンバー[ha-futeinba-] (n) half-timber [Add to Longdo]
プレカット[purekatto] (n) pre-cut (e.g. of timber before taken to building site) [Add to Longdo]
外材[がいざい, gaizai] (n) foreign or imported timber [Add to Longdo]
角材[かくざい, kakuzai] (n) squared timber [Add to Longdo]
割り材[わりざい, warizai] (n) split log; split timber [Add to Longdo]
幹竹;乾竹[からたけ;カラタケ, karatake ; karatake] (n) (1) (uk) (See 真竹) Japanese timber bamboo (Phyllostachys bambsoides); giant timber bamboo; madake; (2) (See 淡竹) Henon bamboo (Phyllostachys nigra var. henonis) [Add to Longdo]
間伐材[かんばつざい, kanbatsuzai] (n) timber from forest thinning; thinned wood [Add to Longdo]
丸太材[まるたざい, marutazai] (n) round timber [Add to Longdo]
巨材[きょざい, kyozai] (n) big timber; big caliber (man) (calibre) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timber
   n 1: the wood of trees cut and prepared for use as building
      material [syn: {lumber}, {timber}]
   2: a beam made of wood
   3: a post made of wood
   4: land that is covered with trees and shrubs [syn: {forest},
     {woodland}, {timberland}, {timber}]
   5: (music) the distinctive property of a complex sound (a voice
     or noise or musical sound); "the timbre of her soprano was
     rich and lovely"; "the muffled tones of the broken bell
     summoned them to meet" [syn: {timbre}, {timber}, {quality},
     {tone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top