ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tiger

T AY1 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tiger-, *tiger*
English-Thai: Longdo Dictionary
black tiger prawn(n) กุ้งกุลาดำ, See also: tiger prawn, leader prawn, grass prawn, Syn. giant tiger prawn
green tiger prawn(n) กุ้งกุลาลาย, กุ้งกุลา, กุ้งลาย, กุ้งเสือเขียว, See also: Penaeus semisulcatus

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiger(n) เสือ, See also: พยัคฆ์
tiger(n) คนดุร้าย, See also: คนเหี้ยมโหด
tigerish(adj) เหมือนเสือ, See also: ดุร้ายแบบเสือ, Syn. fierce, ruthless
tiger lily(n) ต้นลิลลี่
tiger moth(n) ผีเสื้อกลางคืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tiger(ไท'เกอะ) n. เสือ (Panthera tigris)
tigerish(ไท'เกอริช) adj. คล้ายเสือ,ดุร้าย,มีพลังมาก,กระหายเลือด,เหี้ยมโหด, Syn. tigrish
paper tigern. เสือกระดาษ

English-Thai: Nontri Dictionary
tiger(n) เสือ,ไอ้เสือ,คนร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tiger paperเสือกระดาษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tiger motorcycleจักรยานยนต์ไทเกอร์ [TU Subject Heading]
Tiger tradeการค้าเสือ [TU Subject Heading]
Tigersเสือ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tiger by the tail(phrase) (สำนวน) สภาวะจำยอม เหมือนการขี่หลังเสือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tigerA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
tigerA tiger appears near here.
tigerA tiger has escaped from the zoo.
tigerA tiger is a beast of prey.
tigerA tiger is bigger and stronger than a cat.
tigerA tiger will attack people when it is hungry.
tigerCats are related to tigers.
tigerHe likes a tiger.
tiger"He's a tiger when he's angry" is an example of metaphor.
tigerHe shot a tiger through the head.
tigerI aimed at the tiger and fired, but missed him.
tigerIf a tiger should come out of the cage, what would you do?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาง(n) tiger-like fabulous animal, Example: ป่านี้ไม่เห็นเป็นสภาพอันเป็นป่าอุดมไปด้วยเสือด้วยสางแต่อย่างใด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์ในนิยาย เข้าใจกันว่ามีรูปร่างอย่างเสือ
ขาล(n) Year of the Tiger, See also: tiger, Syn. ปีขาล, ปีเสือ, Example: ความเชื่อตามประเพณีของคนจีนมักถือว่าปีขาลเป็นปีที่เสือดุ, Thai Definition: ชื่อปีที่ 3 ของรอบปีนักษัตร มีเสือเป็นเครื่องหมาย
พยัคฆ์(n) tiger, Syn. เสือ, พยัคเฆนทร์, พยัคฆินทร์, พยัคฆิน, พยัคฆี, Example: ผู้ประพันธ์หนังสือมักจะกำหนดให้พยัคฆ์เป็นตัวแทนแห่งความกล้าหาญ, Count Unit: ตัว, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ศารทูล(n) tiger, Syn. เสือโคร่ง, Count Unit: ตัว, Notes: (สันสกฤต)
ตะโก(n) tiger, See also: jungle cat, Syn. เสือ, Count Unit: ตัว, Notes: กะเหรี่ยง
เสือ(n) tiger (e.g. economy), Example: ในอดีตประเทศไทยถูกมองว่า จะเป็นเสือตัวใหม่ด้านเศรษฐกิจของโลก, Thai Definition: คนเก่ง
เสือ(n) tiger, See also: large flesh-eating mammal, Syn. พยัคฆ์, ขาล, Example: โครงการในอนาคตของสวนสัตว์ คือ การจัดสร้างเป็นศูนย์รวมเสือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับแมว แต่ตัวใหญ่กว่า เป็นสัตว์กินเนื้อ หากินเวลากลางคืน มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์ไทเกอร์[Bīa Thaikoē] (tm) EN: Tiger beer  FR: bière Tiger [f]
บัวบก[būa bok] (n) EN: Asiatic pennywort ; Indian pennywort ; Tiger Herbal   FR: hydrocotyle [f] ; écuelle d'eau [f]
ขาน[khān] (n) EN: tiger  FR: tigre [m]
ขาล[khān] (n) EN: Year of the Tiger  FR: année du Tigre [f]
ลูกเสือ[lūk seūa] (n, exp) EN: tiger cub  FR: jeune tigre [m]
นกอีเสือลายเสือ[nok ī-seūa lāi seūa] (n, exp) EN: Tiger Shrike  FR: Pie-grièche tigrine [f]
ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่[phīseūa nøn bai rak fā yai] (n, exp) EN: Dark Blue Tiger
ผีเสื้อหนอนใบรักขีดขาว[phīseūa nøn bai rak khīt khāo] (n, exp) EN: White Tiger
ผีเสื้อหนอนใบรักขีดสั้น[phīseūa nøn bai rak khīt san] (n, exp) EN: Dark Glassy Tiger
ผีเสื้อหนอนใบรักขีดยาว[phīseūa nøn bai rak khīt yāo] (n, exp) EN: Glassy Tiger ; Common Glassy Tiger

