ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tilt

T IH1 L T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tilt-, *tilt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tilt(vi) เอียง, See also: กระดก, เอน, เท, ลาด, เบน, Syn. incline, slant
tilt(vt) ทำให้เอียง, See also: ทำให้ลาด, ทำให้กระดก, ทำให้ตะแคง, Syn. incline, slant
tilt(vi) มีความเอนเอียงที่จะชอบไปทางใดทางหนึ่ง
tilt(vi) วิพากษ์วิจารณ์
tilt(vi) ต่อสู้
tilt(vi) สู้กันด้วยทวนหรือหอก
tilt(vt) ตีด้วยค้อนตีเหล็ก
tilt(n) การทำให้ลาดเอียง
tilt(n) การเอียงลาด, See also: การเอียง, ความเอียง
tilt(n) การวิพากษ์วิจารณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้าใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ตะแคง,โถมเข้าใส่ด้วยหอก,โจมตี n. การเอียง,การกระดก,ตำแหน่งเอียง,ที่ลาด,การต่อสู้,การโต้เถียง,ความขัดแย้ง,การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่
atilt(อะทิลทฺ') adj.,adv. เอียง,ลาด,เอียงเข้าหา
stilt(สทิลทฺ) n. ไม้ต่อขา,เสาค้ำ,สิ่งค้ำ,นกขายาวคอยาวปากยาว มักพบตามหนองน้ำ. vi. ยกไม้ต่อขา,โอหัง.
stilted(สทิล'ทิด) adj. โอ้อวด,หยิ่งทะนง,โอหัง., See also: stiltedly adv. stiltedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tilt(n) การสู้ด้วยหอกบนหลังม้า,ประทุนรถ,ผ้าบังแดด,กระโจม
tilt(vi) เอียง,แทงด้วยหอก,กระดก,ตะแคง,โจมตี
tilt(vt) ทำให้เอียง,ทำให้ตะแคง,ทำให้กระดก
tilth(n) การทำไร่ไถนา,การเพาะปลูก
atilt(adj, adv) เอียง,ลาด,ตะแคง
stilt(n) เสาค้ำ,ไม้ต่อขาเดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tilt angleมุมเอียง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tilt factorแฟกเตอร์มุมเอียง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tilt steering wheelพวงมาลัยปรับมุม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tilt(vt) ทำให้เอียง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tiltI tilt my head and consider. If I move not the pawn but this knight ...
tiltThe pillar tilted to the right and fell.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดก(v) tilt, See also: bounce, raise, turn upward, bend upward, Syn. เผยอ, Example: แผ่นไม้ที่ใช้ทำสะพานตอกตะปูไม่แน่น จึงกระดกขึ้นมาเวลามีคนเหยียบ, Thai Definition: ้ปลายข้างหนึ่งยกสูงขึ้น, เผยอขึ้นข้างหนึ่ง
ความลาด(n) slope, See also: tilt, incline, slant, steepness, Syn. ความเอียง, ความลาดเอียง, Example: น้ำใต้ผิวดินไหลเอียงไปตามความลาดของภูมิประเทศ
ลาด(v) tilt, See also: incline, slope, Syn. ลาดเท, Example: ชนชาติผิวดำมีหน้าผากลาดมาก, Thai Definition: เทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ
เท(v) slope, See also: tilt, lean, incline, dip, Syn. เอียง, ตะแคง, Ant. ตรง, Example: พื้นเรือลำนี้เทไปด้านหน้า, Thai Definition: เอียงหรือตะแคงไปข้างหนึ่ง
ลาด(v) tilt, See also: incline, slope, Syn. ลาดเท, Example: ชนชาติผิวดำมีหน้าผากลาดมาก, Thai Definition: เทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวสั่นหัวคลอน[hūa san hūa khløn] (n, exp) EN: run full tilt
เอียง[īeng] (v) EN: incline ; lean ; tip ; tilt ; slant  FR: incliner ; obliquer ; pencher
เอียง[īeng] (adj) EN: slanting ; oblique ; inclined ; tilted  FR: incliné ; oblique
จมูกชี้ฟ้า[jamuk chī fā] (n, exp) EN: tip-tilted nose ; turnup nose
ลาด[lāt] (v) EN: tilt ; incline ; slope  FR: incliner ; pencher
งอน[ngøn] (v) EN: curve ; bend ; be tilted ; turn up  FR: courber
งอน[ngøn] (adj) EN: tilted ; curving  FR: recourbé ; crochu
นกตีนเทียน[nok tīnthīen] (n, exp) EN: stilt
นกตีนเทียน[nok tīnthīen] (n, exp) EN: Black-winged Stilt  FR: Échasse blanche [f] ; Échasse à manteau noir [f] ; Échasse aux pieds rouges [f]
ตะแคง[takhaēng] (v) EN: lean ; incline ; lie on one side ; tilt ; list ; lie at an angle