CMU English Pronouncing Dictionary
TIGER T AY1 G ER0
TIGERA T IH0 JH EH1 R AH0
TIGERS T AY1 G ER0 Z
TIGERT T AY1 G ER0 T
TIGER'S T AY1 G ER0 Z
TIGERS' T AY1 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tiger (n) tˈaɪgər (t ai1 g @ r)
tigers (n) tˈaɪgəz (t ai1 g @ z)
tigerish (j) tˈaɪgərɪʃ (t ai1 g @ r i sh)
tiger-lily (n) tˈaɪgə-lɪliː (t ai1 g @ - l i l ii)
tiger-lilies (n) tˈaɪgə-lɪlɪz (t ai1 g @ - l i l i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǔ, ㄏㄨˇ, ] tiger, #2,850 [Add to Longdo]
老虎[lǎo hǔ, ㄌㄠˇ ㄏㄨˇ, ] tiger, #5,902 [Add to Longdo]
大虫[dà chóng, ㄉㄚˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] tiger, #63,992 [Add to Longdo]
虎骨[hǔ gǔ, ㄏㄨˇ ㄍㄨˇ, ] tiger bone (used in traditional Chinese medicine), #76,523 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tigerauge {n}tiger's eye; tiger eye [Add to Longdo]
Tigerfink {m} [ornith.]Red Munia [Add to Longdo]
Tigerwürger {m} [ornith.]Tiger Shrike [Add to Longdo]
Tigerzaunkönig {m} [ornith.]Banded-backed Wren [Add to Longdo]
Tigerwaldsänger {m} [ornith.]Cape May Warbler [Add to Longdo]
Tigerfisch {m}zoll tigerfish [Add to Longdo]
Tigerhai {m} [zool.]tiger shark [Add to Longdo]
Tigerkatze {f} [zool.]tiger cat; margay [Add to Longdo]
Tiger {m} [zool.] | Tiger {pl} | Tigerin {f}tiger | tigers | tigress [Add to Longdo]
Japan-Lyrakaiserfisch {m} (Genicanthus semifasciatus) [zool.]tiger angel [Add to Longdo]
Sumatrabarbe {f}; Viergürtelbarbe {f} (Barbus tetrazona) [zool.]tiger barb [Add to Longdo]
Tigerbarsch {m}; Tigerfisch {m} (Datniodes microlepis) [zool.]tiger fish [Add to Longdo]
Tigerschmerle {f} (Botia helodes) [zool.]tiger loach [Add to Longdo]
Tigerlotus {m} (Nymphaea lotus)tiger lotus; water lily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とらの子;虎の子[とらのこ, toranoko] (n) (1) tiger cub; (2) treasure (as it is said that tigers treasure their young) [Add to Longdo]
イタチザメ属[イタチザメぞく, itachizame zoku] (n) Galeocerdo (genus in the family Carcharhinidae whose sole member is the tiger shark) [Add to Longdo]
オオワニザメ[oowanizame] (n) smalltooth sand tiger (Odontaspis ferox); ragged-tooth shark [Add to Longdo]
オオワニザメ科[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks) [Add to Longdo]
クラウンローチ;クラウン・ローチ[kuraunro-chi ; kuraun . ro-chi] (n) clown loach (Chromobotia macracanthus); tiger botia [Add to Longdo]
サーベルタイガー[sa-berutaiga-] (n) (abbr) sabre-toothed tiger (prehistoric feline, Smilodon californicus) (wasei [Add to Longdo]
シベリア虎[シベリアとら;シベリアトラ, shiberia tora ; shiberiatora] (n) (uk) Siberian tiger (Panthera tigris altaica); Amur tiger [Add to Longdo]
シロワニ;サンドタイガーシャーク[shirowani ; sandotaiga-sha-ku] (n) sand tiger shark (Carcharias taurus) [Add to Longdo]
シロワニ属[シロワニぞく, shirowani zoku] (n) Carcharias (genus of sand sharks, or sand tigers, which are lamniform sharks of the family Odontaspidae) [Add to Longdo]
ジャガーネコ[jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tiger
   n 1: a fierce or audacious person; "he's a tiger on the tennis
      court"; "it aroused the tiger in me"
   2: large feline of forests in most of Asia having a tawny coat
     with black stripes; endangered [syn: {tiger}, {Panthera
     tigris}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top