CMU English Pronouncing Dictionary
TILT T IH1 L T
TILTH T IH1 L TH
TILTS T IH1 L T S
TILTED T IH1 L T AH0 D
TILTED T IH1 L T IH0 D
TILTON T IH1 L T AH0 N
TILTING T IH1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tilt (v) tˈɪlt (t i1 l t)
tilth (n) tˈɪlθ (t i1 l th)
tilts (v) tˈɪlts (t i1 l t s)
tilted (v) tˈɪltɪd (t i1 l t i d)
tilths (n) tˈɪlθs (t i1 l th s)
tilting (v) tˈɪltɪŋ (t i1 l t i ng)
tiltyard (n) tˈɪltjaːd (t i1 l t y aa d)
tiltyards (n) tˈɪltjaːdz (t i1 l t y aa d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehkippfenster {n}tilt and turn window [Add to Longdo]
Neigungswinkel {m}tilt angle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっくりさん[kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
ギクシャク;ぎくしゃく[gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]
ジャンピングスティルト[janpingusuteiruto] (n) (obsc) jumping stilts [Add to Longdo]
スティルトン[suteiruton] (n) Stilton (blue cheese) [Add to Longdo]
ティルト;チルト[teiruto ; chiruto] (n) {comp} tilt [Add to Longdo]
脚細[あしぼそ;アシボソ, ashiboso ; ashiboso] (n) (uk) Japanese stilt grass (Microstegium vimineum) [Add to Longdo]
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P) [Add to Longdo]
傾げる[かしげる(P);かたげる, kashigeru (P); katageru] (v1,vt) to lean; to incline; to tilt; to slant; (P) [Add to Longdo]
傾動[けいどう, keidou] (n,vs) tilting (of a geological block) [Add to Longdo]
傾動地塊[けいどうちかい, keidouchikai] (n) tilt block; tilted fault block [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tilt
   n 1: a combat between two mounted knights tilting against each
      other with blunted lances [syn: {joust}, {tilt}]
   2: a contentious speech act; a dispute where there is strong
     disagreement; "they were involved in a violent argument"
     [syn: {controversy}, {contention}, {contestation},
     {disputation}, {disceptation}, {tilt}, {argument}, {arguing}]
   3: a slight but noticeable partiality; "the court's tilt toward
     conservative rulings"
   4: the property possessed by a line or surface that departs from
     the vertical; "the tower had a pronounced tilt"; "the ship
     developed a list to starboard"; "he walked with a heavy
     inclination to the right" [syn: {tilt}, {list},
     {inclination}, {lean}, {leaning}]
   5: pitching dangerously to one side [syn: {rock}, {careen},
     {sway}, {tilt}]
   v 1: to incline or bend from a vertical position; "She leaned
      over the banister" [syn: {lean}, {tilt}, {tip}, {slant},
      {angle}]
   2: heel over; "The tower is tilting"; "The ceiling is slanting"
     [syn: {cant}, {cant over}, {tilt}, {slant}, {pitch}]
   3: move sideways or in an unsteady way; "The ship careened out
     of control" [syn: {careen}, {wobble}, {shift}, {tilt}]
   4: charge with a tilt

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top